סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"והא עלה קתני"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא פ ע"א

 

אביי אמר: קשה כמשאוי תנן, נפחא כי תקלא, ואי מוסיף שלשה קבין - חייב.
רבא אמר: קשה למשאוי תנן, תקלא כי תקלא, ונפחא הוי תוספת.
תנן: להביא לתך חטין והביא לתך שעורין - פטור, ואם הוסיף על משאו - חייב. מאי לאו - שלשת קבין?
לא, סאה. -
והא עלה קתני: וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב? - סומכוס אומר משום רבי מאיר: סאה לגמל, שלשה קבין לחמור! -
הכי קאמר: היכא דלא שני, חטין והביא חטין, שעורין והביא שעורין, כמה יוסיף על משאו ויהא חייב? סומכוס אומר משום רבי מאיר: סאה לגמל, שלשה קבין לחמור.

1.
בדרך כלל הביטוי "והא עלה קתני" בא ללמד מדברי ברייתא שמוסבת על משנה,
ואילו בסוגייתנו מדובר על חלק נוסף במשנה עצמה, [ואולי היה אפשר לנסח "אימא סיפא"].

2.
ראה מסכת מגילה דף כד:

והא עלה קתני: מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, ועד כמה הוא מדלג - עד כדי שלא יפסוק התורגמן, מכלל דבתורה כלל כלל לא!

רש"י מסכת מגילה דף כד עמוד א:

והא קתני - גרסינן, ולא גרסינן עלה.

רש"י אומר שיש לגרוס "והא קתני" [בלי המלה "עלה" ואז המשמעות היא שכך כתוב במשנה ולא שכך מסבירים את המשנה].

2.1
מסבירים הפרשנים שהביטוי "והא עלה קתני" מתאים כאשר מקשים מפירוש בברייתא על המשנה, ולא כשמדובר בציטוט מלשון המשנה עצמה שבה עוסקים בסוגיה [ואמנם כך בסוגייתנו - ראה לעיל בסעיף 1].

3.
ראה "מתיבתא", שם, במסכת מגילה, הערה יח. וראה שם, ברש"ש שמביא דוגמאות נוספות לכך [מסכת כתובות דף נט; מסכת סוכה דף יז; מסכת קידושין דף יב; מסכת נדה דף יד; מסכת בבא מציעא דף פ]
הוא מביא הוכחה מסוגייתנו - מסכת בבא מציעא דף פ - לכך שהביטוי "והא עלה קתני" מתייחס לקטע אחר במשנה [ולא על ברייתא].

4.
הגמרא מיישבת את הקושיה: "הכי קאמר: היכא דלא שני...".
נראה לי שהביטוי כאן של "הכי קאמר" משמעו דומה מאד ל"חיסורי מחסרא" מכיוון שהגמרא מנסה להפריד ולחלק בין שני חלקי המשנה שמדובר בשני מקרים שונים [ראה "שוטנשטיין", הערה 34], וכאילו מדובר במשנה אחרת,

5.
ויתכן לומר "חידוש": הגמרא ידעה גם בשלב הקושיה שאולי החלק השני של המשנה לא נשנה ולא נמסר ממש יחד עם החלק הראשון של המשנה [מסורת המשנה לא היתה ברורה], ואולי היא נמסרה כברייתא נפרדת, ולכן הגמרא השתמשה בביטוי "והא עלה קתני". ובתרוצה הגמרא "מחברת" את אותה "בריתא" אל המשנה באמצעות "הכי קאמר"="חיסורי מחסרא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר