סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הלכה כרבי יוסי

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא קנו ע"א

 

אמר רב נחמן אמר שמואל: בודקין לקדושין, לגרושין, ולחליצה ולמיאונין, ולמכור בנכסי אביו - עד שיהא בן עשרים.
וכיון דבדקנא לקדושין, לגרושין למה לי?
לא נצרכא אלא ליבום,
דתנן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו - קנאה,
ואין נותן גט עד שיגדל.
לחליצה - לאפוקי מדר' יוסי, דאמר: איש כתוב בפרשה, אבל אשה - בין גדולה ובין קטנה, קא משמע לן דמקשינן אשה לאיש, דלא כר' יוסי.
ולמיאונין - לאפוקי מדרבי יהודה, דאמר: עד שירבה שחור,
קא משמע לן דלא כרבי יהודה.
ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים -
לאפוקי ממאן דאמר בן שמנה עשרה.
...והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו.

1.
הגמרא בעירובין (מו עמוד ב) קובעת כלל בשמו של ר' יוחנן:
רבי מאיר ורבי יהודה- הלכה כרבי יהודה;
רבי יהודה ורבי יוסי - הלכה כרבי יוסי;
ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי – הלכה כרבי יוסי"

ובמקום אחר: רבי יוסי ורבי שמעון – הלכה כרבי יוסי

2.
ונקבעה ההלכה כרבי יוסי משום דנימוקו עימו.

2.1
אבל לגבי רבים - מחלוקת הפוסקים אם הלכה כרבים מול ר' יוסי.

3.
רואים על פניו שבדרך כלל ההלכה היא כרבי יוסי, ולכן בסוגייתנו מדגישה הגמרא שרב נחמן בשם שמואל פוסק שלא כר' יוסי.

4.
הגמרא ביבמות דף קה עמוד ב:

"קטנה שחלצה וכו'. אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי ר"מ, דאמר: איש כתוב בפרשה, ומקשינן אשה לאיש; אבל חכמים אומרים: איש כתיב בפרשה, אשה - בין גדולה בין קטנה. מאן חכמים? רבי יוסי היא."

כלומר, אין משנה מפורשת שאומרת שרבי מאיר אומר "איש כתוב בפרשה",
אלא האמורא רב מגלה לנו שדברי המשנה שם זוהי שיטת רבי מאיר וחכמים חולקים, והגמרא אומרת שחכמים הכוונה לרבי יוסי.

5.
ועל רבי יוסי אומר שמואל בסוגייתנו שאין הלכה כמותו.
כלומר, ההלכה היא כרבי מאיר, שם בגמרא. ורבי מאיר, שם, לא מוזכר בשמו במשנה אלא כ"סתם משנה".

6.
האם שמואל חולק על הכלל שרבי יוסי ורבי מאיר - הלכה כרבי יוסי?

7.
שתי תשובות:

7.1
בכל כללי ההלכה מוסכם ש"מותר" לגמרא לפסוק כנגד הכללים באופן נקודתי וענייני. א"כ , כאן שמואל פוסק שלא כרבי יוסי.

7.2
ואפשר לומר, ששמואל מקבל שההלכה צריכה להיות כרבי יוסי, אלא, שההלכה שם במשנה צריכה להיות כרבי מאיר שמובא כ"סתם משנה", והכלל הוא שהלכה כ"סתם משנה".
לפי זה יוצא שיש לנו כלל נוסף: "סתם משנה" ורבי יוסי – אין הלכה כר' יוסי [וזוהי מחלוקת פרשנים].

8.
הגמרא לעיל בסעיף 1 אמרה שבמחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, בודאי שההלכה היא כרבי יוסי מקל וחומר, שהרי רבי מאיר ורבי יהודה - ההלכה כרבי יהודה, ורבי יוסי ורבי יהודה - הלכה כרבי יוסי, הרי שברור מקל וחומר שהלכה כרבי יוסי לעומת רבי מאיר.

8.1
מוכח מהנ"ל שההכרעה כרבי יוסי היתה מפני שהוא היה מומחה גדול ולא מפני שבדקו את הלכותיו באופן פרטני- נקודתי בכל הלכה בפני עצמה.

8.2
אומר על זה ה"קובץ שיעורים" [בבא בתרא, סב עמוד ב, סימן רע"ב]:

"ומוכח מזה שההכרעה היתה מי משני החולקין הוא בר סמכא יותר, דאם נפרש שההכרעה הוא על הדינין עצמן ולא מפני האומרין אין מקום לק"ו..."

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר