סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"לא מיבעיא"; "לשון נזיר משונה"; "לא מפרשת לן"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר יט ע"א

 

יצא ונכנס - עולין לו מן המנין.
קתני עולין לו מן המנין, משום דיצא חל עליה נזירות?
אמר שמואל: כגון שיצא והזה ושנה וטבל.
אלא נכנס הוא דעולין לו מן המנין, לא נכנס אין עולין לו מן המנין?
לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא יצא, אלא אפילו נכנס - עולין לו מן המנין.
אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב: מ"ט לא מפרשת לן כהלין מילי? אמר להון: אמינא דלמא לא צריכיתו

1.

"לא מיבעיא" מתייחס למקרה שלא כתוב במשנה שבו הדין יותר פשוט, ובמקרה שמוזכר במשנה יש חידוש "אלא אפילו....". והמושג הדומה "לא זו אף זו" מתייחס לשני מקרים כששניהם מוזכרים במשנה.

2.
הביטוי "לא מפרשת לן" - יחידאי בש"ס. שוב: "לשון נזיר משונה".

3.
מהי שאלת החכמים ל"רב"?

4.

אולי רב כהא ורב אסי שאלו את רב אם בשתיקתו הוא מסכים לדברי שמואל, ואולי כך באמת ענה להם "אמינא דלמא לא צריכיתו". [/"שתיקה"/]

4.1
גם הביטוי "אמינא דלמא לא צריכיתו" - מופע יחידאי בש"ס. שוב: "לשון נזיר משונה".

5.
על היחס בין רב כהנא ל"רב":

תנאים ואמוראים - ביוגרפיות: תולדותיו של רב כהנא א'
רב כהנא א' -
אמורא בבלי בדור הראשון. תלמיד חבר לרב. חברו של רב אסי (סנהדרין ל"ו ע"ב).
רב החשיבם וכיבדם (שבת קמ"ו ע"ב).
א"ל רב כהנא ורב אסי לרב: "מ"ט לא מפרשת לן וכו' א"ל: 'אמינא דלמא לא צריכיתו'" (נזיר י"ט ע"א).

מספר פעמים הוא ורב אסי הקשו לרב, ורב שתק, כי הודה להם (ב"ק ס"ב ע"א תד"ה: ומי זה).
חברו רב אסי אף היה גדול משמואל (שם פ' ע"ב רש"י ד"ה: מלתא).

עלה לארץ ישראל ונפגש עם רבי שמעון בנו של רבי (זבחים נ"ט ע"א), ועם יהודה וחזקיה, בני רבי חייא (מנחות כ"ג ע"א) ושקיל וטרי עמם כחברים. חכמי ארץ ישראל שקיבלו ממנו: רבי אושעיא [רבו של רבי יוחנן] (ירו', חלה פ"א ה"ג), ורבי יוחנן וריש לקיש (ירו', ר"ה רפ"ד).
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר