סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"באנו למחלוקת"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא עג ע"א

 

אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש: חרוב המורכב וסדן השקמה - באנו למחלוקת רבי מנחם (בר) +מסורת הש"ס: ברבי+ יוסי ורבנן.
ולימא: מחלוקת רבי שמעון ורבנן!
הא קמ"ל, דרבי מנחם בר' יוסי כר' שמעון סבירא ליה. הדרן עלך המוכר את 

1.

אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש: חרוב המורכב וסדן השקמה - באנו למחלוקת רבי מנחם (בר) +מסורת הש"ס: ברבי+ יוסי ורבנן.

רבה בר בר חנה אומר ששמע מריש לקיש [שהיה רבו?] שבדין שנידון בסוגיה כולה לעיל יש מחלוקת בין רבי מנחם ברבי יוסי ורבנן.

"רבי מנחם ברבי יוסי" - 16 מופעים בש"ס [אין "רבי מנחם" אחר].

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עג עמוד א

1.1
ויש להעיר: דברי רבי מנחם ברבי יוסי לא נאמרו במשנה/ברייתא אלא נמסרו רק כאן מפי רבה בר בר חנה בשם ריש לקיש. לכן, דברי רבי מנחם ברבי יוסי מוגדרים כ"מימרא" של תנא. [ובדרך כלל כוחה של מימרא תנאית "פחותה" מכח דברי משנה/ברייתא].

2.
מקשה הגמרא:

ולימא: מחלוקת רבי שמעון ורבנן!

הגמרא מקשה הרי זוהי המחלוקת בין רבי שמעון ורבנן בכל הסוגיה לעיל [והגמרא לעיל הדגישה שדברי רבי שמעון במשנה נאמרו רק כלפי שיטת דברי רבנן במשנה, אבל הוא עצמו חולק עליהם], ומדוע מדגיש ריש לקיש שזוהי מחלוקת רבי מנחם ברבי יוסי ורבנן.

3.
עונה הגמרא:

הא קמ"ל, דרבי מנחם בר' יוסי כר' שמעון סבירא ליה.

רבה בר בר חנה בשם ריש לקיש בא ללמד שרבי מנחם ברבי יוסי סובר כרבי שמעון.

3.1
נראה לי שדברי הגמרא לעיל קצת קשה, שהרי הרבה פעמים מצינו בש"ס שכמה תנאים נחלקו בדין מסויים ולא שואלים "ולימא..." [כלעיל בסעיף 2].

3.2
אולי כוונת הגמרא לומר שרבי מנחם ברבי יוסי בא לפסוק כרבי שמעון.

3.3
אבל למעשה לא נפסק להלכה כרבי שמעון,
ואולי דווקא כך ביקש רבה בר בר חנה לחדש, שלמרות שרבי מנחם ברבי יוסי פוסק כרבי שמעון בכל זאת אין הלכה כמותו אלא כרבנן במשנתנו.

4.
ואולי גם הביטוי "באנו למחלוקת" בא לומר דווקא שיש להתחשב באותה מחלוקת לצורך קביעת ההלכה

5.
ואולי אפשר לומר ש"רבנן" שחולקים על רבי מנחם ברבי יוסי אינם אותם ה"רבנן" במשנתנו. ולכן רבה בר בר חנה מביא את המחלוקת כדי ללמדנו שהלכה כרבנן שחולקים על רבי מנחם ברבי יוסי, והם סוברים כרבנן במשנתנו.

6.
אלא שמלשון הגמרא - לעיל בסעיף 3 - שמסבירה שרבה בר בר חנה התכוון ללמד שרבי מנחם ברבי יוסי סובר כרבי שמעון משמע שלא כהסברנו לעיל בסעיף 5.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר