סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

שינוי לשון הברייתא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא צה ע"ב

 

לא קשיא: הא דאמר ליה למקפה, הא דלא א"ל למקפה;
דרב זביד - דא"ל למקפה,
ברייתא - דלא א"ל למקפה

1.
הגמרא מיישבת בין שתי ברייתות על ידי העמדת כל ברייתא באוקימתא אחרת.

2.
חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף צה עמוד ב:

תו קשיא לי כיון דכולה מילתא דרב זביד תליא בדאמר ליה למקפה ואם לא אמר ליה למקפה אין דינו כך, היאך לא הזכיר בדבריו מקפה מאן פסקה דמיירי במקפה,

כלומר, מדוע בברייתא השניה [שהביא רב זביד] לא מודגש בפירוש שהמוכר אמר לו "למקפה".

2.1
כנראה שכוונתו ל"עיקר חסר מהספר"?

3.
והוא מיישב:

וי"ל דרב זביד הזכיר בפירוש מקפה אלא שהתנאים חסרו הלשון לפי שהיה פשוט להם דע"כ בהכי מיירי.

רב זביד עצמו אמנם שנה וכלל בברייתא את הביטוי "למקפה", אלא שאחר כך באו שוני הברייתא וקיצרו!!! - שוטנשטיין, סוף הערה 3.

3.1
וקשה, מדוע באמת שוני הברייתא של רב זביד שינו את לשונה.

3.2
וגם קשה, הרי קושיית הריטב"א נכונה על כל 2 אוקימתות במשנה/ברייתא!
[/"אוקימתא"/]

3.3
ואולי דברי הריטב"א מתאימים רק לגבי ברייתא שנשנית על ידי אמורא וכמובא לעיל: "תני רב זביד".

3.4
ואולי רב זביד עצמו אמר את הברייתא בצמוד לברייתא הראשונה, כך שברור שיש ליישב את הסתירה ביניהם באופן של

"דרב זביד - דא"ל למקפה,
ברייתא - דלא א"ל למקפה;"

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר