סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"רבי" היה נביא!

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

קידושין עב ע"א-ע"ב

 

כי הוה ניחא נפשיה דרבי, אמר: הומניא איכא בבבל, כולה עמונאי היא;... 

מבנה הסוגיה:

1.

נבואות "רבי" לגבי ייחוס של אנשים מסויימים:

כי הוה ניחא נפשיה דרבי, אמר: הומניא איכא בבבל, כולה עמונאי היא;
מסגריא איכא בבבל,
כולה דממזירא היא;
בירקא איכא בבבל,
שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה;
בירתא דסטיא איכא בבבל,
היום סרו מאחרי המקום,
דאקפי פירא בכוורי בשבתא ואזיל וצדו בהו בשבתא,
ושמתינהו ר' אחי ברבי יאשיה ואישתמוד;

2.

אקרא דאגמא איכא בבבל, אדא בר אהבה יש בה,

תוספות מסכת קידושין דף עב עמוד ב:

"היום יושב בחיקו של אברהם אבינו - פירש בקונטרס יש אומרים מת וא"כ אין זה רב אדא בר אהבה שבגמרא ונראה לומר יושב בחיקו של אברהם שנכנס לברית מילה וזה רב אדא בר אהבה שהאריך ימים הרבה משמת רבי עד דורות אחרונים בימי רב נחמן בר יצחק כדאמרי' בב"ב (דף כב.)

רב אדא בר אהבה האריך ימים - משמת רבי עד רב נחמן בר יצחק

אך ר"י פי' דשני רב אדא בר אהבה הוו."

היו שני חכמים שנקראו בשם רב אדא בר אהבה

2.1

הערה: יש כאן שתי גישות ליישב בעיות ב"סדר הדורות".

3.
המשך הגמרא:

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עב עמוד ב

היום יושב בחיקו של אברהם;
היום נולד רב יהודה בבבל.

נבואתו של "רבי" על "רב יהודה" שבאותו יום נולד בבבל! אולי "רבי" כך גזר כלפי מעלה שיוולד אדם ששמו "יהודה" כשמו של "רבי". "רבי" בארץ ישראל ו"רב יהודה" - בבבל.
זהו כוחם של חכמי התורה שבעל פה - וכמו בסוגיה נוספת בדף זה לגבי טיהור ממזרים [ראה במה שכתבנו שם].

4.

הגמרא "מעידה" שבאמת נבואתו האחרונה של "רבי" התגשמה.

דאמר מר:

כשמת ר' עקיבא נולד רבי,
כשמת רבי נולד רב יהודה,
כשמת רב יהודה נולד רבא,

5.

המשך הגמרא:

כשמת רבא נולד רב אשי,

גופי הלכות פרק יג - כללי אות מ' כלל תה ד"ה ורש"י ז"ל:

ורש"י ז"ל כתב בחולין [יז: ד"ה כל היכא] כשאומר משום פלוני לא שמעה ממנו אלא מאחר שקבלה ממנו, ומוכח לה מהא דאמרינן אמר רב אשי משמיה דרבא, ורב אשי לא ראה את רבא דאמרינן [קדושין דף עב:] כשמת רבא נולד רב אשי, וכ"כ (פ' כל הבשר דף קי"ג) [ל"מ שם, וכ"כ בכתובות כא: ד"ה איקלע]
והרמב"ם ז"ל כתב בהקדמת פיה"מ [ד"ה החלק השלישי] כשאומר בשם רבי פלוני דע שהוא תלמידו, ולדעתו לא גרסינן אלא עד שלא מת רבא נולד רב אשי,
וכ"כ בהקדמת ספר הי"ד שרב אשי קבל מרבא,
והתוס' ז"ל כתבו [פ"ק דנדה י: ד"ה אמר רבי יוחנן] שכשאומר (משם רבו הוא גבי) אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק [משמע שהוא רבו], ויש מחלקים בין משום למשמיה, כדי ליישב מאי דקאמר משמיה דרבא.

5.1

ואולי אפשר לומר שהיו שני רב אשי בדורות האחרונים. אחד מהם היה בדור של רב פפא שחי בדור שלפני רב אשי הידוע [רב אשי ורבינא] ומתאים לדברי הרמב"ם שרבא כבר נולד בימי רב אשי [?]. כך העלינו השערה גם במאמר נוסף על דף זה.

6.

המשך הגמרא:

ללמדך, שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר: +קהלת א+ וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, שנאמר: +שמואל א' ג+ ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו'.

מתאים לדברינו לעיל בסעיף 3.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר