סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

טעות במידה משקל ומנין / הרב עופר לבנת

פורסם בעלון השבועי חמדת ימים - ארץ חמדה


השבוע בדפי הדף היומי הגמרא (צ עמוד א) קובעת שבמקרה שסוכם בין הקונה למוכר על סחורה במידה, משקל, או מנין מסוים, והתברר שהסחורה שסופקה הייתה יתירה או חסרה אפילו בכמות קטנה, אין מחילה על ההפרש. בניגוד לאונאה במחיר, שם ההלכה היא שכל שההפרש בין המחיר שסוכם למחיר האמיתי הוא פחות משישית מן הסתם אנשים מוחלים על כך, בהפרש במידה, משקל או מנין אין מחילה אפילו על הפרש קטן.

נשאלת השאלה, מה אם כן עושים כאשר התגלה הפרש במידה, משקל או מנין של הסחורה? לדעת הרשב"ם (ד"ה כל דבר שבמדה) המקח בטל. הרשב"ם למד זאת מאונאה במחיר של יותר משישית. כשם שכאשר ההפרש בין המחיר שסוכם למחיר האמיתי הוא יותר משישית המקח בטל, כך גם כאשר ישנו הפרש כל שהוא במידה, משקל או מנין המקח בטל.

הר"י מיגאש (ד"ה כל) חולק על הרשב"ם. לדעתו המקח לא בטל אלא רק צריך להשלים את ההפרש שנוצר במידה, משקל או מנין. אם הסחורה חסרה אז המוכר צריך להשלים לקונה את החסר. ואם נמצא עודף בסחורה על הקונה להשיב את העודף למוכר. לדוגמא, אם הם סיכמו על מאה אגוזים במחיר מסוים, ונמצא שהיו רק 99 אגוזים, על המוכר להביא לקונה עוד אגוז אחד. ואם נמצא שהיו 101 אגוזים על הקונה להחזיר אגוז אחד למוכר.

הר"י מיגאש מסביר כי מקרה זה אינו דומה למקרה בו היה הפרש בין המחיר שסוכם למחיר האמיתי שאז בהפרש של יותר משישית המקח בטל. הסיבה לכך היא ששם הבעייתיות היא בעסקה עצמה עליה סוכם, שכן נקבע מחיר שאיננו הוגן. אך כאן אין בעיה בעצם העסקה, אלא רק בביצוע העסקה, שכן נפלה טעות באספקת הסחורה, ולכן המקח קיים ורק צריך לתקן את הטעות. כדעת הר"י מיגאש סוברים גם הרמב"ם (מכירה טו, א-ב), הרמב"ן (בבא בתרא קג עמוד ב ד"ה מתני'), הרשב"א (קידושין מב עמוד ב ד"ה ומסתברא) ועוד ראשונים.

אמנם, עדיין יש לשאול, לשיטת הר"י מיגאש, מה קורה כאשר לא ניתן להשלים את ההפרש? לדוגמא, כאשר הסחורה הייתה חסרה, ואין למוכר אפשרות להשלים את החסר. בשאלה זו נחלקו הרמב"ן והרשב"א. לדעת הרמב"ן, במקרה שלא ניתן להשלים את החסר, המקח בטל. אך לדעת הרשב"א, גם במקרה זה המקח לא בטל, וניתן לשלם בדמים את ערך הכמות החסרה.

סיכום ופסיקה:

השולחן ערוך (רלב, א) פסק כשיטת הר"י מיגאש שבמקום שנוצרה טעות במידה, משקל או מנין של הסחורה שסופקה המקח קיים ורק צריך להשלים את ההפרש. במקום שלא ניתן להשלים, הסמ"ע (שם ס"ק ב) פסק כדעת הרמב"ן שהמקח בטל.

 

To the article in English

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר