סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

כפילות קושיות ותרוצים - עריכת הגמרא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

גיטין ה ע"א-ע"ב
 

והתנן: הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטן!
ואמר רב יוסף: הכא במאי עסקינן - כגון שנתנו לה כשהוא פקח, ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש;
לרבא ניחא, לרבה קשיא!
הכא במאי עסקינן - לאחר שלמדו.
אי הכי, יכול נמי!
גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו.
אי הכי, אינו יכול נמי! ...

מבנה הגמרא:

1.

והתנן: הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטן!
ואמר רב יוסף: הכא במאי עסקינן - כגון שנתנו לה כשהוא פקח, ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש;
לרבא ניחא, לרבה קשיא!

2.

הכא במאי עסקינן - לאחר שלמדו.

2.1

אי הכי, יכול נמי!
גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו.

2.2

אי הכי, אינו יכול נמי!

3.

פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא, ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן.

4.

והא אשה דלא שכיחא,
ותנן: האשה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שצריכה לומר בפ"נ ובפ"נ!
שלא תחלוק בשליחות.

5.

אי הכי, בעל נמי! אלמה תניא: הוא עצמו שהביא גיטו, אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם!

5.1

טעמא מאי אמור רבנן: צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה,
השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה?

6.

תא שמע, דבעא מיניה שמואל מרב הונא:
שנים שהביאו גט ממדינת הים, צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין?
אמר ליה: אין צריכין,
ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה, מי לא מהימני?
לרבא ניחא, לרבה קשיא!

7.

הכא במאי עסקינן - לאחר שלמדו.

7.1

אי הכי, חד נמי!
גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו.

כפילות על הנאמר לעיל בסעיף 2.

8.

אי הכי, בי תרי נמי!
בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא, ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן.
והא אשה דלא שכיחא, ותנן: האשה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם: שלא תחלוק בשליחות.
אי הכי, בעל נמי! אלמה תניא: הוא עצמו שהביא גיטו, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם!
טעמא מאי אמור רבנן: צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה,
השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה?

שוב "כפילות" על סעיפים 4-5 לעיל

9.

ת"ש: המביא גט ממדינת הים, ונתנו לה ולא אמר לה בפ"נ ובפ"נ,
אם נתקיים בחותמיו - כשר, ואם לאו - פסול;
הוי, לא הוצרכו לומר בפ"נ ובפ"נ להחמיר עליה אלא להקל עליה;
לרבא ניחא, לרבה קשיא!

10.

הכא במאי עסקינן - לאחר שלמדו.

כפילות כלעיל בסעיפים 2; 7.

11.

והאמרת: גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו!

מהביטוי "והאמרת" מוכח שהכמא ידיה מכלה אמור לעיל!

12.

כשניסת.
אי הכי, הוי לא הוצרכו לומר בפ"נ ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה, משום דניסת הוא!
הכי קאמר: וכי תימא להחמיר עלה ולפקה, הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה,

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ה עמוד ב

13.

טעמא מאי? דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה,
השתא בעל לא קא מערער, אנן ניקום ונערער עלה?

כפילות - כלעיל בסעיף 5.1

14.

בהמשך הסוגיה [וגם בדף הקודם] מובא כמה פעמים הביטוי:

ועוד, הא רבה אית ליה דרבא!

והרי כבר יודעים זאת!

14.1

מכל הנ"ל נראה לי שסוגייתנו עברה עריכה של עורך הגמרא.

14.2

יתכן שכל דיון לעיל נדון בנפרד בבית מדרש אחר, ו"עורך הגמרא" קיבץ את הכל לסוגייתנו- פעולה של "עריכת הגמרא".כפי שהוסבר גם בדף הקודם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר