סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון, בבא בתרא דף קלב

 
בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 5 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]BAVA-BATRA 130a Escorial G-I-3

בעי רבא בברא היאך שכיב מרע
הוא דניחא ליה דלשתמען מילי אבל בריא הא קאי איהו או דילמ' בבריא נמי ניחא
ליה דלשתמען מילי מהשתא אמ' ליה רבינא לרבא ת"ש הכותב פירות נכסי[ו] לאשתו
גובה כתובתה מן הקרקע למחצה לשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב
כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעז' או' תקרע מתנתה ותעמד על
כתובתה ואחרים או' תקרע כתובתה ותעמד על מתנתה ונמצאת קרחת מיכאן
ומיכאן אמ' ר' יהודה הנחתום מעשה ואירע דבר בבת אחותי כלה ובא מעשה
לפני חכמי' ואמ' תקרע כתובת' ותעמד על מתנתה ונמצאת קרחת מיכן ומיכאן
טעמ' דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא במאן אילימ' בשכיב
מרע הא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא בבריא לעולם בשכיב מרע ורב
עוירא מוקים לה בכלהו ורבינא לא מוקים לה אלא באשתו ארוסה ואשתו
גרושה אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמד
על מתנתה ונמצאת קרחת מיכן ומיכן למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא
והתני' הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים
ואחר כך בא בנו מתנתו [מתנה] ר' שמעון בן מנסיא או' אין מתנתו מתנה שאלו היה
יודע שבנו קיים לא היה כותבן לאחרים ואמ' רב נחמן הלכה כר' שמעון בן
מנסיא הכא נמי בתר אומדנא דעתן קאזיל דניחא לה דתיפוק ליה קלא דכתבינהו
ניהלה לכולהו נכסי תנן התם הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע
כל שהוא איבדה כתובת' משום דכתב ליה קרקע כל שהוא איבדה כתובתה אמ'
רב במזכה להן על ידיה ושמואל אמ' במחלק לפניה והיא שותקת ר' יוסי בר'
חנינא אמ' באו' לה טלי קרקע זו בכתובתיך

עמוד ב

ומקולי כתובה שנו תנן ר' יוסי
או' אם קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה איבדה כתובתה מכלל דתנא קמא כתיבה
וקבלה בעי וכי תימא כלה ר' יוסי היא והתני' אמ' ר' יהודה בד"א שהיתה שם וקבלה
עליה אבל היתה שם ולא קבלה עליה קבלה עליה ולא היתה שם לא אבדה כתובת'
תיובתא דכלהו תיובתא אמ' ליה רבא לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי
בר' חנינא מר כמאן סבירא ליה אמ' ליה שאני או' כיון שעשאה שותף בין הבנים
אבדה כתובת' אתמר נמי אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן כיון שעשאה
שותף בין הבנים אבדה כתובת' בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא
דידעא דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא סברא הדר קני או דילמ' השתא מיהא
הא לית ליה תיקו ההוא דאמ' להו פלגא לברת ופלגא לברת ותלתא לאיתת בפירי
איקלע רב נחמן לסורא עול לגבי רב חסדא ורבה בר רב הונא בעו מיניה כי
האי גונא מאי אמ' ליהו הכי אמ' שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחד בפירותיו
אבדה כתובתה אמ' ליה מי דמי התם אקני לה בגופה דארעא הכא פירא הוא
דאקני לה אמ' ליה מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא ההוא דאמ'
להו תלתא לברת ותלתא לברת ותלתא לאיתת שכיבא חדא מברתיה סבר רב
פפי למימר לית לה אלא תלתאBAVA-BATRA 132a Hamburg 165

בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלשתמעון מיליה אבל
בבריא הא קאי הוא או דילמ' בריא נמי ניחא ליה דלשתמעון מיליה מהשתא תא שמע
הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה לשליש ולרביע גובה
כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר או' תקרע
מתנתה ותעמוד על כתובת' וחכמ' אומ' תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה נמצאת קרחת
מיכן ומיכן א'ר יהודה הנחתום מעשה ואירע דבר בבת אחותי כלה ואמרו חכמ' תקרע
כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצ' קרחת מיכן ומיכן טע' דיצא עליו שטר חוב הא לא
יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימ' בשכיב מרע הא אמרת לא עשאה אלא
אפוטרופיא אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע ורב עוירא מוקים לה בכולהו לבר
מאשה אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל ורבינא מוקים לה באשתו גרושה ואשתו ארוסה
אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן היל' תקרע כתובתה ותעמד על מתנתה ונמצאת
קרחת מיכן ומיכן למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא והתניא הרי שהלך בנו
למדינת הים ושמע שמת בנו עמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה
ר' שמעון בן מנסיא או' אין מתנתו מתנה שאלו היה יודע שבנו קיים לא היה
כותבן ואמ' רב נחמן הלכה כר' שמעון בן מנסיא הכא נמי בתר אומד דעתא קא
אזלינן דניחא ליה דליפוק לה קלא דכתבינהו לה לכולהו נכסיה אפלו חד יומא
דאמרי אינשי יומא בכסא דמנקרא וליתבר תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו
קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה אמ' רב
במזכה להן על ידה ושמואל אמ' במחלק לפניה והיא שותקת ר' יוסי בר' חנינה אמ'
באומ' לה טלי קרקע זו בכתובתיך

עמוד ב

ומקולי כתובה שאנו תנן ר' יוסי או' אם קבלה עליה אע'פ שלא כתב אבדה
כתובתה מכלל דתנא קמא סבר כתיבה וקבלה עליה בעי וכי תימא כולה ר' יוסי היא
והא תניא א'ר יהודה במה דברים אמורים שהיתה שם וקבלה עליה אבל היתה שם ולא
קבלה עליה קבלה עליה ולא היתה שם לא אבדה כתובתה תיובתא דכולהו תיובתא אמ'
ליה רב[א] לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר' חנינא מר מאי סבירא
ליה אמ' ליה שאני או' כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה איתמר נמי
אמ' רב יוסף בר מניומי א' רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה
בעי רבא בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעא דלית ליה וקא מחלא אבל בריא הדר קני
ומקני לה או דיל' השתא מיהא הא לית ליה תיקו ההוא דאמ' להו פלגא לברת ופלגא
לברת ותלתא לאיתת בפירי אקלע רב נחמן לסורא עייל רב חסדא לגביה אמ' ליה כי
האי גונא מאי אמ' ליה הכי אמ' שמואל אפלו לא הקנה לה(ן) אלא דקל אחד
בפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופה דארעא הכא פירא הוא אמ' ליה
מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא ההוא דאמ' להו תלתא לברת ותלתא לברת
ותלתא לאיתת שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תלתאBAVA-BATRA 132a Munich 95

בעי רבא בברי' היאך מי אמרי שכי' מרע הו' דניח' ליה דלישתמען מילי' אבל בריא לא דהא קאי
איהו או דילמ' אפי' ברי' נמי ניח' ליה דלישתמען מיליה א"ל רבינ' לרבא ת"ש הכות' פירו' נכסיו לאשתו גוב' כתובת' מן הקרק' למחצ'
לשליש ולרביע גוב' כתובת' מן השאר הכות' כל נכסיו לאשתו ויצ' עליה שט' חוב ר' אליע' או' תקרע מתנת' ותעמ' על כתוב(ת)ה
וחכמ' או' תקרע כתובת' ותעמ' על מתנת' ונמצא' קרח' מכאן ומכאן א"ר יהוד' הנחתו' מעש' ואירע בו דב' בבת אחותו כלה ואמרו
תקרע כתובת' ותעמו' על מתנת' ונמצ' קרח' מכאן ומכאן טעמ' דיצ' עליו שט' חוב הא לא יצא עליו שט' חוב קניא כמאן
אילימ' כשכי' מרע לאו אמרת לא עשא' אפטרופי' אל' לאו בברי' לא לעול' בשכי' מרע רב עויר' מוקי' לה בכולהו רבינ' לא מוקים
לה אל' באשתו גרוש' ואשתו ארוס' א' רב יוסף בר משמי א' רב נחמ' הלכ' תקרע כתובת' ותעמ' על מתנת' ונמצא' קרח' מכאן
ומכאן למימר' דרב נחמן לא אזיל בת' אומדנ' והתני' הרי שהלך בנו למדינ' הים ושמע שמת וכת' כל נכסיו לאחרי' ואחר כך
בא בנו מתנתו מתנ' ר' שמעו' בן מנסי' או' אין מתנתו מתנ' שאילו היה יוד' שבנו קיים לא היה כותבן א' רב נחמ' הלכ' כר' שמע'
בן מנסי' אימ' בתר אומדנא אזיל הכ' נמי בת' אומדנ' אזיל דניח' ליה דתיפוק לה קלא דכתבינהו ניהל' כל ניכסי' תנן
הת' הכות' כל נכסיו לבנו ושייר לאשתו קרק' כל שהו איבד' כתובת' א' רב במזכ' להן על יד' ושמו' א' במחלק לפני' והי' שותק'
ר' יוסי ב"ר חנינ' א' באו' לי טלי קרק' זה בכתוב'

עמוד ב

מקולי כתוב' שאנו כאן תנן ר' יוסי או' אם קיבל' עליה אע"פ שלא כתב
לה כת' לה אע"פ שלא קיבל' עליה מכלל דת"ק סב' כתב' וקבל' בעי וכי תימ' כול' ר' יוסי הי' והתני' א"ר יהוד' אימתי בזמ' שהית'
שם וקבל' עליה אבל לא הית' שם ולא קבל' עלי' או שקב' עלי' ולא הית' שם לא איבד' כתובת' תיובת' דכולהו תיובת'
א"ל רבא לרב נחמ' הא רב והא שמואל והא ר' יוסי ב"ר חנינ' מר כמאן סביר' לי' א"ל שאני או' כיון שעשא' שותף בין הבנים
איבד' כתובת' איתמ' נמי א' רב יוס' בר מניומי א' רב נחמ' כיון שעש' שות' בין הבני' איבד' כתובת' בעי רבא בברי' היאך
שכיב מרע הו' דידע' דלית ליה וקמחיל או דילמ' השת' מיה' הא לית לה תיקו ההו' גבר' דא' להו פלג' לברת ותילת'
לאיתת בפירי איקל' רב נחמ' לסור' ורב חסד' ורב' בר רב הונ' בעו מיני' כי האי גונ' מאי א"ל הכי א' שמו' אפי' לא הקנ' לה אל'
דקל אחד בפירותיו הוי שיור ואיבד' כתובת' א"ל מידמי הת' קמקני לה בגופ' דארע' הכ' פיר' הו' א"ל מטלטלי קאמר' מטלטלי
לא קאמינ' ההו' דא' להו תילת' לבר' ותילת' לאיתת שכיב' חד' מבנת' סב' רב פפי למימ' לית לה אל' תילת'BAVA-BATRA 132a Paris 1337

בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניח'
ליה דלשתמען מיליה אבל בבריא הא קאי איהו או דלמא בארי נמי ניחא ליה
דלישתמען מיליה מהשתא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה
מן הקרקע למחצה לשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו
לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומ' תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה
וחכמי' אומ' תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן
אמ' ר' יהודה הנחתום מעשה ואירע בבת אחותי כלה ובא מעשה לפני חכ' ואמרו
תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מיכן ומיכן טעמא דיצא
עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכי' מרע
האמרת לא עשאה אלא אפטרופיא אלא לאו בבריא לא לעולם בשכיב מרע
רב עוירא מוקים לה בכולהי רבינא מוקים לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה
אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה
ונמצאת קרחת מכאן ומכאן למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא והתני'
הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח'
כך בא בנו מתנתו מתנה ר' שמעון בן מנסיא אומ' אין מתנתו מתנה שאלו היה יוד'
שבנו קיים לא היה כותבן לאחרים ואמ' רב נחמן הלכה כר' שמעון בן מנסיא
הכא נמי בתר אומדן דעתא קאזיל דניחא לה דליפוק לה קלא דכתבינהו
ניהלה לכולהו ניכסיה תנן התם הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע
כל שהוא איבדה כתובתה משום דכתב לה קרקע כל שהו איבדה כתובתה
אמ' רב במזכה להן על ידה ושמואל אמ' במחלק בפניה והיא שותקת ר' יוסי בר'
חנינה אמ' באומ' לה טלי קרקע זו בכתובתיך

עמוד ב

ומקולי כתובה שאנו כאן תנן
ר' יוסי אומ' אם קיבלה עליה אע"פ שלא כתב לה איבדה כתובתה מכלל דתנא
קמא כתיבה וקבלה בעי וכי תימא כולה ר' יוסי היא והתניא אמ' ר' יהודה בד"א
שהיתה שם וקיבלה עליה אבל היתה שם ולא קיבלה עליה קיבלה עליה ולא
היתה שם [לא] איבדה כתובתה תיובתא דכולהו תיובתא אמ' ליה רבא לרב נחמן
הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר' חנינה מר כמאן סבירא ליה אמ' ליה שאני
אומ' כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה איתמר נמי אמ' רב
יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה
בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל
בבריא סברא הדר קני או דלמא השתא מיהת הא לית ליה תיקו ההוא
דאמ' להו פלגא לברת ופלגא לברת ודקלא לאיתת בפירי איקלע רב נחמן
לסורא על לגביה דרב חסדא אמ' ליה כי האי גונא מאי אמ' ליה הכי אמ' שמו'
אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו איבדה כתובתה מי דמי התם אקני
לה בגופא דארעא הכא פירא הוא דאקני לה אמ' ליה מטלטלי קאמרת
מטלטלי ודאי לא קאמ' ההוא דאמ' להו תילתא לברת ותילתא לברת
ותילתא לאיתת שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפי למימר לא שקלא אלא
תילתאBAVA-BATRA 132a Vatican 115

בעי רבא בכרי היא
מי אמרינן שכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון
מיליה אבל ברי הא קאי איהו או דילמ' אפילו ברי
נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה כי השתא א"ל
רבינא לרבא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה
כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה
כתובתה מן השאר הכותב כל נכסיו לאשתו ויצא
עליו שטר חוב ר' אלעז' או' תיקרע כתובה מתנתה
ותעמד על כתובתה וחכמי' או' תיקרע כתובתה
ותעמד על מתנתה ונמצא קרחת מיכאן ומיכאן
א"ר יהוד' הנחתם מעש' ואירע הדבר בבת אחותו
כלה ואמרו תיקרע כתובתה ותעמד על מתנתה
ונמצאת קרחת מיכאן ומיכאן טעמ' דיצא עליה
שטר חוב הא לא יצא קניא במאי אילימא
בשכיב מרע הא קאמ' לא עשאה אלא אפיטרופ'
אלא לאו בבריא לא לעולם בשכיב מרע ורב
עוירא משמיה דרבא מוקם לה בכולהו ורבינא
משמיה דרבא לא מיקום לה אלא באשתו ארוסה
ואשתו גרושה אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב
נחמן הילכת' תיקרע כתובתה ותעמד על מתנתה
ונמצא קרחה מיכאן ומיכאן למימרא דרב נחמןלא אזיל בתו אלמדנא והתניא הרי שהלכו למדינת
הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים
ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה ר' שמעון בן מנסיא
או' אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים
לא היה כותבן לאחר ואמ' רב נחמן הלכה כר' שמע'
בן מנסיא אלמא בתר אומדנא אזלינן הכא נמי
רב נחמן בתך אומרנא אזיל דניחא ליה דתיפוק
עליה קלא דכתבתינהו ניהליה כל נכסים תנן
התם הכותב כל נכסיו לבנו ושייר לאשתו קרקע כל
שהו איבדה כתובתה משו דשייר לאשתו קרקע
כלשהו איבדה כתובתה רב אמ' במזבח להם על ידיה
ושמו' אמ' במחלק לפניה והיא שותקת ר' יוסי בר'
חנינא אמ' באו טלי קרקע זה בכתובתך

עמוד ב

ומקולי
כתובה שנו כאן תנן ר' יוסי או' אם קיבלה עליה
אע"פ שלא כתב לה איבדה כתובתה מכלל דתנא
קמא סבר כתיבה וקיבלה בעי וכי תימ' כולה ר' יוסי
היא והתניא א"ר יהוד' אימתי בזמן שהיתה שם
וקיבלה עליה אבל לא היתה שם ולא קיבלה עליה
או קיבלה עליה ולא היתה שם לא איבדה כתובתה
תיובתא דכולהו תיובתא א"ל רבא לרב נחמן הא
רב והא שמו' והא ר' יוסי בר חנינא מר כמאן סבירא
ליה א"ל שאני או' כיון שעשאה שותף בין הבנים
איבדה כתובתה איתמר אמ' רב יוסף בר מניומי
כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה
בעי רבא בבריא מאי שכיב מרע הוא דידעה
דלית ליה וקא מחלה כתובתה אבל ברי סברה הדר
קני או דילמא השתא מיהא לית ליה תיקו
ההוא דאמ' להו פלגא דא לברת ופלגא דא לברת
ותילתא לאיתתא בפירי איקלע רב נחמן לסורא
עול לגביה רב חסדא ורבה בר בר חנה בעו מיניה
כי האי גונא אמ' להו הכי אמ' שמו' אפילו לא הקנה
לה אלא דקל חד בפירותיו הוי שיור א"ל מי דמי התם
קמקני ליה גופה דארעא הכא פירא בעלמא הוא
א"ל מטלטלי קאמריתו מטלטלי לא קאמינא
ההוא דאמ' תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא
לברתאי לאיתתאי שכיבא חד מבנתיה סבר רב פפא
למימר לית לה אלא תילתא(BAVA-BATRA 132a Pesaro (1511

בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דליתשמעון מיליה אבל בבריא הא קאי איהו או דילמ' בריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה מהשתא תא שמע הכותב פירו' נכסיו לאשתו גובה כתובת' מן הקרקע למחצ' לשליש ולרבי' גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב רבי אליעזר אומ' תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה וחכמים אומ' תקרע כתובתה ותעמוד על מתנת' ונמצאת קרחת מכאן ומכאן ואמ' ר' יהודה הנחתום מעשה ואירע הדבר בבת אחותו כלה ובא מעשה לפני חכמי' ואמרו תקרע כתובת' ותעמוד על מתנת' ונמצאת קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופ' אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע ורב עוירא מוקי לה בכולהו רבינא מוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרקע מכאן ומכאן למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא והתניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואחר כך בא בנו מתנתו מתנ' ר' שמעון בן מנסי' אומ' אין מתנתו מתנ' שאלו היה יודע שבנו קים לא כתבן ואמר רב נחמן הלכה כר' שמעון בן מנסיא שאני התם דניחא לה דתיפוק עלה קלא דכתבינהו ניהלה להנהו נכסי' תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת רבי יוסי רבי חנינא אמ' באומ' לה טלי קרקע זה בכתובתיך


עמוד ב

ומקולי כתובה שנו דתנן רבי יוסי אומר אם קבל עליה אע"פ שלא כתב אבד' כתובת' מכלל דתנא קמא כתיבה וקבלה בעי וכי תימא כולה רבי יוסי היא והתניא אמר רב יהודה במה דברים אמורים שהיתה שם וקבלה עליה אבל היתה שם ולא קבל' עליה קבל' עליה ולא היתה שם לא אבדה כתובת' תיובת' דכולהו תיובתא אמ' ליה רבא לרב נחמן הא רב הא שמואל הא רבי יוסי ברבי חנינא מר מאי סבירא ליה אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה איתמר נמי אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה בעי רבא בברי' היאך בשכי' מרע הוא דידע' דלית ליה וקא מחלא אבל בבריא סברא הדר קאני או דילמא השתא מיהת לית ליה תיקו ההוא דאמ' להו פלגא לברת ופלג' לברת ותילתא לאיתת בפירי איקלע רב נחמן לסור' לגביה רב חסד' אמ' ליה כי האי גונא מאי אמ' ליה הכי אמ' שמואל אפילו לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו אבדה כתובתה אמר ליה אימור דאמר שמואל התם דאקני לה בגופה דארעא הכא פירא הוא אמר ליה מטלטלא קא אמרת מטלטלא ודאי לא קא אמינא ההוא דאמר להו תלתא לברת ותלתא לברת ותילתא לאיתת שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפי למימ' לא שקלא אלא תלתא

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר