סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

וליה לא סבירא ליה

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

עבודה זרה מו ע"א

 

ורבנן? ההוא לכנות לה שם;
דתניא, ר"א אומר: מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל: ואבדתם את שמם,
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מו עמוד א
אמר לו ר"ע, והלא כבר נאמר: +דברים יב+ אבד תאבדון. אם כן, מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא? לכנות לה שם. יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא, יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל: +דברים ז+ שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא,
הא כיצד? היו קורין אותה בית גליא - קורין אותה בית כריא, עין כל - עין קוץ.

1.
על פי דרשת הפסוקים של רבי עקיבא משמע שהוא לא סובר כרבי יוסי הגלילי במשנה [ראה הפרוט ב"מתיבתא", הערה א]

2.
וכך סובר כאן תוס' בד"ה "אמר לו רבי עקיבא".
תוספות מסכת עבודה זרה דף מו עמוד א:

אמר לו ר"ע והלא כבר נאמר אבד תאבדון - תימה הא איצטריך לר"ע למדרש אבד ואחר כך תאבדון כר' יוסי בר' יהודה דקם בשיטת דר' יוסי הגלילי
דלכאורה משמע דר"ע ס"ל במתני' כר' יוסי הגלילי דא"ל אני אדון לפניך
ומתוך פ"ה דמתני' נמי משתמע הכי
וי"ל דודאי ר"ע דמתני אליבא דר' יוסי הגלילי קאמר וליה לא ס"ל
אכן ק"ל קצת דלעיל קאמר דלר' יוסי בר' יהודה מיבעי קרא גם כן לכדר"ע אלמא כוותיה דריש להו לקרא
וי"ל דה"ק ליה לכדרבי עקיבא אליבא ר' יוסי הגלילי.

רבי עקיבא אמר להסביר את דברי רבי יוסי הגלילי. הוא בא לנמק את דבריו של רבי יוסי הגלילי, אבל הוא עצמו איננו סובר כמותו [כמו שמופיע במפורש - 21 מופעים בש"ס - "וליה לא סבירא ליה"]

3.
מהדיון לעיל משמע בבירור שרבי עקיבא היה תלמידו של רבי יוסי הגלילי.

3.1
ההוכחה לאמור לעיל בסעיף 3 היא מכך, שבכל הש"ס מקובל שרק תלמיד אומר הסבר לדברי רבו אבל הוא עצמו אינו סובר כמותו, ולא מקובל מקרה שבו הרב אומר הסבר לדברי תלמידו והוא עצמו איננו סובר כמותו.

4.
אבל בדף הקודם - עבודה זרה דף מה אומר תוס' :

ונראה דתלמיד חבר היה לו ר' יוסי הגלילי לר"ע ורך ממנו בשנים היה

כלומר, שרבי יוסי הגלילי היה תלמיד חבר של רבי עקיבא.

4.1
אולי צריך להסיק מכל הנ"ל, שרב יכול להסביר את שיטת תלמידו שהוא במדרגה של תלמיד חבר שלו, ולחלוק עליו. ובזה יש "חידוש" ביחס לאמור לעיל בסעיף 3.1.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר