סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

יש אומרים 

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא טו ע"ב

 

תנאי היא; דתניא, רבי אלעזר אומר: איוב בימי שפוט השופטים היה,
שנאמר: +איוב כ"ז+ הן אתם כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו,
איזה דור שכולו הבל? הוי אומר: זה דורו של שפוט השופטים.
... רבי נתן אומר: איוב בימי מלכות שבא היה,
שנאמר: +איוב א'+ ותפל שבא ותקחם.
וחכ"א: איוב בימי כשדים היה,
שנאמר: +איוב א'+ כשדים שמו שלשה ראשים.
ויש אומרים: איוב בימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא,
כתיב הכא: +איוב ב'+ כדבר אחת הנבלות תדברי,
וכתיב התם: +בראשית ל"ד+ כי נבלה עשה בישראל...

 

1.
מקובל ש"יש אומרים" בברייתא הוא רבי נתן. אבל בסוגייתנו ה"יש אומרים" חולק במפורש על רבי נתן.

2.
לכן קובע תוס':
תוספות מסכת בבא בתרא דף טו עמוד ב:

ויש אומרים איוב בימי יעקב הוה - הני יש אומרים לאו היינו ר' נתן דהא פליגי עליה.

כלומר, בסוגייתנו "היש אומרים" איננו רבי נתן.

2.1
אבל תוס' לא מסביר מיהו אם כן ה"יש אומרים" בסוגייתנו.

3.
הליכות עולם שער ראשון פרק ג:

א. בכנויי החכמים אשר לא נקבו בשמות.
אחרים אומרים רבי מאיר.
ויש אומרים רבי נתן.

והעלו להם אלו השמות משום מעשה שהיה בסוף הוריות שבקשו לזלזל ולעקור כבודו של רשב"ג נשיא ישראל וקנסינהו דלא לימרו שמעתתא משמייהו ואסיקו לר' מאיר אחרים ולר' נתן יש אומרים.
והיה קשה למורי החכם נר"ו על זה הכלל קושיא נצחת שהרי נמצא בהרבה מקומות דתני אחרים ורבי מאיר וכן במקומות אחרים.
אח"כ מצאתי בכריתות שאומר שכשהיה רבי מאיר אומר דבריו בשם אלישע בן אבויה אשר בשם אחר יכונה אז היו אומרים עליו אחרים אומרים.
והתוס' ז"ל כתבו הך אחרים אינו רבי מאיר.

והכי נמי איכא טובא יש אומרים שאינו רבי נתן. כל מקום שתמצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא מוכח פ"ק דעירובין שהוא ר"מ אשר שמש את שניהם בישיבה:

ה"הליכות עולם" קובע שהרבה פעמים בש"ס - "איכא טובא" - "יש אומרים" הוא לא "רבי נתן".

4.
שו"ת יחוה דעת חלק ו הקדמה וקונטרס "יביע אומר":
היו שני רבי נתן:

... וכן שם (כז ב). ע"ש. ולפי דברי הרד"ל הנ"ל ששני רבי נתן היו, יש לומר שרבי נתן שבברייתות הנ"ל הוא הראשון, ויש אומרים היינו רבי נתן האחרון דאסיקו שמיה יש אומרים.

4.1

ובספר יד מלאכי (כלל תקפד) הביא בשם חידושי הריטב"א (יומא דף כז ב) דההיא דבבא בתרא דף טו ב) אפשר שנאמרה קודם המעשה של הוריות שקראוהו יש אומרים. וע"ש.

ה"יש אומרים" בסוגייתנו הוא באמת לא רבי נתן, וסוגייתנו היא מוקדמת - מבחינה היסטורית - לסוגיה במסכת הוריות, ששם נקבע שמעתה והלאה הכינוי לרבי נתן יהיה "יש אומרים". כלומר, באמת לא תמיד "יש אומרים" הוא רבי נתן.

4.2
אבל בכל זאת עדיין קשה, מיהו ה"יש אומרים" שלא רבי נתן

4.3
אולי מדובר בקבוצת חכמים מסויימים שלא מוגדרים כ"חכמים" שמובאים בדרך כלל במשנה/ברייתא.
 

תגובות

  1. טז תשרי תשפ"ב 18:11 הוספה לנאמר | יוסף ר

    בספר מבוא התלמוד הקדמון כתב שיש אומרים זהו רבה תוספאה

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר