סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

חכמים: רב אדא בר אהבה

תענית כ ע"ב


וכן עיר שיש בה דבר או מפולת כו'.
תנו רבנן: מפולת שאמרו - בריאות ולא רעועות. שאינן ראויות ליפול, ולא הראויות ליפול. הי ניהו בריאות - הי ניהו שאינן ראויות ליפול, הי נינהו רעועות - הי ניהו ראויות ליפול! - לא צריכא, דנפלו מחמת גובהייהו. אי נמי, דקיימן אגודא דנהרא.
כי ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא הוה חליף רב ושמואל תותה אף על גב דקיימא באתרה תליסר שנין. יומא חד איקלע רב אדא בר אהבה להתם,
אמר ליה שמואל לרב: ניתי מר נקיף! אמר ליה: לא צריכנא האידנא, דאיכא רב אדא בר אהבה בהדן דנפיש זכותיה, ולא מסתפינא.

 

1.

אמר ליה דאיכא רב אדא בהדן דנפיש זכותיה -

תוספות מסכת תענית דף כ עמוד ב:

וצריך לומר דתרי רב אדא הוו

כעיקרון, קובע תוס' שהיו שני חכמים בשם זהה "רב אדא בר אהבה":

1.1
אחד היה בזמן רבא [דור רביעי] כי מצינו שאמר בשמו של רבא:

דהא רב אדא בר אהבה הוה בימי רבא דמצינו בכמה מקומות אמר רב אדא בר אהבה אמר רבא

1.2

והא רב אדא בר אהבה דהכא משמע דהוה חבר לרב ולשמואל מדקאמר ליה שמואל לרב וקאמר ליה הא איכא רב אדא בהדן

מסוגייתנו משמע, שרב אדא בר אהבה חי בזמן רב ושמואל. ונראה שמסוגייתנו משמע שהוא אף היה מבוגר וחכם מהם!

2.
והוא מוסיף ומוכיח שהיו שני חכמים בשם זה:

ואנן ידענא דרב יהודה היה תלמיד דרב ושמואל ורבא הוה נולד ביום שמת רב יהודה ורב אדא היה תלמיד דרבא א"כ ע"כ צ"ל דתרי רב אדא הוו.

רב יהודה היה תלמידם של רב שמואל >>>
>>> רבא נולד כשמת רב יהודה - כלומר, רבא חי הרבה אחרי רב ושמואל>>>
>>> רב אדא בר אהבה היה תלמידו של רבא [כמשמע בכמה סוגיות בש"ס] - כלומר, רב אדא בוודאי לא הכיר את רב ושמואל.
מסקנה: היה חכם נוסף בשם "רב אדא בר אהבה".

3.
אולי רב אדא השני היה צאצא של רב אדא הראשון.

4.
אולי הראשון חי בארץ ישראל, והשני - בבבל.

5.
יתכן ששמות חכמים נקבעו לפי אופיים וסגולתם. ורב אדא בר אהבה היה מלומד בזכויות. הוא מהחכמים היחידים שעליהם נאמר הביטוי "דנפיש זכותיה"!
הביטוי נאמר גם על "רב" [פעם אחת]
וגם על רב הונא [פעם אחת]
וגם על רבי חנינא [פעמיים]
וגם על יהושע כהן גדול [פעם אחת]

ויתכן שאף לרב אדא בר אהבה השני [המאוחר יותר, שחי בימי רבא] היו תכונות של רב אדא בר אהבה הראשון [הקדמון, שחי בימי רב ושמואל] 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר