סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יבמות פג-צא

 

שאלות:

1. כיצד בי"ד רשאים לעקור דבר מן התורה
2. ר' אלעזר: 'אלה הנחלות .. וראשי האבות למטות בני ישראל' מה אבות מנחילין בניהם כל ____, אף ראשים מנחילין את העם כל ___
3. 'מאן דמקדש-אדעתא דרבנן מקדש' ולכן
4. למה עזרא קנס את הלוים (שלא יקבלו מעשר ראשון)
5. 'בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן ___ עכשיו אין מעמידים שוטרים אלא מ___'
6. אחד ההבדלים בין דברי סופרים לדברי תורה
7. מה הכוונה ' זה –מרגילה. וזו- מרגילתו'
8. כהן שלא רוצה לעזוב אשה אסורה –דפנו. מה פרוש 'דפנו'
9. 'מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה' ולכן
10. מה הדין (והקנס) במידה ובעלה יבוא
11. כל מקום שהאמינה ___ עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום __'.
12. שם נוסף לכהנים
13. מהו 'מת מצוה'
 

תשובות

1. *בשב ואל תעשה **נביא יכול לזמן מצומצם (אליהו בהר הכרמל) ***מקום שצריך לגדור את הציבור מאיסור לפי שעה
2. ר' אלעזר:'אלה הנחלות .. וראשי האבות למטות בני ישראל' מה אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו, אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו. מעזרא למדו שהרשות להחרים. מפה לומדים שאפשר להעביר רכוש לאחר (יש"ש)
3. חכמים יכולים להפקיע את הקדושין !.
4. לא עלו איתו מבבל לא"י. (מחלקות האם הכהנים מקבלים או העניים)
5. בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים. עכשיו אין מעמידים שוטרים אלא מישראל (היון יעקב מסביר שזה מחלק מהקנס –שלא יעדיפו את הלויים במינוי השוטרים)
6. דברי תורה אינם צריכים חזוק. דברי סופרים –כן.
7. זה- ששניהם פסולים –האיש מושך את האשה לחיות איתו. וזו- ששניהם כשרים ונישואיהם פסולים –היא מושכת אותו
8. הכהו (בעל כורחו וגם דפנו בעדים-בי"ד טורחים למצוא עדים שיכחישו את המתירים).
9. עד אחד נאמן להעיד לאשה שהלך בעלה למדינת הים שמת. כי היא תברר היטב שבעלה מת לפני שתינשא לאחר
10. תצא מזה ומזה)אשת איש שזינתה). בשביל להנשא לאחר, צריכה גט מזה ומזה. אין לה כתובה (לר"י יש לה מנכסי הראשון) ולא פירות. ולא מזונות. ולא בלאות ואם נטלה מאלו תחזיר. הולד ממזר, מהראשון מדאורייתא, מהשני מדבריהם. ]ולר"ש החזירה ראשון, אין הולד ממזר.[ אם מתה שניהם אינם מטמאים לה. אינם זכאים מציאתה.ולא במעשה ידיה. ואינם מפירים נדריה(ולר"א הראשון זכאי בהם). היתה בת ישראל נפסלה לכהונה,משום זונה. היתה בת לוי נפסלה מן המעשר. היתה בת כהן נפסלה מן התרומה. יורשי שניהם אינם יורשין את כתובתה. ואם מתו אחי שניהם חולצין ולא מייבמין. ]ולרבי שמעון אחיו של ראשון מייבם או חולץ ופוטר צרתה.[ פטורה מקרבן, כיון שעשתה ע"פ בי"ד. (מתוך 'נר שמואל')
11. עולא:'כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים'.
12. ריב"ל: ב-24 מקומות נקראו כהנים 'לוים' ('והכהנים הלוים בני צדוק').
13. 'אי זהו מת מצוה? כל שאין לו קוברין. קורא ואחרים עונין אותו - אין זה מת מצוה'

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר