סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קטז

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד על כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]BAVA-BATRA 116a Escorial G-I-3

לא
תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטלה שלכם עוד מה לבת [בנו] שכן ייפה
כחה במקום אחים תאמר בבת שהורע כחה במקום [אחינו] ובטלום ואותו היום
עשאוהו יום טוב ויאמרו ירושת פליטה לבנימין (לבנימין) [ו]לא ימחה שבט
מישראל אמ' ר' יצחק מלמד שהתנו שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם
האחין אמ' ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן זכר ליורשו
הקב"ה מעלה עליו עבירה כת' הכא והעברתם את נחלתו לבתו וכת' התם יום
עברה היום ההוא אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים ר' יוחנן ור' יהושע
בן לוי חד אמ' שלא הניח בן וחד אמ' זה שלא הניח תלמיד תסתיים דר' יוחנן
דאמ' זה שלא הניח תלמיד דאמ' ר' יוחנן דין גרמא דעש[י]ר[א]ה ביר תסתיים ומדר'
יוחנן דאמ' זה שלא הניח תלמיד ר' יהושע בן לוי אמ' זה שלא הניח בן איני
והאמ' ר' יהושע בן לוי לא הוה עייל לכי טעמא אלא למאן דשכיב בלא בני דכת'
בכו בכה להולך ואמ' ר' יהושע בן לוי להולך בלא בנים אלא אמ' ר' יהושע בן לוי
הוא דאמ' זה שלא הניח בן תלמיד ור' יוחנן אמ' זה שלא הניח בן קשיא דר' יוחנן
(יו) אדר' יוחנן לא קשיא הא דידיה הא דרביה סימ"ן הד"ר ענ"י וחכ"ם
דרש ר' פנחס בר' חמא מאי דכתו' והדר שמע במצרים כי שכב דוד עם
אבותיו וכי מת יואב שר הצבא מפני מה נאמרה שכיבה בדוד ומיתה ביואב
דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה ויואב
לא הניח בן והכתו' ובני יואב עובדיה ויחיאל אלא דוד שהניח בן כמותו
נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה
דרש ר' פנחס בר חמא קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים
מכות שנ' חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי מאי אהדרוה
ליה חבריהו השמ(ך)[ר] אל תפן אל און כי על [זה] בחרת מעוני
דרש ר' פנחס בר חמא מי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו ילך אצל
חכם ויבקש עליו רחמים שנ' חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה
זה הכלל כל הקודם לנחלה יוצאי (ירכ) ירכו קודמין
בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו
אי זה מהם קודם אמ' רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא

עמוד ב

אגב חורפיה לא עיין בה בעי רמי בר חמא אבי האב והאחין כגון
אברהם ויעקב בנכסי עשו אי זה מהם קודם אמ' רבא ת"ש האב קודם לכל
יוצאי ירכו ורמי בר חמא אמ' לך יוצאי ירכו שלו ממש ולא יוצאי ירכו
של בנו הכי נמי מסתברא מדקתני סופא זה הכלל כל הקודם לנחלה יוצאי
ירכו קודמין ואלו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא דליתיה ליצחק יעקב
קודם ש"מ מתני' בנות צלפחד נטלו שלשה חלקיםBAVA-BATRA 116a Hamburg 165

לא תהא תורה שלימה שלנו כסיחה בטלה שלכם ועוד מה לבת בנו שכן יפה
כחה במקום אחין תאמר בבתו שהורע כחה במקום אחין ובטלום ואותו היום עשאוהו
יום טוב ויאמרו ירושת פליטה לבנימן ולא ימחה שבט מישראל א'ר יצחק דבי ר'
אמי מלמד שהתנו שבטים על שבט בנימן שלא תירש בת הבן עם האחין א'ר יוחנן
משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקב'ה מלא עליו עברה כת'
הכא והעברתם וכת' התם יום עברה היום ההוא אשר אין חליפות למו ולא יראו אלים
ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמ' כל שאינו מניח בן וחד אמ' כל שאינו מניח
תלמיד תסתיים דר' יוחנן דאמ' תלמיד דא'ר יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר תסתיים
ומדר' יוחנן אמ' תלמיד ר' יהושע בן לוי אמ' בן איני והא ר' יהושע בן לוי לא
אזיל לבי אבולא אלא למאן דשכיב בלא בני שנ' בכו בכו להולך ואמ' רב יהודה
אמ' רב להולך בלא בנים אלא ר' יהושע בן לוי דאמ' תלמיד ומדר' יהושע בן לוי
אמ' תלמיד ר' יוחנן אמ' בן קשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן לא קשיא הא דידיה הא
דרביה דרש ר' פנחס בן זומא מאי דכת' והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו
וכי מת יואב שר הצבא מפני מה בדוד נאמרה שכיבה וביואב נאמרה מיתה דוד שהניח
בן נאמר' בו שכיבה ויואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה ויואב לא הניח בן והכת'
ומבני יואב עובדיה ויחיאל אלא דוד שהניח בן כמותו נא' בו שכיבה יואב שלא
הניח בן כמותו נא' בו מיתה דרש ר' פנחס בן זומא קשה עניות בתוך ביתו של אדם
יתר מחמשים מכות שנ' חנוני חנוני אתם רעי וג' וקאמרי ליה השמר אל תפן אל
און כי על זה בחרת מעוני דרש ר' פינחס בן זומא כל שיש לו חולה בתוך ביתו
ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנ' חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זה
הכלל כל הקודם בנחלה וכו' בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם
וישמעאל בנכסי עשו איזה מהן קודם אמ' רבא תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו
ורמי בר חמא

עמוד ב

אגב חורפיה לא עיין בה בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין כגון אברהם
ויעקב בנכסי עשו אי זה מהן קודם אמ' רבא תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו
ורמי בר חמא יוצאי יריכו שלו ולא יוצאי יריכו של בנו הכי נמי מסתב' דקתני
זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין ואלו איתיה יצחק יצחק קודם השתא
נמי יעקב קודם שמע מינה [מתני'] בנות צלפחד נטלו שלשה חלקיןBAVA-BATRA 116a Munich 95

לא תה' תור' שלמ' שלנו כסיח' בטיל' שלכם ומה לבת בנו שכן
יפה כח' במקו' אחי' תאמ' בבתו שהורע כחה במקו' אחיו ונינחיהו ועשאוהו י"ט ויאמרו ירוש' פליט' לבנימן ולא ימח' שמו מישר' א"ר יצח' ברי' דרב
אמי מלמ' שהתנו על שב' בנימ' שלא תירש בת הבן אם האחין א"ר יוחנ' משום ר' שמעו' בן יוחי כל מי שאינו מניח בן זכר ליורשו הק"ב מעל' עליו עבר' כת' הכ' והעבר'
את נחלתו לבתו וכתי' הת' יום עבר' היום ההו' אשר אין חליפו' למו ולא יראו אלהי' ר' יוחנ' ור' יהוש' בן לוי חד א' זה שלא
הניח בן וחד א' שלא הני' תלמיד תסתיי' דר' יוחנ' דא' זה שלא הניח תלמי' דא"ר יוחנ' דין גרמ' דעשירא' ביר תסתיי' ומדר'
יוחנ' א' זה שלא הני' תלמי' ר' יהוש' בן לוי א' זה שלא הניח בן והא ר' יהוש' בן לוי לא הוה אזיל לבי טע' אל' למא' דשכי'
בלא בני דכ' בכו בכה להולך וא' רב יהוד' להולך בלא בני' אל' ר' יהוש' בן לוי א' זה שלא הניח תלמי' ומדר' יהוש' בן לוי א' זה
שלא הני' תלמי' ר' יוחנן א' זה שלא הניח בן קשי' דר' יוחנ' אדר' יוחנ' לא קשי' הא דידי' הא דרבי' דר' ר' פנחס בר
מאי דכת' והדד שמע כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצב' מפני מה נאמ' בדוד שכיב' וביואב מית' דוד שהניח בן
נאמ' בו שכיב' יואב שלא הניח בן נא' בו מית' ויואב לא הני' בן והכתי' ומבני יואב עובדי' בן יחיאל אל' דוד שהניח בן כמותו נא'
בו שכיב' ויוא' שלא הניח בן כמותו נא' בו מית' דר' ר' פנח' בר חמ' קש' עניות בתו' ביתו של אד' יות' מחמשי' מכות
שנ' חנוני חנוני את' רעיי כי יד יי' נגע בי מאי אהדרו לי' חברי' השמ' אל תפן אל און כי על זה בחרת מעוני דרש ר'
פנח' מי שיש לו צע' או חול' בתו' ביתו ילך אצל חכ' ויבקש עליו רחמי' שנ' חמ' מלך מלאכי מות ואיש חכ' יכפרנה זה הכלל
כל הקוד' לנחל' בעי רמי בר חמ' אבי האב ואחי האם כגו' אברה' וישמע' בנכסי עשו איזה מהן קוד' א' רבא ת"ש
האב קוד' לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמ'

עמוד ב

אגב חורפי' לא עיין בה בעי רמי בר חמ' האב והאחין כגו' אברה' ויעק' בנכסי עשו
איזה מהן קוד' א' רבא ת"ש האב קוד' לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמ' א' לך יוצאי ירכו שלו ולא של בנו הכי נמי מסתבר' מדקת'
סיפ' זה הכלל כל הקוד' לנחל' יוצאי ירכו קודמי' דאילו איתי ליצח' יצח' קוד' השת' ליתי' ליצח' יעק' קוד' ותו לא מידי
בנו' צלפח'BAVA-BATRA 116a Paris 1337

ולא תהא תורה שלימה שלנו כסיחה בטלה שלכם מה לבת
בנו שכן יפה כחה במקום אחין תאמר בבת שהורע כחה במקום אחין ונצחתים
ואותו היום עשאוהו יום טוב ויאמרו ירושת פליטת לבנימן ולא ימחה שבט
מישראל אמ' ר' יצחק דבי ר' אמי מלמד שהתנו על שבט בנימן שלא תירש בת
הבן עם האחין אמ' ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן
זכר ליורשו הקב"ה מעלה עליו עברה כתי' הכא והעברתם את נחלתו וכת' התם
יום עברה היום ההוא אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים ר' יוחנן ור' יהוש'
בן לוי חד אמ' כל שאינו מניח בן וחד אמ' כל שאינו מניח תלמיד תסתיים דר'
יוחנן הוא דאמ' תלמיד דאמ' ר' יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר תסתיים מדר'
יוחנן אמ' תלמיד ר' יהושע בן לוי אמ' בן והא ר' יהושע לא אזיל לבי אבילא
אלא למאן (דאמ') דשכיב בלא בני דכתי' בכו בכה להולך ואמ' רב יהודה אמ'
רב להולך בלא בנים אלא ר' יהושע בן לוי אמ' תלמיד ומדר' יהושע בן לוי
אמ' תלמיד ר' יוחנן אמ' בן קשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן לא קשיא הא דידי' הא
דרביה דרש ר' פינחס בן חמא מאי דכתי' והדר שמע במצרים כי שכב
דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא מפני מה נאמרה בו בדוד שכיב'
וביואב מיתה דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה
בו מיתה ויואב לא הניח בן והכתי' ומבני יואב עובדיה בן יחיאל אלא דוד שהני'
בן כמותו נאמרה בו שכיבהויואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה
דרש ר' פינחס בן חמא קשה עניות בתוך ביתו של אדם יתר מחמשים
מכות שנ' חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי וקאמרי ליה השמר אל
תפן אל און כי על זה בחרת מעוני דרש ר' פינחס בן חמא כל שיש לו חולה
בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנ' חמת מלך מלאכי מות
ואיש חכם יכפרנה זה הכלל כל הקודם בנחלה וגו' בעי רמי בר חמ'
אבי האב ואחי האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו אי זה מהן קודם אמ'
רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא

עמוד ב

אגב חורפיה לא עיין בה
בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו
אי זה מהן קודם אמ' רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא יוצאי
ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו הכי נמי מסתברא דקתני זה הכלל כל
הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין ואלו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא
דליתיה ליצחק יעקב קודם ש"מ מתני' בנות צלפחד נטלו שלשה
חלקים וכו'BAVA-BATRA 116a Vatican 115

לא תהא
[תורה] שלימה שלנו כשיחה בטילה שלכם ומה לבת
בנו שכן יפה כחה במקום אחין תאמר בבתו שכן
הורע כוחה במקום אחין ונצחום ועשאוהו יום
טוב ויאמרו ירושת פליטת לבנימן לא ימחה
שבט מישר' א"ר יצחק שהתנו עם שבט בנימין
שלא תירש בן הבת עם האחין א"ר יוחנ' משום
ר' שמעון בן יוחי כל מי שאינו מניח בן לירשו
הקב"ה מלא עליו עברה כת' הכא והעברתם את
נחלתו לבתו וכת' התם כי יום עברה הוא אשר
אין חליפות למו ולא יראו אלהים ר' יוחנ' ור' יהושע
בן לוי חד אמ' זה שלא הניח בן וחד אמ' זה שלא
הניח תלמיד דא"ר יוחנ' דין גמרא דעשיראה ביר
תסתיים ומדר' יוחנ' אמ' זה שלא הניח תלמיד ר'
יהושע בן לוי אמ' זה שלא הניח בן והא"ר יהושע
בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא למאן דשכיב
בלא בני דכת' בכו בכה להולך ואמ' רב יהוד' זה
ההולך בלא בנים אלא ר' יהושע בן לוי זה שלא
הניח תלמיד ומדר' יהושע אמ' זה שלא הניח
תלמיד ר' יוחנ' אמ' זה שלא הניח בן קשיא דר' יוח'
אדר' יוחנ' לא קשיא הא דידיה הא דרביה דרש
ר' פנחם בר חמא מאי דכת' והדר שמע במצרים
כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבאמפני מה נאמרה בדוד שכיבה וביואב מיתה
דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא
הניח בן נאמרה בו מיתה ויואב לא הניח בן והכת'
ובני יואב עובדיה בן יחיאל אלא דוד שהניח בן
כמותו נאמרה בו שכיבא יואב שלא הניח בן
כמותו לא נאמרה בו שכיבא דרש ר' פנחס
בר חמא קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר
מחמשים מכות שנ' חנוני חנוני אתם ריעי
כי יד יי נגעה בי מה אהדרוה ליה חבריה השמר
אל תפן אל און מעל זה בחרת מעוני דרש
ר' פנחס בר חמא מי שיש לו צער או חולה
בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים
שנ' חמת מלאכי מות ואיש חכם יכפרנו
זה הכלל בעי רמי בר חמא אבי האב
ואחי האב כגון אברהם וישמע' בניכסי עשו
איזה מהן קודם אמ' רבא ת"ש האב קודם לכל
יוצאי יריכו ורמי בר חמא

עמוד ב

אבי האב חורפיה לא עיין
בה בעי רמי בר חמא אבי האב והאחין כגון
אברהם ויעקב בנכסי עשו איזה מהן קודם
אמ' רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי
בר חמא אמ' לך יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי
יריכו של בנו הכי נמי מסתברא מדקתני סיפ'
זה הכלל כל הקודם לנחלה יוצאי יריבו קודמין
ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא דליתי'
ליצחק יעקב קודם ותו לא מידי מתני'
בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק
אביהן שהיה מיוצאי מצרים חלקם עם אחיו
בנכסי חפר ושהיה בכור נוטל שני חלקים אחד
הבן ואחד הבת לנחלה אלא שהבן נוטל פי
שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי
האם הבנות ניזונות מנכסי האב ואינן ניזונות
מנכסי האם(BAVA-BATRA 116a Pesaro (1511

ולא תהא תורה שלנו שלמה כשיחה בטלה שלכם מה לבת בנו שכן יפה כחה במקום האחין תאמר בבתו שהרע כחה במקום אחין ובטלום ואותו היום עשאוהו יום טוב ויאמרו ירושת פליטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל אמר רבי יצחק דבי רבי אמי מלמד שהתנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחין אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה כתיב הכא והעברתם את נחלתו וכתיב התם יום עברה היום ההוא אשר אין חליפות למו ולא יראו אלדים רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר כל שאינו מניח בן וחד אמר כל שאינו מניח תלמיד תסתיים רבי יוחנן דאמר תלמיד דאמר רבי יוחנן דין גרמיה דעשיראה ביר תסתיים (דרבי יוחנן דאמ' תלמיד) ומדרבי יוחנן אמר תלמיד רבי יהושע בן לוי אמר בן והא רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני דכתיב בכו (ת)בכה להולך ואמ' רב יהודה אמ' רב להולך בלא בן זכר [ריב"ל להולך בלא בנים] אלא רבי יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד ומדרבי יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד רבי יוחנן אמר בן קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא הא דידיה הא דרביה סימ"ן הד"ר ענ"י וחכ"ם דרש רבי פנחס בן חמא מאי דכתיב והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה יואב לא הניח בן והכתיב ומבני יואב עבדיה בן יחיאל אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה דרש רבי פנחס בן חמא קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות שנאמר חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי וקא אמרי ליה השמר אל תפן (וגו') [אל און כי על זה בחרת מעוני] דרש רבי פנחס בר חמא כל שיש לו [צער או] חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכ' יכפרנה זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי ירכו בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו אי זה מהן קודם אמ' רבא תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו ורמי בר חמ'

עמוד ב

אגב חורפיה לא עיין בה בעי רמי בר חמא אבי האב ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו אי זה מהן קודם אמר רבא תא שמע האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא [אמר לך] יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי של בנו הכי נמי מסתברא דקתני זה הכלל כל הקודמ בנחלה יוצאי יריכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השת' נמי דליתיה יצחק יעקב קודם שמע מינה מתני' בנות צלפחד נטלו שלשה חלקי' בנחלה חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרי' וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור נוטל שני חלקין

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר