סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קכו

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]BAVA-BATRA 126a Escorial G-I-3

ובמלוה שעמו פליגי אמ' רב הונא אמ' רב אסי בכור
שמיחה מיחה אמ' רבה מסתברא טעמ' דר' אסי בענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל
דרכום לא ורב יוסף אמ' אפי' דרכום מעיקרא ענבי והשתא חמרא כדאמ' רב עוקבא
בר חמא נותן לו דמי היזק ענביו הכא נמי נותן לו דמי היזק ענביו היכא איתמר דרב
עוקבא בר חמא אהא איתמר דאמ' רב יהודה אמ' שמואל בכור ופשוט שהניח להן
אביהן ענבים ובצרום זיתים ומסקום בכור נוטל בהם פי שנים ואפי' דרכום מעיקר'
ענבי והשתא חמרא אמ' רב עוקבא בר חמא נותן לו דמי היזק ענביו אמ' רב הונא
בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי אמ' משמיה דרבא ויתר בכל
נכסים כלן רב פפא משמיה דרבא אמ' ויתר באותה שדה רב פפא משמי' דרבא אמ'
ויתר באותה [שדה] קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאן דאתי לידי' אחיל ואידך לא אחיל
רב פפי משמי' דרבא אמ' ויתר בכל הנכסים כלן קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה
ומדאחיל בהא אחיל נמי (בהא) בכלהו ניכסי והא דרב פפי ורב פפא לאו בפיר' אתמר
אלא מכללא אתמר דההוא בכור דאזל וזבין בנכסי דידי' ובניכסי דפשוט אחוהי ואזול
יתמי בני פשוט למיכל תמרי מחינהו לקוחות אמרו ליה קריביה לא מסתיא
דזבנתינהו לנכסייהו אלא מחויי קא מחית להו אתו לקמיה דרבא אמ' להו לא עשה
ולא כלום מר סבר לא עשה ולא כלום בפלגא

עמוד ב

ומר סבר לא עשה ולא כלום בכולהו
שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין
לבכור קודם חלוקה והלכת' של בכור קודם חלוקה מר זוטרא
מדרישבא פלג בסנא דפלפלי בהדי אחוה בשוה אתו לקמיה דרב אשי
אמ' ליה הואיל (ווירת) וויתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים כלן
האומ' איש פלוני בכור לא יטול פי שנים לימא מתניתין דלא כר'
יהודה דאי ר' יהודה האמ' בדבר של ממון תנאו קיים דתניא האו' לאשה הרי
את מקודשת לי על [מנת] שאין ליך [עלי] שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל
דברי ר' מאיר ר' יהודה או' בדבר שבממון תנאו קיים אפי' תימא ר' יהודה עד
כאן לא קאמ' ר' יהודה התם אלא דידעה וקא מחלה הכא לא מחיל
אמ' רב יוסף האו' פלוני בני בכורי נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי
שנים דילמ' בוכרא דאימי' קאמ' ההוא דאתא לקמי' דרבא בר רב חנן אמ'
מוחזקני בזה שהוא בכור אמ' ליה מנא ידעת דהוא קרי ליה אבוה בוכרא
סיכלא אמ' ליה דילמ' בוכרא דאימי' הוא וכל בוכרא דאימ' קרו ליה בוכרא
סיכלא ההוא דאתא לקמיה דרבא בר רב חנן אמ' מוחזקני בזה שהוא
בכור אמ' ליה מנא ידעת אמ' ליה דכי הוו אתו לגבי אבוה אמ' להו זילו לגבי
שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי[צי] רוקיה ודילמ' בוכרא דאמה הוא גמירי בוכרא
דאבא הוא ומ(סי)[צי] רוקיה בוכרא דאימ' לא מ(סי)[צי] רוקיה אמ' ר' אמי טומטום
שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טעמ' דאמ' קרא והיה [בן] הבכור בן
לשנואה עד שיהא בן משעת הויה רב נחמן אמ' אף אינו נדון כבן סורר ומורה
שנ' כי יהיה [ל]איש בן סורר ומורה עד שיהא בן משעת הויה רב נחמן אמ'BAVA-BATRA 126a Hamburg 165

ובמלוה שעמו פלגי אמ' רב הונא אמ' רב אסי בכור שמחה מיחא אמ' רבה
מסתבר טע' דרב אסי בענבים ובצרום זתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמ'
אפלו דרכום דרכום מעיקרא ענבי והשתא חמרא כדאמ' רב עוקבא בר חמא ליתן לו
היזק ענב' הכא נמי נותן לו דמי היזק ענביו היכא איתמר דרב עוקבא בר חמא אהא
דאמ' רב יהוד' אמ' שמואל בכור ופשוט שהניח להן אביהן ענבים ובצרום זתים
ומסקום תמרים וגדרום בכור נוטל בהן פי שנים אפלו דרכום דרכום מעיקרא ענבי
והשתא חמרא אמ' רב עוקב' בר ח(נ?ינא?)[מא] ליתן לו דמי היזק ענביו אמ' רב
אשי בכור שנטל כפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה דרבא אמ' ויתר כל הנכסים
כולן קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא משמיה
דרבא אמ' ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבכור קוד' חלוקה ומאי דאתא לידיה
אחיל אידך לא אחיל והא דרב פפי ורב פפא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר
דההוא בכור דאזיל זבין נכסיה דידיה ודפשוט אזול בני פשוט וקא אכלי תמרי
מ?ח?נהו לקוחות אמרו להו קרובים לא מסתיא דזבניתהו לנכסיה אלא מיחה נמי
מחיתו להו אתא לקמיה דרבא אמ' להו לא עשה כלום

עמוד ב

מר סבר לא עשה בפלגא ומר סבר לא עשה בכולהו שלחו מיתם בכור שמכר
קודם חלוקה לא עשה כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והיל' יש לו לבכור
קודם חלוקה מר זוטרא מידרוש בנא פלג בסנא דפלפלי בהדי אחוה אתו לקמיה דרב
אשי אמ' ליה ויתרת במקצת ויתרת בכל נכסין כולן מתני' האומ' איש פל' בני
בכור וכו' לימא מתני' דלא כר' יהודה דאי ר' יהו' האמ' בדבר של ממון תנאו
קיים דתניא האומ' לאשה הרי את מקודשת על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה
הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר' מאיר ר' יהוד' או' בדבר שבממון תנאו קיים
אפלו תימא ר' יהודה התם ידעה וקא מחלא הכא לא קא מחיל [מי מחיל] אמ' רב
יוסף אמ' איש פל' בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמ'
בכורה דאימא קאמ' ההוא דאתא לקמיה דרבא בר רב חנן אמ' ליה מוחזק אני בזה
שהוא בכור אמ' ליה מנא ידעת דהוה קרי ליה אבוה בוכרא סכלא אמ' ליה ההוא
בוכרא דאימ' קאמ' דגמירי בוכרא דאימא קרי ליה בוכרא סכלא דאבא לא קרו ליה
בוכרא סיכלא ההוא דאתא לקמיה דר' חנינה אמ' ליה מוחזקני בזה שהוא בכור מנא
ידעת דכי הוה אתי לגביה אבוה אמ' להו זילו לגביה שכחת ברי בוכרא בר בוכרא
הוא ומסי רוקיה דילמ' בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי דאימא לא מסי
א'ר א(ס)[מ]י טומטו' שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמ' קרא והיה הבן
אשר היה עד שיהא בן משע' הוייה רב נחמן בר יצחק אמ' אף אינו עושה בן סורר
ומורה דאמ' קרא כי יהיה לאיש בן סורר ומורה עד שיהא בן משעת הוייתוBAVA-BATRA 126a Munich 95

ובמלוה
שעמו פליגי א' רב הונ' ואיתימ' רב אשי בכו' שמיחה מיח' א' רב' מסתב' טע' דרב אשי בענ<..>י' ובצרום זתים ומסקום
אבל דרכום לא ורב יוס' א' אפי' דרכו' דרכום מעיקר' עינבי והשת' חמר' כדא' רב עוקב' בר חמ' נות' לו דמי היזק ענביו הכ' נמי
נות' לו דמי היזיק ענבי' היכ' ואיתמ' דרב עוקב' בר חמ' אהא דרב יהוד' א שמו' בכו' ופשו' שהניח להן אביה' ענבי' ובצרו' זתי'
ומסקום בכו' נוט' בה' פי שני' ואפי' דרכו' דרכו' מעיקר' עינבי והשת' חמר' א' רב עוקב' בר חמ' ונות' לו דמי הזק ענביו אמ'
רב הונ' בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמי' דרבא א' ויתר בכל הנכסי' כול' ורב פפ' משמי' דרב ויתר
באות' שדה רב פפי מש' דרב' וית' בכל הנכס' כול' קסב' יש לו לבכו' קוד' חלוק' ומדאחיל בהא אחיל נמי בכולהו ורב פפ' מש'
דרבא וית' באות' שד' קסב' אין לו לבכו' קוד' חלוק' ומאי דאת' לידי' מחיל ואידך לא אחיל והא דרב פפי ורב פפ' לא<..> בפירו'
איתמ' אל' מכללא איתמ' דההו' בכו' דאזיל וזבין נכסי' מקמי דניפלגו בהדי' דפשוט אחוה אזלי יתמי דבני פשוט למיכל
תמרי מחונהו לקוחו' אמרו לי' קריבי' לא מיסת' דזבנתינהו לנכסיהו אחוי' קמחיתינהו את' לקמי' דרבא א' לא עשה
ולא כלו'

עמוד ב

מר סב' לא עש' ולא כלו' בפלג' ומר סב' לא עש' ולא כלו' בכולהו שלחו מתם בכו' שמכ' קוד' חלוק' לא עש'
ולא כלו' אלמ' אין לו לבכו' קוד' חלוק' והלכת' יש לו לבכו' קוד' חלוק' מר בר רושב' פלוג בוסתנ' דפלפלי בהדי אחוה בשוו'
אתו לקמי' דרב אשי א"ל הואיל וויתרת במקצ' ויתר' בכל הנכסי' כולם האו' איש פלו' בכו' המחל' נכסיו
לימ' מתני' דלא כר' יהוד' דאי ר' יהוד' הא' בדב' שבממו' תנאו קיים דתני' האו' לאש' הרי את מקודש' לי ע"מ שאין ליך עלי
שאר כסו' ועונ' הרי זו מקודש' ותנאו בטל דב' ר' מאי' ר' יהוד' או' בדב' שבממון תנאו קיים אפי' תימ' ר' יהוד' ע"כ לא קא"ר
יהוד' הת' אל' דידע' ומחל' אבל הכ' לא קמחיל א' רב יוסף האו' איש פלו' בני בכו' לא יטו' פי שני' מאי טע' דיל' בוכר'
דאימ' קא' ההו' דאת' לקמי' דר' חנינ' א"ל מוחזקני בזה שהו' בכור א"ל מנ' ידע' א"ל דכי הוה אתי לגבי' אבוה א' להו זילו
לגבי שכחת ברי דבוכר' הו' ומסי רוקי' ודילמ' בוכר' דאימ' הו' גמירי בוכר' דאב' מסי רוקי' דאימ' לא מסי רוקי'
ההוא דאת' לקמי' דרב' בר נתן א"ל מוחזק אני בזה שהו' בכו' א"ל מנ' דע' דהוו קרו לי' בוכר' סכל' ודילמ' בוכר' דאימ' הוא דכל
בוכר' דאימ' סכל' קרו ליה אצל"י טומט"ו' בינ"ו ואמ"ר מסו"ת שובת"י טומ"א' ומי"ל סי"מ' א"ר אמי
טומטו' שנקרע ונמצ' זכר אינו נוט' פי שני' מאי טע' א' קר' והיה הבכו' אש' תלד עד שיה' בו משע' הוייה רב נחמ' בר יצח'
א' אף אינו נדון בבן סורר ומור' שנ' כי יהי' לאיש בן סור' ומור' עד שיה' בן משע' הוייהBAVA-BATRA 126a Paris 1337

ובמלוה שעמו
פליגי אמ' רב הונא אמ' רב אסי בכור שמיחה מיחה אמ' רבה מסתבר טעמי' דרבסי
בענבים ובצרום זתים ומסקום אבל דרכום לא ולרב יוסף אמ' אפי' דרכום
דרכום מעיקרא ענבים והשתא חמרא כדאמ' רב עוקבא בר חמא ליתן לו דמי
הזק ענביו הכא נמי ליתן לו דמי הזק ענביו והיכא איתמר דרב עוקבא בר חמא
אהא דאמ' רב יהודה אמ' שמואל בכור ופשוט שהניח להן אביהן ענבים ובצרום
זתים ומסקום בכור נוטל פי שנים ואפי' דרכום דרכום מעיקרא עינבי השתא
חמרא אמ' רב עוקבא בר חמא ליתן לו דמי הזק ענביו אמ' רבסי בכור
שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר אמ' רב פפי משמיה דרבא ויתר בכל הנכסים
כולן ורב פפא משמיה דרבא אמ' ויתר באותה שדה רב פפי משמיה דרב' אמ'
ויתר בכל הנכסים כולן קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחי'
בכולהו ורב פפא משמיה דרבא אמ' ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבכור
קודם חלוקה ומה דאתא לידיה אחיל ואידך לא אחיל והא דרב פפי ורב פפא
לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא בכור דאזל וזבין נכסי דידי'
ודפשוט אזול יתמי בני פשוט למיכל תמרי ומחונהו לקוחות אמרו להו קרובי'
לא מסת[י]א דזבנתינהו לנכסיהו בלא דינא אלא מימחא נמי מחיתינהו אתא לקמי'
דרבא אמ' להו לא עשה ולא כלום

עמוד ב

דמר סבר לא עשה ולא כלום בפלגא ומר
סבר בכולהו שלחו מיתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא
כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והלכתא יש לבכור קודם חלוקה מר
זוטרא מדרי שבא פלג בצנא דפלפלי בהדי אחוה בשוה לסוף אתא קא תבע
אתא לקמיה דרב אשי אמ' ליה הואיל וויתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים
כולן מתני' האומ' איש פלוני בני בכור וכו' לימא מתניתין דלא כר'
יהוד' דאי ר' יהודה האמ' בדבר שבממון תנאו קיים דתניא האומר
לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה הרי זו
מקודשת ותנאו בטל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' כל דבר שבממון תנאו קיים
אפי' תימא ר' יהודה התם ידעה וקא מחלה הכא לא קא מחיל אמ' רב יוסף
האומ' איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שני' דלמ'
בוכרא דאימא קאמ' ההוא דאתא לקמיה דרבא בר רב חנן אמ' ליה מוחזקני
בזה שהוא בכור אמ' ליה מנא ידעת אמ' ליה דהוה קרי ליה אבוה בוכרא סכלא דלמ'
בוכרא דאימיה הוא דכל בוכרא דאימא בוכרא סכלא קרו ליה ההוא דאתא
לקמיה דר' חנינה אמ' ליה מוחזקני בזה שהוא בכור אמ' ליה מנא ידעת דכי הוה אתו
אינשי לגבי אבוה אמ' להו זילו לגביה דשכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודלמ'
בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקי'
אמ' ר' אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טע' דאמ' קרא
והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעת הויה רב נחמן בר יצחק אמ' אף
אינו נידון כבן סורר ומורה דאמ' קרא כי יהיה לאיש בן סורר ומורה עד שיהא בן
משעת הויה רבBAVA-BATRA 126a Vatican 115

ובמלוה שעמו
פלגי אמ' רב הונא אמ' רב אשי בכור שמיחה
מיחה אמ' רבא מיסתבר טעמ' דרב אשי בענבים
ובצרום זתים ומצקום אבל דרכום לא רב יוסף
א' אפילו דרכום דרכום מעיקרא עינבי והשתא
חמרא כדאמ' מר עוקבא נותן לו דמי היזק ענביו
הכא נמי נותן לו דמי היזק ענביו היכא איתמר
דרמי בר חמא אהא דאמ' רב יהוד' אמ' שמו' בכור
ופשוט שהניח להן אביהן ענבים ובצרום זתים
ומסקום בכור נוטל בהן פי שנים ואפילו דרכום
דרכום מעיקרא עינבי והשתא חמרא אמ' רב
עוקבא נוטל ונותן לו דמי היזק ענביו אמ' רב
הונא בכור שנטל חלק פשוט ויתר מאי ויתר
רב פפי משמיה דרבא אמ' ויתר באותה שדה
רב פפא משמיה דרבא אמ' ויתר בכל הנכסים
כולן רב פפי משמיה דרבא אמ' ויתר באותה שדה
קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאייתי
לידיה אחיל ואידך לא אחיל רב פפא משמיה
דרבא אמ' ויתר בכל הנכסים כולן קסבר יש לו
לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל נמי
בכולהו והא דרב פפי ורב פפא לאו בפירוש איתמר
אלא מכללא איתמר דההוא ברכרא דאזיל וזבין
ניכסי דידיה ודפשוט אזלי יתמי ובני פשוט למיכל
תמרי ומחינהו לקוחות אמרי ליה קריביהו לא
מיסתייה דזבנינן ניכסיה אלא מחויי נמי קמחינן
להו אתו לקמיה דרבא אמ' להו רבא לא עשה ולא
כלום

עמוד ב

מר סבר לא עשה ולא כלום בפלגא ומר
סבר לא עשה ולא כלום בכולהו שלחו מתם
בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה כלום אלמ' אין
לו לבכור קודם חלוקה והילכת' יש לו לבכור קודם
חלוקה מר זוטרא מדרשיכא פלג באגא דפילפלי
בהדי אחוה בשוה אתו לקמיה דרב אשי א"ל ויתרת
במקצת ויתרת בכל הנכסים כולן מתני
האו' איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים
איש פלוני בני לא ירש עם אחיו לא אמ' כלו'
מפני שמתנה על מה שכתו' בתורה המחלק
נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחר והשו'
להן את הבכור דבריו קיימין כתב בין בתחלה
בין בתחלה בין באמצע בין בסוף מתנה דבריו
קיימין לימ' מתני' דלא כר' יהוד' דאי ר' יהוד'
האמ' בדבר ממון תנאו קיים דתניא האו' לאשה
הרי את מקודשת על מנת שאין ליך עלי שאר
כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר'
מאיר ר' יהוד' או' בדבר שבממון תנא קיים אפילו
תימ' ר' יהודה עד כאן לא קא"ר יהוד' התם אלא דידע'
ומחלה אבל הכא מאי ידע דמחיל אמ' רב יוסף
האו' איש פלוני בכורי הוא יטול פי שנים איש
פלוני בני בכור לא יטול פי שנים מאי טעמא
דילמ' בוכרא דאימיה קאמ' ההוא דאתא לקמיה
דרבא בר נתן א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור א"ל
מנא ידעת דהוו קרו ליה בוכרא דסכולא דילמא
בוכרא דאימיה כל בוכרא דאימיה בוכרא סכולא
קרו ליה ההוא דאתא לקמיה דר' יוחנ' אמ' מובטח
אני בזה שהוא בכור א"ל מנא ידעת דכי הוו אתו
לגביה דאבוה אמ' להו זילו לגבי שכחת ברי דבוכר'
הוא ומסיק רוקיה ודילמ' בוכרא דאימא הוא גמירי
בוכרא דאבא מסיק רוקיה בוכרא דאימא לא
מסיק רוקיה סימן אמי טומטום נצו ואימות
משיתא שיובתיה טומאה א"ר אמי
טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים
מאי טעמ' דאמ' קרא והיה הבן הבכור זה שנמצא
בן משעת הויא רב נחמן אמ' אף אינו נידון
כבן סורר ומורה שנ' כי יהיה לאיש בן סורר ומורה
עד דיהא בן משעת הויא(BAVA-BATRA 126a Pesaro (1511

ומלוה שעמו פלגי אמר רב הונא אמ' רב אסי בכור שמיחה מיחה אמר רבה מיסתבר טעמיה דר' אסי בענבי' ובצרום זתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפילו דרכום דרכום מעיקרא עינבי השתא חמרא כדאמ' רב עוקבא בר חמא ליתן לו דמי היזק ענביו הכא נמי ליתן לו דמי היזק ענביו היכא איתמר דרב עוקבא בר חמא אהא דאמ' רב יהודה אמ' שמואל בכור ופשוט שהניח להן אביהן ענבים ובצרום זתים ומסקום בכור נוטל פי שנים אפילו דרכום מעיקרא עינבי השתא חמרא אמר מר עוקבה בר חמא ליתן לו דמי היזק ענביו אמר רב אסי בכור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמא דרבא אמר ויתר בכל הנכסים כולן ורב פפא משמא דרבא אמר ויתר באותה שדה רב פפי משמא דרבא אמר ויתר בכל הנכסים כולן קא סבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהי ורב פפא משמא דרבא אמ' ויתר באותה שדה קא סבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומה דאתא לידיה אחיל אידך לא אחיל והא דרב פפי ורב פפא לאו בפי' איתמר אלא מכללא איתמר דההוא בכור דאזל זבין נכסיה דידיה ודפשוט אזול יתמי בני פשוט למיכל תמרי מהנהו לקוחות אמרי להו קרובים לא מיסתיא דזבנתינהו לנכסיהו אלא מימחא נמי מחיתו להו אתו לקמיה דרבא אמר להו לא עשה כלום

עמוד ב

מר סבר לא עשה כלום בפלגא ומר סבר בכולהו שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה כלום אלמא אין לו לבכור קוד' חלוקה והלכתא יש לבכור קודם חלוקה מר זוטרא מדרישב' פלג בסנא דפלפלי בהדי אחיה בשוה אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה הואיל ויתרתא במקצתו תרתא בכל הנכסים כולן מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלני בני לא ירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה המחלק נכסיו פיו ריבה לאח' ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משו' מתנה דבריו קיימין גמ' לימא מתניתין דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה דאמר בדבר של ממון תנאו קים דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונ' הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בדבר של ממון תנאו קיים אפילו תימא רבי יהודה התם ידעה וקא מחלה הכא לא קא מחיל אמר רב יוסף אמ' איש פלוני בני בכור הוא נוטל פי שנים איש פלוני בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמ' בוכר' דאימא קאמר ההוא דאתא לקמיה דרבא בר בר חנן אמר ליה מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה מנא ידעת דהוה קרי ליה אבהו בוכרא סבלא דילמ' בוכרא דאימ' הוא דכל בוכרא דאימ' נמי בוכרא סבלא קארו ליה ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר ליה מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה מנא ידעת דכי הוה אתי לגבי אביה אמ' להי זילו לגבי שיכחת ברי דבוכרא ומסי רוקיה ודילמ' בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי בוכרא דאימ' לא מסי אמ' רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמ' קרא והיה הבן הבכור לשנואה עד שיהא בן משעת הויה רב נחמן בר יצחק א' אף אינו נידון כבן סורר ומורה דאמ' קר' כי יהי' לאיש בן סורר ומור' עד שיהא בן משע' הויה

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר