סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי?


 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

כתובות צ-צו

 

שאלות:

1. היכן מצינו מעין כבוד הורים לאחר מיתה
2. הסבר: 'ר"ע - כבר קפצה נחלה'
3. שודא דדייני
4. מה ההבדל בן אלמנה 'ניזונת' ל'הניזונת', בה"א הידיעה (רמז: ההבדל בין יהודה לגליל)?
5. שטר שהתאריך "ה' בניסן" לעומת שטר שרשום רק החודש "ניסן" מי קודם.
6. ביטוי דומה ל'שודא דדיניי' (רמז: במקרה ששליח היה צריך למסור כסף והמיועד והמשלח נפטרו)
7. 'אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן ___'
8. איזהו רשע ערום?
9. 'אמר רבי יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו- כאילו מונע ממנו __, שנאמר 'למס מרעהו חסד' '
10. היכן מצינו LOOP/מעגל אינסופי ?
11. לפחות 2 מקרים שחכמים אסרו /נתנו עצה טובה למנוע הוצאת שם רע
 

תשובות

1. 'מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן' (רש"י: משום כבוד אביהן אלא שאין לבית דין לכופן על כך)
2. בן ננס סבר שקובעים לפי שעת חלוקה ור"ע סבר שקופץ/ חוזרים הדברים לפי שעת מיתת הבעל.
3. לפי ראות הדיינים
4. ניזונת- חייבים היתומים לזון אותה במקום הבעל. הניזונת- בנתיים ניזונת-יכולים להפסיק מזונות בכל עת.
5. רב יוסף פסק שיש לתת את השדה לבעל השטר שכתוב בו תאריך בתוך החודש (ו' ניסן)
6. 'מה שירצה השליח יעשה'
7. 'אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית'
8. זה המשיא עצה למכור בנכסים כדעת רשב"ג (שמשכנע לאדם שחבירו אמר לו 'נכסי לך ואחריך לפלוני' והוא מפתה אותו למכור את הנכסים לאדם אחר ובכך למנוע את פלוני מלקבל את הנכסים אחרי מות המקבל וכדעת רשב"ג שהמכירה מועילה).
9. אמר רבי יוחנן 'כל המונע תלמידו מלשמשו- כאילו מונע ממנו חסד, שנאמר 'למס מרעהו חסד' ורב נחמן בר יצחק אמר שפורק ממנו יראת שמים 'ויראת שדי יעזוב'. תלמיד שנמצא תדיר ליד הרב
10. מי שהיה נשוי ב' נשים, ומכר את שדהו המשועבד לכתובה וכתבה הראשונה ללוקח 'דין ודברים אין לי עמך'. המעגל יותר ע"י שיעשו פשרה (מדובר שהאשה עשתה קניין).
11. א.כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו, חוץ מהתרת מנעל (ויחשבו שהוא עבד כנעני).
ב.רבי יהודה נתן עצה שהאלמנה תפרט על מה הוציאה/מכרה שלא יקראו לה רעבתנית (שמוציאה הרבה על מזונות, בפרט שיכול למנוע מחתנים עתידיים להתחתן איתה)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר