סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קכד

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]BAVA-BATRA 124a Escorial G-I-3

אף מוחכרת ומושכרת שבחא
דמימילא קאתי ולא חסרי בה מזוני [ו]מני ר' (חייא) [היא] דתניא אין בכור נוטל פי שנים
בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם ר' או' או' נטל פי שנים בשבח ששבחו
נכסים לאחר מיתת אביהם [ירשו] שטר חוב בכור נוטל פי שנים יצא עליהם שטר
חוב בכור נותן פי שנים ואם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי מאי טעמ' דרבנן
דאמ' קרא לתת לו פי שנים מתנה קרייה רחמנ' מה מתנה עד דמטיה לדידיה
אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ור' אמ' קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק
פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא
לידיה ורבנן נמי הכתו' פי שנים ההוא דיהבינן ליה אחד מיצרא ור' נמי הכתו'
לתת לו פי שנים ההוא שאם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי אמ' רב פפא הניח
להן אביהן ארעא ומסקא שירטון דיקלא ואלים כ[ו]ליה עלמ' לא פליגי דשקיל
כי פליגי בחפוראי והוו שבלי שלפופי והוו תמרי מר סבר שכחא דממילא
הוה ומר סבר אישתני אמ' רבה בר בר חנא אמ' ר' חייא עשה כדברי חכמי'
עשה עשה כדברי ר' עשה

עמוד ב

מספקא ליה אי הלכה כר' מחבירו ולא מחביריו ואי
הלכה כר' מחבירו ואפי' מחביריו אמ' רב נחמן אמ' רב אסור לעשות כדברי
ר' קסבר הלכה כר' מחבירו ולא מחביריו ורב נחמן דידיה אמ' מותר לעשות
כדברי ר' קסבר הלכה כר' מחבירו (ולא)[ואפי'] מחביריו אמ' רבא הלכת' אסור
לעשות כדברי ר' ואם עשה עשוי אלמ' קסבר מטין אתמר תני רב נחמן
בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח שהשביחו היורשין לאחר
מיתת אביהן דלא שקיל אבל בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן שקיל
ומני ר' היא תני רמי בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט
לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן דלא שקיל וכל שכן בשבח שהשביחו
יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומנו רבנן היא אמ' רב יהודה אמ' שמו'
אין הבכור נוטל פי שנים במלוה אליבא דמאן אי אליבא דרבנן השת' שבחא דאיתי'
ברשותי' לא שקיל מלוה מיבעי' אלא לר' אלא הא דתניא ירשו שטר חוב בכור
נוטל פי שנים מני לא ר' ולא רבנן אלא לעולם רבנן סלק' דעת' כיון דנקיט שטרא
בידי' כמאן דגביה דמיא קמ"ל שלחונ' מתם בכור נוטל פי שנים במלוה
אבל לא בריבית אליבא דמאן אי אליבא דרבנן השתא שבחא דאיתי' ברשותי' אמ' רבנן
דלא שקיל מלוה מיבעיא אלא אליבא דר' ולר' רבית לא והתניא ר' או' או' אני בכור נוטל
פי שנים [בין] במלוה בין ברבית לעולם אליבא דרבנן ומלוה כיון דנקיט שטרא בידיה
כמאן דגביה דמיא אמ' ליה רב אחא בר רב לרבינא איקלע אמימר לאתרין ודרש לן בכור
נוטל פי שנים במלוה אבל לא בריבית אמ' ליה נהרדעי לטעמיהו דאמ' רב נחמן גבו
קרקע אין לו גבו מעות יש לו ורבא אמ' גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו אמ' ליה אביי
לרבא לדידך קשיא ולרב נחמן קשיא לדידךBAVA-BATRA 124a Hamburg 165

אף מוחכרת ומושכרת שבחא דממילא דלא קא חסרו בה מזוני (ו)מנ(ו)[י]
ר' היא דתניא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן ר'
או' אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן ירשו שטר
חוב בכור נוטל בה פי שנים יצא שטר חוב עליהם בכור נותן פי שנים ואם אמ'
איני נוטל ואיני נותן רשאי מאי טע' דרבנן אמ' קרא לתת לו מתנה קרייה רחמ'
מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטי לידיה ור' פי שנים מקיש חלק
בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע'ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע'ג דלא מטא
לידיה ורבנן נמי הכת' פי שנים ההוא למתבא ליה אחד מצרא ור' נמי הכת' לתת לו
שאם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי אמ' רב פפא דקלא ואלום ארעא ואסיק שרטון
כולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפור והוה שובלי שלפופאי והוה תמרי מר
סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני אמ' רבה בר בר חנה א'ר חייא עשה כדברי ר'
עשה כדברי חכמ' עשה אלמא

עמוד ב

מספקא ליה אי הלכה כר' מחברו ולא מחבריו ואי הלכה כר' ואפלו מחבריו
אמ' רב נחמן אמ' רב אסור לעשות כדברי ר' קא סבר הלכה כר' מחברו ולא מחבריו
ורב נחמן דידיה אמ' מותר לעשות כדברי ר' קסבר הלכה כר' ואפלו מחבריו אמ'
רבא היל' אסור לעשות כדברי ר' ואם עשה עשוי קסבר מטין איתמר תני רב נחמן
בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח שהשביחו יורשין לאח?ר? מיתת
אביהן דלא שקיל אבל בשבח שהשביחו נכסים לאחר מיתת אביהן שקיל ומני ר' היא
תני רמי בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים
לאחר מיתת אביהן דלא שקיל וכל שכן שבח שהשביחו יורשין אחר מיתת אביהן דלא
שקיל ומני רבנן היא אמ' רב יהודה אמ' שמואל אין הבכור נוטל פי שנים במלוה
למאן אילימא לרבנן פשיט' אשבחא דאיתיה ברשותיה אמרי רבנן לא שקיל מלוה
מיבעיא ואלא לר' והא דתניא ירשו שטר חוב בכור נוטל בו פי שנים יצא עליהם
שטר חוב בכור נותן פי שנים מני לא ר' ולא רבנן לעולם רבנן ומהו דתימא מלוה
כמאן דגביא דמיא קמ'ל שלחו מיתם בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית למאן
אילימא לרבנן השתא שבחא דאיתיה ברשותיה אמרי רבנן לא שקיל מלוה מיבעיא ואלא
לר' ורבית לא והתניא ר' או' אומר אני בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין
ברבית לעולם רבנן והא קמ'ל מלוה כמאן דגביא דמיא אמ' ליה רב אחא בר רב?[א]?
לרבינא איקלע אמימר לאתרין ודרש בכור נוטל פי שנים במלוה אמ' ליה נהרדעי
לטעמיהו דאמ' רבה גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו ורב נחמן אמ' גבו מעות יש
לו גבו קרקע אין לו אמ' ליה אביי לרבה לדידך קשיא ולרב נחמן קשיא לדידךBAVA-BATRA 124a Munich 95

אף מחוכ' ומושכ' שבח' ממיל' קאתי ולא חס' בה מזוני ומנו ר' הי' דתני'
אין הבכו' נוט' פי שני' בשב' ששיבחו נכסי' לאח' מית' אביה' ר' או' או' אני הבכו' נוטל פי שני' בשבח ששבחו נכסי' לאח' מית' אביה' ירשו שט' חוב בכו' נוט' פי
שני' יצ' עליה' שט' חוב בכו' נות' פי שני' א' איני נוט' ואיני נות' רשאי מאי טע' דרבנן א' קר' לתת לו מתנ' קריי' רחמנ' מה מתנ' עד דמט' לידי' אף חלק בכורה
עד דמט' לידי' ור' א' קר' לתת לו פי שני' מקיש חלק בכו' לחל' פשוט מה חל' פשו' אע"ג דלא מט' לידי' אף חלק בכו' אע"ג דלא מט' לידי' ורבנן נמי הכת' פי שנים
ההו' דיהבינ' לי' אחד מצר' ור' נמי הכתי' לתת לו ההו' שאם א' איני נוט' ואיני נותן רשאי א' רב פפ' דיקל' ואלים ארע' ומסק' שירטון דכ"ע לא פליגי דשקיל
כי פליגי בחפורי והוו שובלי שלפפי והוו תמרי דמר סבר שבח' ממיל' ומר סב' כיון דאשתני אשתני א' רבה בר בר חנ' א"ר חיי' עש' כדברי ר' עש' עש' כדברי
חכמי' עש' אלמ'

עמוד ב

מספק' לי אי הלכ' כר' מחבירו ולא מחביריו אי הלכ' כר' מחברו ואפי' מחבריו ורב נחמ' דידי' א' מות' לעשו' כדברי ר' קסבר הלכ' כר' מחבירו אפי' מחביריו א'
רבא הלכת' אסו' לעשו' כדברי ר' ואם עש' עש' אלמ' מטין איתמ' תני רב נחמ' בשא' ספרי דבי רב בכל אש' ימצ' לו פרט לשב' שהשביחו יורשי' לאח' מיתת אביהן
דלא שקיל אבל שבח שהשביחו נכסי' לאח' מית' אביה' שקיל ומנו ר' הי' תני רמי בר חמ' בשא' ספרי דבי רב בכל אש' ימצ' לו פרט לשב' ששיבחו נכסי' לאח' מית' אביה' דלא
דלא שקי' ומנו רבנן הי' (ובכש) בשב' שהשבי' יורשי' לאח' מית' אביה' דלא שקיל ומנו רבנ' הי' א' רב יהוד' א' שמו' אין הבכו' נוטל פי שני' במלו' אליב' דמאן אילימ' אליבא
דרבנן השת' שבח' דאיתי' ברשותי' אמו' רבנן דלא שקיל מלו' מיבעי' אל' אליב' דר' אל' הא דתני' ירשו שט' חוב הבכו' נוט' פי שני' מני לא ר' ולא רבנן אל' לעול' אליב' דרבנן
סד"א מלוה כיון דנקי' שטר' כמאן דגבי' דמי' קמ"ל שלחו מתם בכור נוטל פי שני' במלוה אבל לא בריבי' אליב' דמאן אילימ' אליב' דרבנן השת' שבח' דאיתיה
ברשותי' אמו' רבנ' דלא שקיל מלוה מיבעי' אל' אליב' דר' ולר' מלוה (ל)אין ריבי' לא והתני' ר' או' בכו' נוטל פי שני' בין במלו' בין בריבי' לעול' אליב' דרבנן ומלוה כמא' דגביא
דמי' א"ל רב אח' בר רב' לרבינ' איקלע אמימ' לאתרין ודר' לן בכו' נוטל פי שני' במלו' אבל לא בריבי' אמרי לי' נהרדעי לטעמיהו דא' רב נחמ' גבי קרק' אין לו גבי
מעו' יש לו ורבה א' גבי קרק' יש לו גבי מע' אין לו א"ל אביי לרבה לדידך קשי' ולרב נחמ' קשי' לדידך קשיאBAVA-BATRA 124a Paris 1337

אף מוחכרת ומושכרת שבחה דממילא
[ד]לא חסרי בה מזוני ומנו ר' היא דתניא אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים
לאחר מיתת אביהם ר' אומ' אומ' אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסי' לאח'
מיתת אביהם ירשו שטר חוב בכור [נוטל פי שנים יצא עליהם שטר חוב בכור (נותן)] נותן פי שנים ואם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי
מאי טעמי' דרבנן אמ' קרא לתת לו פי שנים מתנה קרייה רחמנא מה מתנה עד
דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטי לידיה ור' מאי טעמי' אמ' קרא פי' שני' מקיש
חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה
אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הכתי' פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא
ור' נמי הכתי' לתת לו ההוא שאם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי אמ' רב פפא
דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון דכולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי
והוו שובלי שלופפי והוו תמרי מר סבר כיון דממילא קא שבח שקיל ומר סבר
אישתני דמעיקרא חפורי והשתא שובלי מעיקרא שלופפי והשתא תמרי אמ' רב[' בר בר]
חנה אמ' ר' חייא עשה כדברי ר' עשה עשה כדברי חכמי' עשה

עמוד ב

מספקא ליה אי
הלכתא כר' מחבירו ולא מחביריו אי הלכתא כר' מחבירו ואפי' מחביריו אמ' רב
נחמן אמ' רב אסור לעשות כדברי ר' קסבר הלכה כר' מחבירו ולא מחביריו ורב
נחמן דידיה אמ' מותר לעשות כדברי ר' קסבר הלכה כר' מחבירו ואפי' מחביריו
אמ' רבא הלכתא אסור לעשות כדברי ר' ואם עשה עשוי קסבר מטין איתמר
תני רב נחמן בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח שהשבי' יורשי'
לאחר מיתת אביהן אבל שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן שקיל ומני
ר' היא תני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח
ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכל שכן שבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת
אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא אמ' רב יהודה אמ' שמואל אין בכור נוטל פי
שנים במלוה למאן אילימא לרבנן השתא ומה שבחא דאיתיה בירושתיה אמרי
רבנן דלא שקיל מלוה מיבעיא אלא לר' אלא הא דתניא ירשו שטר חוב בכור נוטל
פי שנים מני לא ר' ולא רבנן לעולם רבנן ומהו דתימא מלוה כמאן דגביא דמיא קמ"ל
שלחו מיתם בכור [נוטל] פי שנים במלוה אבל לא ברבית למאן אילימא דרבנן
השתא שבחא דאיתיה ברשותיה אמרי רבנן דלא שקיל מלוה מיבעיא אלא לר'
ולר' רבית לא והתניא ר' אומ' אומ' אני בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברבית
לעולם רבנן ומלוה כמאן דגביא דמיא אמ' ליה רב אחא בר רב לרבינא איקל'
אמימר לאתרין ודרש בכור נוטל פי שנים במלוה אמ' ליה אמ' ליה נהרדעאי לטעמי'
דאמ' רבה גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו ורב נחמן אמ' גבו מעות יש לו גבו
קרקע אין לו אמ' ליה אביי לרבה לדידך קשיא לרב נחמן קשיא לדידך קשיאBAVA-BATRA 124a Vatican 115

אף מחכרת ומושכרת שבחא ממילא קאתי ולא
חסר בה מזוני מני ר' היא דתניא אין הבכור נוטל פי
שנים בראוי כבמחרוק ובשבח ששבחו נכסים לאחר
מיתת ר' או' או' אני הבכור נוטל פי שנים בשבח
ששבחו נכסים לאחר מיתה ירשו שטר חוב הבכור
נוטל פי שנים יצא שטר חוב הבכור נותן פי
שנים אם אמ' אינו נוטל ואינו נותן רשאי מאי
טעמייהו דרבנן אמ' קרא לתת לו מתנה קרייה רחמנ'
מה מתנה עד דמטא לידיה אף חלק בכורה עד
דמטא לידיה ור' מ<..>ר אמ' קרא לתת לו פי שנים
מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט
אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא
מטא לידיה ורבנן נמי הא כת' פי שנים ההוא דיהבי'
ליה אחד מצרא ור' נמי הא כת' לתת לו פי שנים ההוא
שאם אמ' איני נוטל ואיני נותן רשאי אמ' רב פפא
דיקלא ואלים אדעא ומסקא שירטון דכול' עלמ'
לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי והוה שובלי
שלחופי והוו תמרי דממילא ומר סבר אישתני
והוד תמרי אמ' רבה בר חנא א"ר יוחנ' עשה כדברי
ר' עשה כדברי חכמים עשה

עמוד ב

אלמא מספקא ליה אי
הלכ' כר' מחבירו ולא מחביריו אי הלכ' כר' מחבירו
ואפילו מחביריו אמ' רב נחמן אמ' רב אסור
לעשות כדברי ר' ואם עשה [אינו] עשוי אלמ' קסבר
הלכה כר' מחבירו ולא מחביריו ורב נחמן דידיה
אמ' מותר לעשות כדברי ר' קסבר הלכ' כר' מחבירו
ואפילו מחביריו אמ' רבא הילכת' אסור לעשות
כדברי ר' ואם עשה עשוי אלמ' מטין איתמר
תני רב נחמן בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר
ימצא פרט לשבח שהשביחו [יור..] נכסים לאחר מיתת
אביהם דלא שקיל אבל שבח שהשביחו נכסים
יורשין לאחר מיתת אביהן שקיל ומני ר' תני רמי
בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו
פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן
דלא שקיל וכל שכן שבח שהשביחו [יור..] נכסים לאחר
מיתת אביהן דלא שקיל ומנו רבנן היא אמ' רב
יהוד' אמ' שמו' אין הבכור נוטל פי שנים במלוה
אליבא דמאן אילימא אליבא דרבנן השתא
דממילא אמור רבנן דלא שקיל מלוה מיבעיא
אלא אליב' דר' אלא הא דתניא ירשו שטר חוב בכור
נוטל בו פי שנים מני לא ר' ולא רבנן לעולם אליבא
דרבנן סל' דע' אמינא כיון דנקיש שטרא בידי
כמאן דגבי דמי קמ"ל שלחו מתם בכור נוטל
פי שנים במלוה אבל לא בריבית אליב' דמאן
אילימ' אליב' דרבנן השתא שבחא דממילא אמור
רבנן דלא שקיל ריבית מיבעיא אלא אליבא דר'
ולר' ריבית לא והתניא ר' או' בכור נוטל בין במלוה
בין בריבית לעולם אליב' דרבנן ומלוה כמאן דגביו
דמי א"ל רב אחא בר רב לרבינא איקלע אמימר
לאתרין ודרש לן בכור[ל] נוטל פי שנים במלוה
אבל לא בריבית א"ל נהרדעי לטעמ' דאמ' רבא
אביי רב נחמן גבי קרקע אין לו גבי מעות יש לו
ורבה אמ' גבר מעות אין לו גבי קרקע יש לו א"ל
אמר לרבה לדידך קשיא לרב נחמן ולרב נחמן
קשיא לדידך קשיא(BAVA-BATRA 124a Pesaro (1511

אף מוחכרת ומושכרת שבחא דממילא קא אתי דלא חסרי בה מזוני מני ר' היא דתני אין בכור נוטל פי שני' בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומ' אומ' אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו יתומי' לאחר מיתת אבהין ירשו שטר חוב בכו' נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי מאי טעמיהו דרבנן אמ' קרא לתת לו פי שנים מתנה קרא רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכור' עד דמטיא לידיה ור' כת' פי שנים מקיש חלק בכור' לחלק פשוט מה חלק פשו' אף על גב דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הכתי' פי שנים ההוא למיתבא ליה אחד מיצרא ור' נמי הכתיב לתת לו ההוא שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון דכולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוה שובלי שלופפי והוו תמרי דמר סבר שבח' דממילא ומר סבר אישתני סימ"ן דינ"ה חיי"א עש"ה נ"ר אסו"ר מות"ר רב"א אסו"ר עשו"י נחמ"ן כס"י פר"י ירשי"ן ורמו"י בנכסי"ם חשמ"ל במלי"ח של"א בל"א ריבי"ת הד"ן אמימ"ר בנהרדע"א אמר רבא בר חנא אמ' רבי חייא עשה כדברי ר' עשה עשה כדברי חכמים עשה

עמוד ב

מספקא ליה אי הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו או הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו אמר רב נחמן אמר רב אסור לעשות כדברי רבי קא סבר הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו ורב נחמן דידיה אמר מותר לעשות כדברי רבי קא סבר הלכה כרבי מחבירו אפילו מחביריו אמר רבא אסור לעשות כדברי רבי ואם עשה עשוי קא סבר מטין איתמר תני רב נחמן בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן אבל שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן שקיל ומני רבי היא תני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסי' לאחר מיתת אביהן וכל שכן שבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומנו רבנן היא אמר רב יהודה אמר שמואל אין בכור נוטל פי שנים במלוה למאן אילימא לרבנן השתא שבחא דאיתיה ברשותיה אמרי רבנן לא שקיל מלוה מבעיא אלא לרבי הא דתניא ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין בריבת מני לא רבי ולא רבנן לעולם לרבנן איצטריך סלקא דעתא אמינא מלוה כיון דנקיט שטר' כמאן דגביא דמיא קא משמע לן שלחו מתם בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית למאן אילימא לרבנן השתא שבחא דאיתיה ברשותא אמרי רבנן דלא שקיל מלוה מבעיא אלא לרבי ודרבית לא והתניא רבי אומר בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברבית לעולם רבנן היא וכמן דגבי' דמיא אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא איקלע אמימר לאתרין ודריש בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית אמר ליה נהרדעי לטעמיהו דאמ' רבא גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו ורב נחמן אמר גבו מעות יש לו גבו קרקע אין לו אמ' ליה אביי לרבא לדידך קשיא לרב נחמן קשיא לדידך

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר