סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון ב"ב קמח

בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 6 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]  


BAVA-BATRA 148a Escorial G-I-3

שכיב מרע שאמ' תנו הלואתי לפלוני
הלואתו לפלוני ואע"ג דליתי' בבריא רב פפא אמ' הואיל ויורש ירושה רב אחא
בריה דרב איקא אמ' איתיה [נמי] בבריא וכדרב הונא דאמ' רב הונא אמ' רב מנה לי
בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה איבעי' להו דקל לאחד ופירותיו
לאחר מהו מישייר מקום פירי או לא שייר אם תמצא לומ' (ה) לא הוי שיור
חוץ מפירותיו מהו אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תמצי לו' דקל לאחד ופירות לאחר
לא הוי שיור מקום פירי חוץ מפירותיו הוי שיור מאי טעמ' לגבי נפשיה כי
משייר בעיין יפה קא משייר אמ' ליה ר' אחא לרב אשי [אנן אדריש לקיש מתנינן לה דאמ' ריש לקיש המוכר בית לחבירו ואמ' על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלו ואליבא דרב זביד דאמ' שאם זיזין רצה להוציא בה זיזין מוציא

עמוד ב

איבעי' להו בית לאחד ודיוטא לאחר הוי שיור או לא הוי שיור אם תמצי לומ' לא הוי שיור חוץ מדיוטא מהו אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תמצי לומ' בית לאחד ודיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ] מדיוטא העליונה הוי שיור ואליבא (דריש לקיש) דרב זביד דאמ' שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא
אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע שאמ' כל נכסיו
לאחרים רואין אם במחלק מת קנו כלן עמד חוזר בכלן אם בנמלך
מת קנו כלן עמד אינו חוזר אלא לאחרון וניחוש דילמ' עיוני קא מעיין
סתמא שכיב מרע מדק דייק והדר יהיב אמ' רב אחא בר מניומי
אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן
שמא יש לו נכסים במדינה אחרת אלא מתני' דקתני לא שייר קרקע כל שהו
אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמ' רב חמא באומ' כל נכסיו שלו
מר בר רב אשי אמ' במחוזק איבעי' להו חזרה במקצת הויא חזרה
בכלה או לא הויא חזרה בכלה ת"ש כלן לראשון ומקצתן לשני שני
קנה ראשון לא קנה מאי לאו בשמת לא כשעמד הכי נמי מסתברא
מדקתני סופא מקצתן לראשון וכלן לשני ראשון קנה שני לא קנה
אי אמרת בשלמ' בשעמד משום הכי שני לא קנה אלא אי אמרת בשמת
תרויהו ליקנו אמ' ליה רב יימר לרב אשי ותיהוי נמי בשעמד אי אמרת
בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכליה היינו דשני מיחת קנה אלא
אי אמרת חזרה במקצת (ה)[ל]א הויה חזרה בכלה לאחד מיניהו נקני והלכ'
חזרה במקצת הויא חזרה בכלה רישא משכחת לה בין שמת בין שעמד
סופא לא משכחת לה אלא בשעמד איבעי' להו שכיב מרע שהקדיש
כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו לעניים מהו תיקו
אמ' רב ששת יטול ויזכה ויחזיק ויקנה כלן לשון מתנה הן במתניתא תנא
אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ור' יוחנן בן ברוקה היא איב' להו


BAVA-BATRA 148a Florence II-I-9

שכיב
מרע שאמ' הלויתי לפל' אעגב דלית' בבריא
אמ' רב פפא יורש יורשה רב אחא בריה
דרב איקא (איכ') אמ' איתא נמי בבריא כדרב
הונא דאמ' רב הונא האומ' לחבירו מנה לי
בידך תנהו לפל' במעמד שלשתן קנה
איבעי' להו דקל לאחד ופירותיו לאחד הוי
שיור או לא הוי שיור אם תימצי לומר דקל
לאחד ופרותיו לאחד לא הוי שיור שיור
לעצמו מהו אמ' רב נחמ' אם תימצי לומר
דקל לאחד ופרותיו לאחד לא הוי שיור
חוץ מפרותיו הוי שיור אמ' ל' רבבא לרב אשי
אנן אדר' שמע' בן לקיש (ב)מתנינן לה דאמ'
ריש לקיש המוכר בית לחבירו על מנת
שהדיוטה העליונה שלי דיוטה העליונה
ואליב' דרב דאמ' א()[ם] רצה להוציא בה זיזין
מוציא רב פפא אמ' שאם לבנות עלי[י]ה
על גבה בונה

עמוד ב

איבע' להו הבית לאחד והדיוט'
לאחד הוי שייור או לא הוי שיור אם תימצ'
לומר לא הוי שיור חוץ מהדיוטה עליונה
מהו אמ' רבא אמ' רב נחמ' אם תימצי לומר
לא הוי שייור חוץ מהדיוטה בעליונה
נמי הוי שיור ואליב' דר' זביד אם רצה
להוציא בה זיזין מוציא אמ' רב יוסף
בר מניומי אמ' ר' יוח' שכיב מרע שכתב
כל נכסיו לאחרים אם ?ב?מחלק מת קנו כולן
עמד חוזר בכולן אם ?ב?נמלך מת קנו כולן
עמד אינו חוזר אלא באחרון וניחוש
דיל' עיוני מעיין והדר קאמ' סתם שכיב
מרע (מיו) עיוני מעיין והדר יהיב אמ'
רב אחא בר מיניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע
שכתב כל נכסיו לאחרים ואם עמד אינו חוזר
חיישי' שמא יש לו נכסים למדינת הים אלא
מתני' דקתני לא שייר קרקע כל שהו אין מתנתו
מתנה והיכי משכחת לה אמ' רב נחמ' באומר
כל נכסיי אילו ומר בר רב אשי אמ' במוחזק
איבעי' להו חזרה במקצה שמיה חזרה
או לא ת"ש כולן לראשון ומקצתן לשיני
שיני קנה וראשון לא קנה מאי לאו בשמת
לא בשעמד והא מדקתני סיפ' מקצתן לראשו'
וכולן לשיני ראשון קנה שיני לא קנה אי
אמרת בשלמ' בשעמד הינו דשיני מיחת
לא קנה אי אמרת בשמת תרויהו נמי ליקנו
אמ' ל' רב יימר לרב אשי וניהוי נמי בשעמד
אי אמרת בשלמ' חזרה הויא חזרה דראשון
מיחת קניה אלא אי אמרת חזרה במקצה
לא הויא חזרה תרויהו נמי לא ליקנו והילכ'
חזרה במקצת הויא חזרה רישא משכחת
לה בין בשמת בין בשעמד סיפ' (ל) ?(מ)? לא
משכחת לה אלא בשעמד איבעי'
להו שכיב מרע שעמד והקדיש כל נכסיו
מהו חילק כל נכסיו לענ[י]ים מהו תיקו אמ'
רב יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה
הן במתניתא תנא אף יחסין וירת בראוי
ליורשו ור' יוח' בן ברוקה היא איבע' להו


BAVA-BATRA 148a Hamburg 165

שכיב מרע שאמ' הלואתו לפל' הלואתו לפל' ואע'ג דליתיה בבריא אמ' רב
פפא הואיל ויורש יורשה רב אחא בריה דרב איקא אמ' איתיה בבריא וכדרב הונא
אמ' רב דאמ' רב הונא אמ' רב מנה לי בידך תנהו לפל' במעמד שלשתן קנה איבעיא
להו דקל לאחד ופירותיו לאחד מהו מי שייר מקום פירי או לא אם תמצא לומר לאחר
לא שייר לעצמו מאי אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תמצא לומר דקל לאחד ופירותיו
לאחד לא שייר מקום פירי דקל לאחד ושייר פירותיו לפניו שייר מקום פירי מאי
טע' כל לגבי נפשיה כי משייר בעין יפה משייר אמ' ליה ר' אבא לרב נחמן אנן
אדריש לקיש מתנינן לה דאמ' ריש לקיש המוכר בית לחברו ואמ' לו על מנת שדיוטא
העליונה שלי דיוטא העליונ' שלו

עמוד ב

איבעיא להו בית [?ל?]אחד ודיוטא לאחד מהו שיור הוי או לא ואם תמצא
לומר לא הוי שיור חוץ מדיוטא מהו אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תמצא לומר בית
לאחד ודיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמ'
שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא אמ' רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע
שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם במחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם בנמלך
מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודיל' עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב
מרע מידק דייק והדר יהיב אמ' רב אחא בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב
כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חישינו שמא יש לו נכסים במדינה אחר' ואלא
מתני' דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה רב חמא
באו' באומ' כל נכסי מר בר רב אשי אמ' במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא
חזרה בכולהו או לא תא שמע כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה
מאי לאו בשמת לא בשעמד הכי נמי מסתברא מדקתני סופא מקצתן לראשון וכולן לשני
ראשון קנה שני לא קנה אי אמרת בשל' בשעמד משום הכי שני לא קנה אלא אי אמרת
בשמת תרויהו ליקנו אמ' ליה רב יימר לרב אשי ותהוי נמי בשעמד אי אמרת בשלמ'
חזרה במקצת הויא חזרה בכוליה הינו דשני מיחת קנה ראשון לא קנה אלא אי אמרת
חזרה במקצת לא הויא חזרה בכוליה ולאו חד מיניהו ליקני והיל' חזרה במקצת
הויא חזרה בכוליה ורישא משכחת לה בין בשמת בין בשעמד סופא לא משכחת לה אלא
בשעמד איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חלק לעניים מהו
תיקו אמ' רב ששת יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף
יחסין ויירש בראוי ליורשו ור' יוחנן בן ברוקה היא איבעיא להו


BAVA-BATRA 148a Munich 95

שכי' מרע' שא' הלואתי לפלו' הלואתו לפלו' ואע"ג דליתי' בברי' רב פפ' א' הואי' ויורש יורש' רב אח' ברי' דרב איק' אמ'
אית' נמי בברי' וכדרב הונ' א' רב דא' רב הונ' א' רב האו' לחבי' מנ' לי בידך תנהו לפלו' במעמ' שלשת' קנה איבעי' להו דקל לאחד ופירותיו לאחר הוי שיור או לא הוי שיור
את"ל דקל לאח' ופירותי' לאחר לא הוי שיור חוץ מפירותיו לעצמו מהו א' רבא א' רב נחמ' את"ל דקל לאח' ופירותי' לאח' לא הוי שיור דקל לאחד ושייר פירו' לפניו הו שיו'
מאי טע' כל לגבי נפשי' כי משייר בעין יפה א"ל רבא לרב אשי אנן אדריש לקי' מתנינן לה דא' ריש לקי' המוכ' בית לחבי' וא"ל ע"מ שהדיוט' העליונ' שלי הדיוט' העליונ'
שלו ואליב' דרב זבי' דא' אם רצ' להוצי' בה זיזין מוצי'

עמוד ב

איבעי' להו בית לאח' ודיוט' לאחר הוי שיור או לא הוי שיור חוץ מדיוט'
מהו א' רבא א' רב נחמ' את"ל בית אחד ודיוט' לאחר לא הוי שיור ואליב' דרב זבי' אם רצ' להוצי' בה זיזין מוצי' א' רב יוסף בר
מניומי שכי' מרע שכת' כל נכסיו לאחרי' רואי' אם כמחלק מת קנו כולם אם עמ' חוזר בכול' אם כנמלך מתקנו כול' אם עומד אינו
חוזר אל' באחרון בלב' וניחו' דילמ' עיוני קמעיין והדר א"ל סתמי' דשכי' מרע עיוני מעיין והדר יתיב א' רב אח' בר מניומי א'
רב נחמ' שכי' מרע שכת' כל נכסיו לאחרי' ועמד אינו חוזר חיישי' שמ' יש לו נכסי' במדינ' הים אל' מתני' דקתני לא שייר
קרק' כל שהו' אין מתנתו היכי משכח' לה רב חמ' א' באו' כל נכסיי מר בר רב אשי א' במוחזק איבעי' להו חזר' במקצ' הוי' חזרה
בכולי או לא שמ' חזר' בכול' ת"ש כול' לראשו' ומקצת' לשני שני קנ' ראשו' לא קנ' מאי לאו בשמת לא בשעמ' וה"נ מסתברא
מדקתני סיפ' מקצת' לראשון וכול' לשני ראשו' קנ' שני לא קנ' אי אמר' בשל' בשעמ' היינו דשני מיח' לא קנ' אל' אי אמרת
בשמת תרויהו נמי ניקנו א"ל רב יימר לרב אשי אתהוי נמי בשעמ' אי אמר' בשל' חזר' במקצ' הוי' חזר' בכול' היינו דבריש' מיחת
קנה אל' אי אמר' חזר' במקצ' לא הוי' חזר' בכול' תרויהו נמי לא נקנו והלכת' חזר' במקצ' שמ' חזר' ראש' היכי משכח' לה בין בשמת
בין בשעמ' סיפ' לא משכח' לה אל' בשעמ' איבעי' להו שכי' מרע שעמ' והקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל
נכסיו לעניים מהו תיקו א' רב שש' ינוול ויזכ' יחזיק ויקנ' כולם לשו' מתנ' הם במתני' תנ' אף יחסין וירת בראוי ליורשו
ור' יוחנן בן ברוק' הו' איבעי' להו


BAVA-BATRA 148a Paris 1337

שכיב מרע שאמ' הלואתי לפלו' הלואתו
לפלו' ואע"ג דליתה לבריא אמ' רב פפא הואיל ויורש יורשה רב אחא בריה דרב
איקא אמ' איתה נמי בבריא וכדרב הונא אמ' רב דאמ' רב הונא אמ' רב מנה לי
בידך תנהו לפלו' במעמד שלשתן קנה איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר
מהו מי שייר מקום פירי או לא שייר אם תמצא לומר לאחר לא שייר חוץ מפירותיו
מאי אמ' רב נחמן אם תמצא לומר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי
דקל לאחר ושייר פירותיו לפניו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה כי
משייר בעין יפה משייר אמ' ליה ר' אבא לרב אשי אנן אדריש לקיש מתנינן
לה דאמ' ריש לקיש המוכר בית לחבירו ואמ' לו על מנת שהדיוטה העליונה
שלי דיוטה עליונה שלו ואליבא דרב זביד דאמ' שאם רצה להוציא בה זיזין
מוציא

עמוד ב

איבעיא להו בית לאחד ודיוטה לאחד הוי שיור או לא הוי שיור אם
תמצא לומר לא הוי שיור חוץ מדיוטה מהו אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תמצא
לומר בית לאחד ודיוטה לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטה העליונה הוי שיור
ואליבא דרב זביד דאמ' אם רצה להוציא בה זיזין מוציא אמ' רב יוסף בר מניומי
אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו
כולן עמד חוזר [ב]כולן אם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודלמ<..>
עיוני הוא דקא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמ' רב
אחא בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו
חוזר חישינו שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר
קרקע כל שהו אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמ' רב נחמן באומר כל
נכסי [נ"א אלו] מר בר רב אשי אמ' במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה
בכוליה או לא ת"ש כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מאי
לאו בשמת לא בשעמד הכי נמי מסתברא דקתני סיפא מקצתן לראשון וכולן
לשני ראשון קנה שני לא קנה אי אמרת בשלמא בשעמד משום הכי שני לא
קנה אלא אי אמרת בשמת תרויהו נמי ליקנו אמ' ליה רב יימר לרב אשי ותהוי
נמי בשעמד אי אמרת בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכוליה הינו דשני
מיהת קנה אלא אי אמרת חזרה במקצת לא הויא חזרה בכוליה חד מיניהו לא
ליקני והלכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכוליה רישא משכחת לה בין בשמת
בין בשעמד סיפא לא משכחת לה אלא בשעמד איבעיא להו הקדיש כל
נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק נכסיו לעניים מהו תיקו אמ' רב ששת
יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין ויירש
בראוי ליור?(י)?שו ור' יורנן בן ברוקה היא איבעיא להו


BAVA-BATRA 148a Vatican 115

שכיב מרע שאמ' הלואתו לפלוני
הלואתו לפלוני אע"ג דליתיה בבריא אמ' רב פפא
הואיל ויורש יורשה רב אחא בריה דרב איקא אמ'
איתה נמי בברי כדרב הונא דאמ' רב הונא מנא לי
בידך תניהו לפלוני במעמד שלשתן קנה איבעי
להו דקל לאחר ופירותיו לאחר הוי שיור או לא הרי
שיור אם תימצי לומר לא הוי שיור דקל חוץ מפירו'
מהו לעצמו רבא אמ' רב נחמן אם תימצי לומר
דקל לאחר ופירות לאחר לא הוי שיור חוץ מפירות
הוי שיור אליבא דרב זביד דאמ' רב זביד אם רצה
להוציא בה זיזין וגזוזטראות מוציא הוי שיור
מאי טעמ' כל לגביה נפשיה בעין יפה משייר
איבעיא להו דקל לאחר ופירותיו לאחר מהו אי שייר
מקום פירי או לא אם תימצי לומר לא שייר לעצמו
מאי אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תימצי לומר דקל
ופירותיו לאתר לא הוי שיור חוץ מפירותיו הוי
שיור כל לגביה נפשיה בעין יפה משייר א"ל רבא
לרב אשי אנן אדריש לקיש מתניתן לה דאמ' ריש
לקיש המוכר בית לחבירו ואמ' על מנת שהדיוטה
העליונה שלי דיוטה העליונה שלו ואליבא דרב
זביד דאמ' רב זביד אם רצה להוציא בה זיזין וגזוזט'
מוציא

עמוד ב

איבעיא להו בית לאחד ודיוטא לאחר
הוי שיור או לא אם תימצי לומר לא הוי שיור חוץ
מדיוטא מהו אמ' רבא אמ' רב נחמן אם תימצי
לומר בית לאחר ודיוטא לאחר לא הוי שיור
חוץ מדיוטא הוי שיור ואליב' דרב זביד דאמ' אם
רצה להוציא בה זיזין וגזוזטראות מוציא אמ'
רב יוסף בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב
כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק' אם מת קנו
כולן אם עמד חוזר בכולן אם כנמל' ומתקנו כולן
אם עמד אינו חוזר אלא באחרון בלבד וניחוש
דילמא עיוני קמעיין והדר אמ' סתמיה דשכיב
מרע מידק דייק ברישא והדר יהיב אמ' רב אדא
בר מניומי אמ' רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו
אע"פ שלא קנו מידו עמד אינו חוזר חיישינן
שמאיש לו נכסים במדינת הים אלא מתני' דקתני
לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה
היכי משכחת לה רב אשי אמ' באו' כל נכסי ומר
בר רב אשי אמ' במחוזק איבעיא להו חזרה במקנ'
הויא חזרה בכולה או לא ת"ש כולן לראשון
ומקצתן לשיני שיניקנה ראשון לא קנה מאי
לאו בשמת לא בשעמד הכי נמי מסתברא
מדקתני סיפא מקצתן לראשון וכולו לשיני
ראשון קנה שיני לא קנה אי אמרת בשלמא
בשעמד היינו דשיני מיהת לא קנה אלא אי
אמרת בשמת תרויהו נמי ניקנו א"ל רב יימר
לרב אשי תיהוי נמי בשעמד אי אמרת בשלמ'
חזרה במקצתן הויא חזרה היינו דראשון מיחת
לא קנה אלא אי אמרת חזרה במקצת לא שמה
חזרה תרויהו נמי לא ניקנו והילכת' חזרה במקצת שמה
חזרה רישא משכחת לה בין בשמת בין בשעמד
סיפא לא משכחת לה אלא בשעמד איבעיא להו
שכיב מרע שעמד והקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל
נכסיו מהו חלק כל נכסיו לעניים מהו תיקו אמ' רב
ששת יטול ויזכה ויחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן
במתניתא תנא אף יחסון וירש בראוי ליורשו ור' יוחנ'
בן ברוקה היא איבעיא להו


BAVA-BATRA 148a Pesaro 1511 דפוס ראשון

שכיב מרע שאמ' הלואתי לפלו' הלואתו לפלוני ואף על גב דליתה בבריא רב פפא אמר הואיל ויורש יורשה רב אחא בריה דרב איקא אמ' הלואה אית' בבריא וכדרב הונא אמר רב דאמ' רב הונא אמ' רב מנה לי בידך תנהו לפלו' במעמד שלשתן קנה איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקום פירי או לא שייר אם תמצי לומר לאחר לא הוי שיור לעצמו חוץ מפירותיו מהו אמר רבא אמ' רב נחמ' אם תמצ' לומ' דקל לאחד ופירותיו לאחר לא הוי שיור מקום פירי דקל לאחד ושייר פירותיו לפניו שייר מקום פירי מאי טעמ' כל לגביה נפשיה בעין יפה משייר אמר ליה רבי אבא לרב אשי אנן אדרבי שמעון בן לקי' מתנינן לה דאמ' ר' שמעון בן לקיש המוכר בית לחבירו ואמר לו על מנת שדיוט' העליוני' שלי דיוטה העליונה שלו

עמוד ב

איבעיא להו בית לאחד ודיוטה לאחד מהו מי הוי שיור או לא אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטה מהו אמר רבא אמ' רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטה הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמ' שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא אלמא כיון דשייר דיוטא מקום זיזין נמי שייר הכא נמי כיון דאמ' חוץ מפירותיו מקום פירי שייר אמ' רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרי' רואין אם במחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן אם בנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמ' עיוני קא מעיין והדר יהיב סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמ' רב אחא בר מניומי אמ' רב נחמן שכי' מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסין במדינ' אחרת ואלא מתני' דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמ' באומר כל נכסי אלו מר בר רב אשי אמ' במחוזק לן דלית ליה איבעיא להו חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או לא תא שמע כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מאי לאו בשמת לא בשעמ' הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה אי אמרת בשלמ' בשעמד משום הכי שני לא קנה אלא אי אמרת בשמת תרויהו ליקנו אמר ליה רב יהודה לרב אשי ותהוי נמי בשעמד אי אמ' בשלמ' חזרה במקצת הויא חזרה בכולה היינו דשני מיהת קנה אלא אי אמר' חזרה במקצת לא הויא חזרה בכולה ניהוי כמחלק ולאחד מיניהו לא ליקנו והלכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה רישא משכחת לה בין שמת בין שעמד סיפ' לא משכחת לה אלא בשעמד איבעי להו הקדיש כל נכסיו ועמד מהו מי אמרי' כל לגבי הקדש גמר ומקני או דלמ' כל לגביה נפשי' לא גמר ומקני הפקיד כל נכסיו לעניים מהו מי אמרינן צדקה ודאי מגמר גמר ומקני או דלמ' כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני חילק כל נכסיו מהו מי אמרי' כיון דאף לעניים כעשירי' גמ' ומקני או דילמ' כל לגביה נפשיה לא גמר ומקני תיקו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיד כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו לעניי' מהו תיקו אמ' רב ששת יטול ויזכה ויחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין וירת בראוי ליורשו ור' יוחנן בן ברוק' היא איבעי להו

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר