סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון ב"ב קמב

בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 6 כתבי יד, מתוך דפוס ראשון ומתוך קטע גניזה (מקוטע).
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]  


BAVA-BATRA 142a Escorial G-I-3

ולימ' ליה לכשתלד רב הונא לטעמיה דא' רב
הונא אף לכשתלד נמי לא קנה נמי דאמ' רב נחמן המזכה לעובר לא קנה
לכשתלד קנה ורב הונא אמ' אף לכשתלד נמי לא קנה ורב ששת אמ' אחד זה
ואחד זה קנה אמ' רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר שמת ובזבזו ישראל
נכסיו ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת חייבין להחזיר החזירו
את הכל ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק בשניה קנה בראשונה
לא קנה אמ' אביי שני ירושה הבאה מאליה רבא אמ' שני התם דרפויי מרפיא
בידיהו מעיקרא מאי ביניהו איכא ביניהו ששמעו שמתו ולא מת ואחר כך
מת [גרסא אחרינא ששמענו שהפילה ולא הפילה ואחר... הפילה] ת"ש תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין אבל עובר לא אמ'
רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל אחין מן האב דוקא בן יום אחד אין אבל עובר
לא מאי טעמ'

עמוד ב

דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל אחין מן
האב איני והא הוה עובדא ופירכס תלתא פרסי אמ' מר בר רב אשי מידי דהוה
אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמי' דרבא אמ' לומ' שממעט
בחלק בכורה דוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמ' וילדה לו בנים וליכא אמ'
מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא ההוא דאמ' לה לדביתהו נכסיי לבניי
דהוו ליכי מינאי אתא בריה קשישא קא קביל ליה אמ' ליה ההוא גברא מה תהוי
עליה אמ' ליה זיל קני כחד מיניהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו האי קנה או לא
קנה ר' אבין ור' מיישא ור' ירמיה אמרי אית ליה חולק לטליא במקום בניא ר' אבהו
ור' חנינא בר פפי ור' יצחק נפחא אמרי לית חולק לטליא במקום בניא אמ' ליה
ר' אבהו לר' ירמיה הלכת' כותין או הלכת' כותיכו אמ' ליה פשיט' דהלכת' כותין
דקשישי אנן מיניכו ולית הלכת' כותיכו דדרדקי אתון אמ' ליה מידי בקשישותא
תליא מילת' בטעמ' תליא מילת' וטעמ' מאי זיל לגבי דר' אבין דאסברתה ניהלי'


BAVA-BATRA 142a Florence II-I-9

ונימ' ליה
לכשתלד רב הונא לטעמיה דאמ' רב הונ'
אף לכשתלד נמי לא קנה דאמ' רב נחמן
המזכה לעובר לא קנה לכשתלד קנה רב
הונא אמ' לכשתלד נמי לא קנה ורב ששת
אמ' אחד זה ו(ה)[א]חד זה קנה אמ' רב ששת
מנא אמינא לה דתניא גר שמת ובזבזו
ישר' את נכסיו ואחר כך שמעו שיש לו
בן או שהיתה אשתו מעוברת חייבי' להחזיר
החזי()[ר]ו ()[א]ת הכל ואחר כך שמעו שמת
בנו או שהפילה אשתו החזיק בשנייה קנה
בראשונה לא קנה אמ' אביי ירושה הבאה
מאיליה שאני ורבא אמ' שאני התם דמעיקר'
רפוי מרפיא בידיהו מאי ביניהו איכ' ביניה'
ששמעו לו שמת ולא מת ואחרכך מת
ת"ש תינוק בן יומו (אחד) נ?ו?חל ומנחיל [תינוק בן יומו אין עובר לא] אמ'
לך רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל אחי'
מן האב ודוקא בן [יום] אחד אבל עובר?(י)? לא
מאי טעמ'

עמוד ב

דה?[ו]?א מיית?(י)? ברישא ותנן אין הבן
יורש את (אשתו) [אמו] בקבר להנחיל אחים מן
האב למימרא דהוא מיית ברישא והא
הוה עובדא ומפרכס תלתא פר[כ]סי מר בר רב
אשי אמ' מידי דהוה אזנב הלטאה דמפרכסת
מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמ' לומר
שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד
אבל עובר לא מאי טעמ' וילדו לו בני' בענן
[ואמ' מר בריה דרב יוסף משומ' דרבא בן שנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מאי טעמ' וילדו לו אמ' רחמנ' והא ליכא] בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי ואמ'
מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד
אחר מיתת האב אינו נוטל פי שנים מאי טעמ'
ויכיר בענן והיל' בכל הני לישני דאמ' מר
בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמ' ר' יצחק
אמ' ר' יוח' המזכה לעובר לא קנה אם תאמר
משנתינו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל
בנו אמ' ל' שמואל לרב חנה באגדתה פוק ואייתי
לי עשרה בני אדם ואמינ' לך קמייהו המזכה
לעובר קנה והילכת' המזכה לעובר לא קנה
ההוא דאמ' ל' לדביתהו נכסי לבראי דהוו ליך
מיני אתא בריה קשישיא ו(ס)[ק]בכי?()? ליה אמ'
מה תהוי עליה דההוא גברא אמ' ל' זיל קני
כחדא מבראי דהוו לי מינ(י)ה ר' אבון ור' מיישא
ור' (אמי) [ירמיה] אמרו אית חולק לטליא במקו' בניא
ר?ב?בהו ור' (יוח) חנינא בר פפי ור' יצחק נפחא אמרו
לית חולק לטליא במקום בניא אמ' ל' ר' ירמיה
לר' אבהו היל' כותין או היל' כותיכו אמ' ל' פשיט'
דהיל' כותין דקשישין מינייכו דדרדקי אתון
אמ' ל' אתו בקשישותא תליא מילתא בטעמ'
תליא מילתא ומאי ט?ע? אמ' ל' זיל לגביה דר'
אבין דאסברתה נהלייהו


BAVA-BATRA 142a Hamburg 165

ולימא ליה דאמ' לכשתלד רב הונא לטעמיה דאמ' רב הונא אף לכשתלד לא
קנה דאמ' רב נחמן כל המזכה לעובר לא קנה לכשתלד קנה ורב הונא אמ' אף לכשתלד
לא קנה ורב ששת אמ' אחד זה ואחד זה קנה אמ' רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר
שמת ובזבזו ישראל את נכסיו ושמעו ישראל שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת
חייבין להחזיר החזירו הכל ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק
בשנייה קנה בראשונה לא קנה אמ' אביי ירושה הבאה מאיליה שאני רבא אמ' שאני
התם דרפויי מרפיא בידיהו מעיקרא מאי ביניהו איכא ביניהו ששמעו בו שמת ולא
מת ואחר כך מת [שהפילה ולא הפילה ואחר כך הפילה] תא שמע תינוק בן יום אחד
נוחל ומנחיל אמ' רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב דוקא בן יום
אחד אבל עובר לא לא מאי טע' משום

עמוד ב

דהוא מאית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל את האחין מן האב
איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכוסי אמ' מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב
הלטאה דמפרכסת מר בריה דרב יוסף אמ' לומר שממעט בחלק בכורה דוקא בן יום אחד
אבל עובר לא מאי טע' וילדו אמ' רחמ' דאמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבה בן
שנולד לאחר מיתת אביו אין ממעט בחלק בכו?רה? מאי טע' וילדו אמ' רחמ' בסורא
מתנו הכי בפום בדיתא מתנו אמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבה בכור שנולד לאחר
מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מאי טע' יכיר אמ' רחמ' והא ליתיה דיכיר והיל'
בכל הני לישני דאמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבה א'ר יצחק א'ר יוחנן המזכה
לעובר לא קנה ואם תאמר משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמ' ליה
שמואל לרב חנא בגדתאה פוק איתי לי בי עשרה דאימא לך באפיהו המזכה לעובר קנה
והיל' המזכה לעובר לא קנה ההוא דאמ' לה לדביתהו נכסאי לבנאי דיהוו ליך מנאי
אתאי בריה קשישא אמ' ליה ההוא גברא מה תהא עליה אמ' ליה זיל קני כחד מניהו
הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו האי קני או לא ר' בון ור' מיאשא ור' ירמיה
אמרי תרויהו אית חולק לטליא במקום בניא ר' אבהו ור' חנינא פפי ור' יצחק
נפחא אמרי לית חולק לטליא במקום בניא אמ' ליה ר' אבהו לר' ירמיה היל' כותין
או היל' כותיכו אמ' ליה פשיטא דהיל' כותין דקשישן מיניכו ולא היל' כותיכו
דדרדקי אתון אמ' ליה מידי בקשישותא תליא מילתא בטע' תליא מלתא וטע' מאי זיל
לגבי דר' אבין דאסברתה ניהליה


BAVA-BATRA 142a Munich 95

ולימ' לי' לכשתלד רב הונ' לטע' דא' רב הונ' אף
לכשתלד לא קנ' דא' רב נחמ' במזכ' לעוב' לא קנ' לכשתל' קנה ורב הונ' א' לכשילד לא קנ' ורב שש' א' אח' זה ואחד זה
קנה וא' רב שש' מנ' אמינ' לה דתני' גר שמת ובזבזו ישר' נכסיו ושמעו שיש לו בן או שאשתו מעובר' חייבין
להחזי' (ח) החזירו הכל ואח' כך שמעו שמת בנו או שהפיל' אשתו החזיק בשני' קנה החזיק בראשונ' לא קנ' א' אביי
ירוש' הבא' מאיליה שני ורבא א' שני הת' דמעיק' רפויי מרפי בידיהו מאי ביניהו דשמעו הו שמת ולא מת ואח' כך מת
ת"ש תינו' בן יום אח' נוחל ומנחיל א' רב שש' נוחל בנכסי האם להנחיל את אחיו מן האב ודוק' בן יום אח' אבל עוב' לא מאי
טע'

עמוד ב

דההו' מאית בריש' ותנן ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל אחיו מן האב למימר' דהוה מית בראש' (ותנן) ואין
(הבן) והא הוה עובד' ומפרכיס תלת' פירכוסי א' מר בר רב אשי מידי דהו' אזנב הלטא' שמפרכס' מר ברי' דרב יוסף
משמי' דרבא א' לומ' שממע' בחלק בכו' דווק' בן יום אח' אב' עובר לא מאי טע' וילדו לו בעינן א' מר ברי' דרב יוסף משמי'
דרבא בן שנולד לאחר מית' האב אי' ממעט בחלק בכו' מאי טע' וילדו לו בעינן בסור' מתנו הכי בפומבדי' מתנו א' מר ברי' דרב יוסף משמי' דרב' בכו' הנול' לאחר מיתת
האב אינו נוט' פי שני' מאי טע' יכיר בעינ' וליכ' והלכת' כיהני תלת לישני דא' מר ברי' דרב יוסף משמי' דרבא א"ר יצח' א"ר יוחנן המזכ' לעוב' לא קנ' וא"ת משנתינו
הואיל ודע' של אד' קרוב' אצל בנו א"ל שמו' לרב הונ' בגדתא' פוק איתי לי בי עשר' ואימ' לך קמיהו המזכ' לעוב' (לא) קנ' והלכת' המזכ' לעוב' לא קנה ההו'
דא"ל לדביתהו נכסיי לבניי דהוו ליך מין את' בר' קשיש' קאקב' ליה א"ל מה תהוי עלי' דההו' גבר' א"ל זיל קני בחד מיניהו דהוו לי מינ' ר' אבין ור' מיאש' ור' ירמי' אמ'
אית חלק לטלי' בגו בנייא ורב בהו ור' חנינ' פאפי ור' יצח' נפח' אמרי לית חלק לטלי' במקו' בני' א"ל ר' ירמי' לרב בהו הלכת' כותין או' הלכת' כותיכו א"ל פשיט'
הלכת' כותין דקשישנן מיניכו ולית הלכת' כותיכו דדרדקי אתון א"ל מידי בקשישות' תלי' מילת' בטע' תלי' מילת' א"ל לטעמ' מאי זיל לגבי דר' אבין דאסברתה
ניהליה


BAVA-BATRA 142a Paris 1337

ולימא ליה
דאמ' לכשתלד רב הונא לטעמיה דאמ' רב הונא אף לכשתלד לא קנה דאמ' רב
נחמן המזכה לעובר לא קנה לכשתלד קנה רב הונא אמ' אף לכשתלד לא קנה
ורב ששת אמ' אחד זה ואחד זה קנה אמ' רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר
שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן או שאשתו מעוברת חייבין להחזיר
החזירו את הכל ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק בשנייה קנה
בראשונה לא קנה אמ' אביי ירושה הבאה מאיליה שאני רבא אמ' שאני התם
דרפויי מרפיא בידיהו מעיקרא מאי ביניהו איכא ביניהו ששמעו בו שמת ולא
מת ואחר כך מת ת"ש תינוק בן יום אחד נו()[ח]ל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא
אמ' רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב דוקא בן יום אחד אבל
עובר לא מאי טעמ'

עמוד ב

דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל
לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכס תלתה פרכוסי אמ' מר בר רב אשי
מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמ'
לומ' שממעט כחלק בכו()[רה] ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו
אמ' רחמנא ואמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת האב
אינו ממעט בחלק בכורה מאי טעמא וילדו אמ' רחמנא בסורא מתנו הכי
בפומבדיתא מתנו אמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר
מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מאי טע' יכיר אמ' רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכת'
ככל הני לישני דאמ' מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמ' ר' יצחק אמ' ר' יוחנן
המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרוב' אצל
בנו אמ' ליה שמואל לרב הונא בגדתאה פוק איתי לי בי עשרה ואימא לך באפי'
המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה ההוא דאמ' לה לדביתהו
נכסיי לבני דהוו ליך מינאי אתא בריה קשישא אמ' ליה ההוא גברא מה תהוי עלי'
אמ' לי' זיל קני בחד מיניהו [הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו האי קנו או לא (ר')] ר' אבין ור' מיאשא ור' ירמיה אמרי אית חולק לטליא
במקום בניא ר' אבהו ור' חנניה פפי ור' יצחק נפחא אמרי לית חולק לטליא במקו'
בניא אמ' ליה ר' אבהו לר' ירמיה הלכתא כותין או הלכתא כותיכו אמ' לי' פשיט'
דהלכתא כותין דקשישינן מיניכו ולי' הלכתא כותיכו דדרדקי אתון אמ' ליה
מידי בקשישותא תליא מילתא בטעמא תליא מילתא וטעמא מאי זיל לגביה
דר' אבין דאסברתה ניהליה


BAVA-BATRA 142a Vatican 115

ולימ' ליה לכשתלד רב הונא
לטעמיה דאמ' אף לכשתלד לא קנה דאמ' רב
נחמן המזכה לעובד [לא קנה] לכשתלד קנה ורב הונא אמ'
אפילו לכשתלד לא קנה רב ששת אמ' אחד זה ואחר
קנה אמ' רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר שמת
וביזבזו ישר' נכסיו ושמעו שיש לו בן או' שאשתו
מעוברת חייבין להחזיר החזירו הכל ואחר כך מת
בנו או שהפילה אשתו החזיקה בשנייה קנה בראש'
לא קנה אמ' אביי ירושה הבאה מאיליה שני רבא
שני התם דמעיקרא רפוי רמרפיא מדייהו מאי
בינייהו איכא בינייהו דשמעו שמת ולא מת ואחרכך
מת ת"ש (י)בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין
עובר לא אמ' רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל
אחין מן האב דווקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי
טעמ'

עמוד ב

ההוא מיית ברישא דתנן אין הבן יורש את
אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב מאי למימרא
דהוא מיית ברישא והא הוה עובדא ופירכס תלתא
פירכוסי אמ' מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטא'
שמפרכס מר ברי דרב יוסף משמיה דרבא אמ'
שממעט בחלק בכורה ודווקא בן יום אחד אבל
עובר לא מאי טעמ' וילדו לו בענן אמ' מר בריה
דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת
האב אינו ממעט בחלק בכורה מאי טעמ' וילדו
לו בענן בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי
אמ' מרבריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד
לאחר מיתת האב אינו ממעט בבכורה בכור שנולד
לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מאי טעמא
יכיר בענן וליכא והילכת' כהני תרי לישני דאמ' מר
בריה דרב יוסף משמיה דרבא א"ר יצחק א"ר יוחנן
המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר משנת[ו]נו אם ילדה
אשתו זכר יטול מנה הואיל ודעתו של אדם קרובה
אצל בנו א"ל שמו' לרב הונא בגרתא פוק ואייתי
לי בי עשרה ואימ' לך קמייהו המזכה לעובר קנה
והילכת' המזבה לעובר לא קנה ההוא דאמ' לה
לדביתהו נכסיי לבני דהוו לך מינאי אתא בריה
קשישא וקא קביל ליה אמ' ליה מה תיחוי עליה
דההוא גברא אזל קני בחד מינייהו דהוו לי מינה
ר' אבין ור' מיישא ור' ירמיה אמרי אית חולק לטליא
במקום בניא ר' אבהו ור' חנינא ור' יצחק נפחא אמרי
לית חולק לטליא במקום בניא א"ל ר' אבהו לר' ירמיה
הילכת' כותין או הילכתא כותייכו א"ל פשיט' הילכת'
כותין דאנן קשישין מינייכו ולית הילכת' כוותיכו
דדרדקי אתון א"ל מידי בקשישיות תליא מילתא
בטעמ' תליא מילתא א"ל וטעמ' מאי א"ל זיל לגביה
דר' אבין דאנא אסברת' ניהליה


BAVA-BATRA 142a Pesaro 1511

ולימא ליה דאמ' לכשתלד רב הונא לטעמי' דאמ' רב הונ' אף לכשתלד לא קנה דאמר רב נחמן המזכה לעובר לא קנה לכשתלד קנה ורב הונא אמ' אף לכשתלד לא קנה ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה קנה אמר רב ששת מנה אמינה לה דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת חייבין להחזיר החזירו הכל ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק בשנייה קנה ובראשונה לא קנה ואי סלקא דעתך עובר לא קני למה להו אחזוקי בשנייה הא אחזיקו להו חדא זמינא אמ' אביי ירושה הבאה מאיליה שני רבא אמ' שאני התם דרפוי מרפיאן בידיהו מעיקרא מאי ביניהו איכא ביניהו ששמעו בו שמת ולא מת ואחר כך מת תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא הא אמר רב ששת נוחל בנסי האם להנחיל לאחין מן האב ודווקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא

עמוד ב

דהוא מית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב למימרא דהוא מית ברישא איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכוסי אמר מר בר אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבה אמ' לומר שממעט בחלק בכורה דוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו לו אמר רחמנא דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרב' בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מאי טעמ' וילדו לו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בופמבדיתא מתנו אמ' מר ברי' דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מאי טעמא יכיר אמר רחמנא והא ליתא דיכיר והילכתא בכל הני לישני אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמ' ר' יצחק אמ' רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה וא' תאמ' משנתינו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמר ליה שמואל לרב הונא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה דאימר לך באפייהו המזכה לעובר קנה והילכתא המזכה לעוב' לא קנה ההוא דאמ' לדביתהו נכסי לבני דיהוו לי מניך אתא בריה קשיש' אמ' ליה ההוא גברא מאי תיהוי ליה אמר ליה זיל קני כחד מניהו הנך ודאי לא קנו דאכתי ליתנהו האי אית חולק לטליא במקום בניא או לית ליה חולק לטליא במקום בניא רבי אבין ורבי מיישא ורבי ירמיה דאמרי אית חולק לטליא במקום בניא רבי אבהו ורבי חנינא פפי ורבי יצחק נפחא דאמרי לית חולק לטליא במקום בניא אמר ליה רבי אבהו לרבי ירמיה הילכתא כוותן או הילכתא כוותייכו אמר ליה פשיטא דהיכלתא כוותן דקששינא מיניכו ולאו הילכתא כוותיכו דדרדקי אתון אמר ליה מדי בקשישותא תליא מילתא בטעמא תליא מילתא וטעמ' מאי זיל לגביה דרבי אבין דאסברתה ניהליה

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר