סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"מסייע ליה ל... ותיובתא דרב..."

יבמות נג ע"א


כיצד? מאמר לזו וכו'. לימא, מסייע ליה לשמואל, דאמר שמואל: חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה, ותיובתא דרב יוסף! מי קתני חולץ? חלץ קתני, דיעבד.

 

1.
הגמרא מנסה ללמוד מהמשנה סיוע/הוכחה לדינו של שמואל, ומצד שני - קושיה על רב יוסף!

2.
בדרך כלל בש"ס כשהגמרא מקשה על אמורא מסויים היא איננה אומרת במקביל שאותה קושיה היא ממילא גם סיוע לחכם החולק!
וכן להיפך, כשהגמרא מביאה סיוע לחכם מסויים היא איננה אומרת במקביל שאותו סיוע הוא ממילא גם קושיה על החכם החולק.
כך בכל הש"ס!

3.
ובסוגייתנו - מופע יחידאי בש"ס [פעם אחת בלבד] שמוזכר הביטוי הכפול "מסייע ליה ל... ותיובתא ד..."!

4.
אלא שיש כאן "טעות אופטית", לא מדובר במחלוקת בין שמואל ורב יוסף בנושא משותף, אלא מדובר בדינים שונים לגמרי, והגמרא רוצה להוכיח ממשנתנו מצד אחד - כדינו של שמואל, ומצד שני - להקשות על דין אחר לגמרי - של רב יוסף!

5.
אמנם מרוב הפרשנים משמע שכוונת הגמרא היא "או", כלומר, או שיש סיוע לשמואל או שיש קושיה על רב יוסף - תלוי בהנחה המוקדמת.

6.
תוספות הרא"ש מסכת יבמות דף נג עמוד א:
כמה עקרונות בדבריו:

לימא מסייע ליה לשמואל ותיובתא דרב יוסף.
וא"ת היאך תהוי תיובתיה דרב יוסף כיון דהוי סיעתא לשמואל ע"כ צריך לחלוץ לצרה דחליצת בעלת מאמר אינה פוטרת הצרה,
וי"ל דתיובתא דרב יוסף דקאמר היינו או תיובתא דרב יוסף דאי לא תסייע ליה לשמואל ומיפטרה צרה בחליצת בעלת מאמר א"כ הא דנקט מאמר לזו וחלץ לזו נקטה לאפוקי מדרב יוסף,

כדברינו בסעיף 5: או סיוע לשמואל או קושיה על רב יוסף.

6.1

הקשה רבינו מאיר דלא אשכחן בלשון תלמוד כה"ג וא"ו שהיא כמו או
דודאי בלשון משנה אשכחן במתניתין חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל אבל בלשון תלמוד לא אשכחן,

הערתו מאד מעניינת: הביטוי בסוגייתנו הוא "מסייע ליה לשמואל ותיובתא דרב יוסף". לפי הפשט ה"ו" היא אות חיבור, ששני הדברים יחד נכונים, אבל לפי הנאמר בסעיף 6 מדובר על "או", הוא טוען שאמנם במשניות מצינו שנאמר "ו", והכוונה ל"או", אבל לא בלשון האמוראים והגמרא!

6.2

ועוד מאי קאמר לימא מסייע ליה לשמואל או תהוי תיובתיה דרב יוסף הא אי בעית לסיועי לשמואל איכא למידחי לא תסייע לשמואל והא דקתני הכי למהוי תיובתא דרב יוסף, ואי בעית לאותובי לרב יוסף איכא למידחי דנקט הכי משום דשמואל,

ופירש הוא אפילו אי מסייע לשמואל אפ"ה הויא תיובתא דרב יוסף

כאן הוא מעלה אפשרות כפשט - כמו בסעיף 2 לעיל - ששני הדברים נכונים, גם סיוע לשמואל וגם קושיה על רב יוסף.

מדלא קתני חליצה בבעלת מאמר אלא באידך אלמא בעלת מאמר לא חלצה ונמצא כי חליץ לאידך פוסלה לכהונה... 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר