סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"למה לי"; "פשיטא"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

גיטין לב ע"א


גמ'. הגיעו לא קתני אלא הגיע, ואפי' ממילא,
ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין.
או ששלח אחריו שליח ל"ל [=למה לי]?
מהו דתימא, לא אלימא שליחותיה דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה, קמ"ל.
קדם הוא אצל אשתו למה לי?
מהו דתימא, כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין ה"מ לשליח, אבל לדידה ודאי לצעורה קא מיכוין, קמ"ל.
או ששלח אצלה שליח למה לי?
מהו דתימא, איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה, אבל שליח דלא איכפת ליה, כי טרח ודאי לצעורה קא מיכוין, קמ"ל.
אם משהגיע גט לידה - אינו יכול לבטלו, פשיטא!
לא צריכא, דמהדר עליה מעיקרא לבטולי,
מהו דתימא, איגלאי מלתא למפרע דבטולי בטליה, קמ"ל. 

מבנה הסוגיה:

1.

גמ'. הגיעו לא קתני אלא הגיע, ואפי' ממילא,
ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין.

2.

או ששלח אחריו שליח ל"ל [=למה לי]?

הגמרא יוצאת מנקודת הנחה שהדין במקרה של "או ששלח אחריו" ברור מאליו על סמך הדין בסעיף 1. ועל כן שואלת הגמרא "למה לי", כלומר המקרה השני שמובא במשנה מיותר כי אין בו דין חדש.

2.1

מהו דתימא, לא אלימא שליחותיה דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה, קמ"ל.

הגמרא מסבירה שיש במקרה זה - שמובא בסעיף 2 - חידוש דין.

3.

קדם הוא אצל אשתו למה לי?

גם על המקרה השלישי במשנה הגמרא שואלת "למה לי" - כנ"ל בסעיף 2.

3.1

הגמרא מיישבת:

מהו דתימא, כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין ה"מ לשליח, אבל לדידה ודאי לצעורה קא מיכוין, קמ"ל.

כלעיל בסעיף 2.1

4.

או ששלח אצלה שליח למה לי?

גם על המקרה הרביעי במשנה הגמרא שואלת "למה לי" - כנ"ל בסעיפים 2; 3.

4.1
והגמרא מיישבת:

מהו דתימא, איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה, אבל שליח דלא איכפת ליה, כי טרח ודאי לצעורה קא מיכוין, קמ"ל.

כלעיל בסעיף 2.1 ובסעיף 3.1.

5.

הגמרא דנה על המקרה החמישי במשנתנו:

אם משהגיע גט לידה - אינו יכול לבטלו, פשיטא!

כאן הגמרא לא שואלת "למה לי" כלעיל, אלא "פשיטא", כלומר דין ברור ומיותר!
משמע בפשטות ש"למה לי" ו"פשיטא" הם בעלי משמעות זהה.

5.1

והגמרא מיישבת:

לא צריכא, דמהדר עליה מעיקרא לבטולי,

הגמרא מעמידה את המשנה בתוספת ארוע, כעין אוקימתא [והיה מתאים להשתמש גם בביטוי "הכא במאי עסקינן"]

5.2

והגמרא מסבירה את חידוש הדין - ודומה קצת לניסוח לעיל בסעיף 4.1 ובסעיפים לפניו:

מהו דתימא, איגלאי מלתא למפרע דבטולי בטליה, קמ"ל.

6.

מה ההבדל ביו "למה לי" ל"פשיטא"?

6.1

לכאורה משמעות הביטוי "למה לי" זהה למשמעות הביטוי "פשיטא"!

שיטה מקובצת מסכת נדרים דף טז עמוד א:

אמר רב אשי שאוכל דמתניתין שאי אוכל הוא. פירוש דבמתניתין דהכא דנדרים גרסינן שאי אוכל לך ולפיכך אסור דהיינו כמו שלא אוכל לך. ופריך בגמרא אם כן למה לי למימרא כלומר פשיטא ותו דהא תנא ליה רישא שבועה לא אוכל לך.

מתוך הנחה שמשמעות הביטוי "למה לי" שווה למשמעות הביטוי "למה לי למימרא" יוצא מדבריו שגם אין הבדל ממשמעות הביטוי "פשיטא".

7.

ונראה לי, על סמך סוגייתנו שמופיעים בה שני הביטויים, גם "למה לי" וגם "פשיטא", שיש הבדל ביניהם.

8.

כפי שהסברנו בכל הסוגיה לעיל הביטוי "למה לי" בא לברר מהו חידוש הדין שיש במקרה מסויים שדומה מאד למקרים שלפניו - אם לא מוסיפים לו "אוקימתא"[=תוספת פרטים בארוע],

8.1

ואילו "פשיטא" בא לברר מהו חידוש הדין במקרה אחר שלא דומה לקודמיו! ועל זה מיישבים על ידי תוספת אוקימתא

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר