סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"רב נחמן" - רבו או תלמידו של רבא?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא מו ע"ב

 

אמר רב נחמן: אריס שהוריד אריסין תחתיו - יש לו חזקה;
מאי טעמא? דלא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק.
א"ר יוחנן: אריס שחלק לאריסין - אין לו חזקה;
מאי טעמא? אימור הרמניא בעלמא שויוה.
שלח ליה ר"נ בר רב חסדא לר"נ בר יעקב, ילמדנו רבינו: אריס מעיד או אינו מעיד?
הוה יתיב רב יוסף קמיה, אמר ליה, הכי אמר שמואל: אריס מעיד.
והתניא: אינו מעיד!

1.
תוספות מסכת בבא בתרא דף מו עמוד ב:

שלח ליה ר"נ בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב -

רב נחמן בר רב חסדא שאל שאלה את רב נחמן בר יעקב שהיה רבו [רב נחמן בר רב חסדא פנה אליו בנוסח "ילמדנו רבנו"].

1.1

ר"נ סתם שבכל גמרא הוא ר"נ בר יעקב

קובע תוס' שכל "רב נחמן" בש"ס - בלי שמוזכר עם שם אביו - הוא רב נחמן בר יעקב.

1.2
והוא מוכיח את דבריו:

תדע דבכל הגמ' לא תמצא ר"נ בר יעקב נזכר שמו ושם אביו אא"כ יש ר"נ אחר אצלו כי הכא

בכל הש"ס [- 7 מופעים בש"ס] מוזכר השם המלא "רב נחמן בר יעקב" רק כאשר דבריו קשורים [שאלה/תשובה וכד'] גם לרב נחמן אחר - כמו בסוגייתנו שרב נחמן בר רב חסדא שאל שאלה את רב נחמן בר יעקב. [רב נחמן בר חסדא שאל את רב נחמן בר יעקב - 3-4 בש"ס מתוך 7 המופעים בש"ס].

1.3
הוכחה נוספת:

ובירושל' פליגי בכל מקום רב נחמן בר יעקב ורב ששת משמע דהוא ר"נ סתם דהוא בר פלוגתיה דרב ששת בגמ' שלנו.

בגמרא הירושלמית תמיד רב נחמן שחולק על רב ששת מובא כ"רב נחמן בר יעקב", וגם בבבלי רב נחמן בר יעקב נחשב כבן מחלוקת של רב ששת.

1.4
תוס' מביא את דעת רש"י שסתם רב נחמן בש"ס הוא רב חנמן בר יצחק:

ולא כמו שמשמע מתוך פירוש הקונטרס בסוף פרק כל הגט (גיטין דף לא: ושם ד"ה אנא) דרב נחמן בר יצחק הוה חתניה דבי נשיאה דהיינו רב נחמן סתם כדמוכח בהעור והרוטב (חולין דף קכד:)

תוס' סובר שסוגייתוו מוכיחה שלא כדברי רש"י שמוכיח מסוגיה במסכת גיטין דף לא, שרב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יצחק.

1.5
הוכחה נוספת שרב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יעקב:

ועוד דאמרינן בהשולח (גיטין דף לט:) אמר ר"נ בר יצחק אנא אמינא [אין] הלכה ורבנן דאתו ממחוזא אמרי משמיה דר"נ הלכה
אלמא ר"נ סתם לאו היינו ר"נ בר יצחק

1.6
הוכחה נוספת שרב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יעקב:

ובפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מג: ושם ד"ה יתיב) אמר יתיב ר"נ בר יצחק אחורי דרבא ויתיב רבא קמיה דר"נ
וכן בכמה מקומות אמר רבא אמר רב נחמן ורב נחמן בר יצחק הוה תלמידיה דרבא כדמשמע בלא יחפור (לעיל בבא בתרא דף כב.) ואין להאריך.

רבא היה תלמידו של רב נחמן בר יעקב ורבו של רב נחמן בר יצחק, ובגמרא כאן מובא "יתיב רבא קמיה דרב נחמן" משמע שרב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יעקב.

2.
לגבי האמור בסןף הסעיף הקודם ראה מנחת יהודה:

אמת הוא דרב נחמן בר יצחק הוי תלמיד דרבא
אבל היה תלמיד דרבא בריה דרב יוסף בר חמא,
ורבא תלמיד ר"נ בר יעקב לא בריה דריב"ח אלא בר נתן או בר ירמיה

[הסבר: רבא בר נתן או רבא בר ירמיה היו בדור שלפני אביי ורבא. רבא בר ירמיה היה תלמידו של רב יהודה והיה אף חברו של רב נחמן בר יעקב]

הוא כשיטתי הברורה בס"ד בבל הש"ס. ושם בפ' מי שהוציאוהו התוס' ז"ל כתבו בעצמן דלא גרסינן כך. ושם הגהתי ותקנתי בראוי ע"ש היטב.

2.1
אין באמור בסעיף 2 לשנות את מסקנת תוס' בסעיף 1.6.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר