סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

אילפא ור' יוחנן / הרב פנחס וויליגער

תענית  כא ע"א

 

מסכת תענית (דף כ"א ע"א) אילפא ור' יוחנן הוו גרסי באורייתא, דחיקא להו מילתא טובה, אמרי ניקום וניזיל ונעבוד עיסקא ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך אביון (דברים ט"ו א).
אזלי אותבי תותי גודא רעועא, הוו קא כרכי ריפתא, אתו תרי מלאכי השרת, שמעיה ר' יוחנן דאמר חד לחבריה: נישדהו עלייהו האי גידא וניקטלינהו, שמניחין חיי עולם ועסקים בחיי שעה, א"ל אידך: שבקינהו דאיכא בהו חד דקיימא ליה שעתא.
ר' יוחנן שמע אילפא לא שמע, א"ל ר' יוחנן לאילפא: שמע מר מידי? א"ל: לא. אמר (ר' יוחנן) מדשמעי אנא ואילפא לא שמע שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא, א"ל ר' יוחנן (לאילפא) איהרר ואוקים בנפשאי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ (שם שם י"א). ר' יוחנן הדר, אילפא לא הדר.
עד דאתא אילפא מלך ר' יוחנן, אמרו לו [לאילפא] אי אתיב מר וגריס לא הוה מליך מר?, אזיל תלא נפשיה באסקריא דספינתא, אמר אי איכא דשאיל לי במתניתה דר' חייא ור' אושעיה ולא פשיטנא ליה ממתניתין נפלינא מאסקריא דספינתא וטבענא, אתא הוי סבא כו'.

שרייבט הרב ראובון מרגליות זצ"ל (די מחבר ספרים פון צענדליגע ספרים) אין זיין הקדמה צום זיין ווינדערליכען ספר מרגליות הים אזוי, ר' יוחנן האט געהאלטען בשיטה אז כדי צו דעגריכען צו ווערען א גדול בתורה מיז מען אלס אוועקגעבען און נאר עוסק זיין אין תורה ווי ר"י דרשנ'ט אין מסכת עירובין (נ"ה ע"א) ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענה אותה ונעשינה, כי לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרנים.

אבער אילפא האט געוואלט ווי מען אפי' מען איז א סוחר נישט קיין ראש הישיבה קען מען זיין א ללמוד וללמד זיין א מרביץ תורה דורך מחבר זיין ספרים און ברענגט עטליכע פלעצער אין ש"ס ווי מען טרעפט אז די חכמי ישראל האבען איבערגעזאגט ממרות פון זיינע ספרים וז"ל.

ועלתא לו לאילפא שהגו חכמי ישראל בספריו, ראה מנחות ע' ע"א כתוב אפנקסיה דאילפא כו', ובירושלמי מעשרות פ"כ ה"ד: אמר ר' יונה אשכחתיה כתוב בפינקסיה דחילפי כו'. וחבירו הגדול ר' יוחנן למד מדבריו ואמר שמועות משמו. ראה בבלי זבחים כ' ע"א והלאה שם כ"א א', ירושלמי תרומות ספ"א, חלה פ"ב ה"ה, ושבת פי"ז ה"ג.

הרב פינחס וויליגער מח"ס נופת צופים ושמחת בחגך מונטריאל קאנאדא

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר