סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כתבי יד ודפוס ראשון ב"ב קנב

בעמוד זה מוצג נוסח הדף מתוך 6 כתבי יד ומתוך דפוס ראשון.
כל ההעתקות נעשו במקצועיות והוגו שוב, רובם פעמיים.
ההעתקות מופיעות כאן באדיבות תקליטור 'עדי נוסח' של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן.
בתקליטור מופיעים נוסף להעתקות כתבי היד של כל הש"ס גם צילומים באיכות גבוהה של קטעי הגניזה.
לכל אלו נלווה הממשק המוכר של 'פרוייקט השו"ת' כצורתו (ברשיון מפרוייקט השו"ת) על יכולות החיפוש שלו.
לפרטים אודות התקליטור: 050-4130103, [email protected]  


אסקוריאל  G-I-3

אתמר מתנת שכיב מרע שכתו' בה קנין בי רב

משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי ריכשי ושמואל אמ' לא ידענא מאי אדון ביה

בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא

כמתנת שכיב מרע הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת

שכיב מרע שאם אמ' הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמ' לא ידענא מאי

אדון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה

ורמי דרב אדרב ורמי דשמואל אדשמואל דשלח רבין משמיה דר' אבהו היו

יודעין ששלח ר' אלעזר לגולה משום רבינו שכיב מרע שאמ' כתבו ותנו מנה

לפלוני ומת אין כותבין ואין נותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר

לאחר מיתה ושמואל אמ' הלכה כותבין ונותנין קשיא דרב אדרב וקשיא דשמואל

אדשמואל (א)דרב אדרב לא קשיא הא דקנו מיני' הא דלא קנו מיניה דשמואל [אדשמואל] לא

קשיא התם במיפה את כחו יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי' דרבא ויתיב

רבא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמ' מי אמ' שמואל הכי שמא לא גמר להקנותו

אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והאמ' ()[ר]ב יהודה אמ' שמואל שכיב מרע

שכתב כל נכסיו אע"פ שקנו מידו עמד חוזר


עמוד ב

בידוע שלא [היה] קנין אלא מחמת מיתה

עמד אין לא עמד לא אחוי ליה בידי' ואשתיק כי קם אמ' ליה רב נחמן בר רב יצחק

לרבא מאי אחוי לך אמ' ליה במיפה את כחו היכי דמי מיפה את כחו אמ' רב חסדא

וקנינא מיניה מוסף על מתנתא דא פשיט' כתבו לזה וכתב לזה היינו דכי אתא

רב דימי אמ' דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזכה לזה וכתב וזכה לזה רב אמ'

ראשון קנה שני לא קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמ' שני קנה הרי היא

כמתנת שכיב מרע והא אפליגו בה חדא זימנא צריכא דאי אתמר בהא בהא אמ'

רב משום דקנו מיניה אבל בהך דלא קנו מיניה אימ' מודה ליה לשמואל צריכא

ואי אתמר בהא בהא קאמ' שמואל אבל בהא אימ' מודה ליה לרב צריכא בסורא

מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמ' רב ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב

לשמואל ילמדינו רבינו קנו מידו וכתב וזיכה בו מהו אמ' ליה אין לאחר קנין וזיכוי

כלוםפלורנס II-I-9


אי()[ת]מר

מתנת שכיב מרע שכתוב בה קיניין בבי רב

משמיה דרב אמרי ארכבה א?ת?רי רכשי

ושמואל אמ' לא ידענא [מה אדון] בי()[ה] ב?ב?י רב משמיה

דרב אמרי ארכבה א(מ)[?ת?]רי רכשי הרי היא

כמתנת בריא הרי היא כמתנת שכיב מרע

הרי היא כמתנת בריא שאם עמד חוזר

הרי הוא כמתנת שכיב מרע שאם אמ'

הלואתו לפל' הלואתו לפל' ושמואל אמ' לא

ידענא שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר

ואין שטר לאחר מיתה ורמי דרב אדרב ורמי

דשמואל אד?ש?מואל שלח רבין משמיה דר' אבהו

הוו יודשן ששלח ר' אליעז' לגולה משו' רבינו

שכיב מרע שאמ' כתבו ותנו מנה לפל' ומת

אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו

אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ושמואל

אמ' הלכה כותבין ונותנין קשיא דרב אדרב

קשיא דשמואל אדשמואל דרב אדרב לא קשי'

הכא דקנו מיניה התם דלא קנו מיניה דשמואל

אדשמואל לא קשיא במיפה את כוחו יתיב רב

נחמ' בר יצחק אחורי דרבא ויתיב רבא קמיה

דרב נחמ' ויתיב וקאמ' שמואל שמא לא גמר

לקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה

והאמ' רב יהוד' אמ' שמואל שכיב מרע שכתב

כל נכסיו לאחרי' אעפי שקנו מיד?ו? אם עמד

חוזר


עמוד ב

בידוע שלא היה קינין אלא לאחר

מיתה (בידוע) אחוי ליה בידיה אישיק כי קאמ'

ליה רב נחמ' בר יצחק מאי אחוי בידך אמ'

ליה במיפה את כחו היכי דמי מיפה את כחו

אמ' רב חסדא דכת' ביה וקנינא מיניה מוסיף

על מתנתא דא פשיט' כתב לזה וכת' לזה

הינו דכי אתא רב דימי (ד)[א]מ' דיתיקי מבטלה

דיתיקי כתב זכה לזה כתב וזכה לזה רב אמ'

ראשון קנה ושמואל אמ' שיני קנה רב אמ'

ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל

אמ' שיני קנה הרי היא כמ()[ת]נת שכיב מרע

וצריכ' דאי אשמעינן דהא ?ב?הא קאמ' רב

משו' דקנו מיניה אבל בהך דלא קנו מיניה

אימ' מודה ליה לשמואל ואי אשמעינן

בהך בהך קאמ' שמואל אבל בהך אימ' מודה

ליה לרב צריכ' בסורא מתנו הכי בפומבדית'

מתנו הכי אמ' ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה

מבי רב לשמואל ילמדינו רבינו מה שקנו

מידו מהו שלח להו אין לאחר קיניין כלום 

 

המבורג 165

איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה

אתרי רכשי ושמואל אמ' לא ידענא מאי אידון בה בי רב משמיה דרב אמרי ארכב?ה?

אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע הרי היא כמתנת בריא

שאם עמד אין חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמ' הלואתו לפל' הלואתו לפל'

ושמואל אמ' לא ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר

לאחר מיתה ורמי דרב אדרב ורמי דשמואל אדשמואל דשלח רבין משמיה דר' אבהו הוו

יודעין ששלח ר' אלעז' לגולה משום רבנו שכיב מרע שאמ' כתבו ותנו מנה לפל'

ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנו' אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה

ואמ' רב יהודה אמ' שמואל היל' כותבין ונותנין דרב אדרב לא קשיא התם דלא קנו

מיניה הכא דקנו מיניה דשמואל אדשמואל לא קשיא התם במיפה את כחו יתיב רב

נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ויתיב רבא קמיה דרב נחמן וקא באעי מיניה ומי אמ'

שמואל שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר והאמ' רב יהודה אמ' שמואל שכיב מרע שכתב

כל נכסיו לאחרים אע'פ שקנו מידו עמד חוזרעמוד ב

בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה טע' דעמד הא לא עמד לא ואחוי ליה

בידיה אשתיק כי קם אמ' ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מאי אחוי לך אמ' ליה במיפה

את כחו והיכי דמי מיפה את כחו אמ' רב חסדא דכת' בה וקנינא מיניה מוסף על

מתנתא דא פשיטא כתב לזה וכתב לזה הינו דכי אתא רב דימי אמ' דיאתיקי מבטלת

דיאתיקי כתב וזיכה לזה כתב וזיכה לזה אמ' רב ראשון קנה ושמואל אמ' שני קנה

רב אמ' ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמ' שני קנה הרי היא כמתנ'

שכיב מרע והא איפליגו בה חדא זמנא דאיתמר מתנת שכיב מרע כו' צריכא דאי

איתמר בהא בהא קאמ' רב משום דקנו מיניה אבל בהא דלא קנו מיניה אימא מודה

ליה לשמואל ואי איתמר בהא בהא אמ' שמואל דלא קנה ראשון אבל בהך אימא מודה

ליה לרב צריכא בסורא מתנו הכי בפום בדיתא מתנו אמ' רב ירמיה בר אבא שלחו

ליה מבי רב לשמואל [ילמדנו רבנו] שכיב מרע שכתב כל נכסיו וזיכה וקנו מידו

מהו שלח להו אין אחר קנין [וזכוי] כלום


מינכן 95

איתמ' מתנ' שכי' מרע שכתו' בה קניין בי רב

משמי' דרב אמרי ארכב' אתרי ריכשי ושמו' א' לא ידענ' מה אידון בה בי רב משמי' דרב א' ארכב' אתרי רכשי הרי הי' כמתנ' ברי' והרי הי' כמתנ' שכי' מרע הרי היא

כמתנ' ברי' שאם עמ' אינו חוזר והרי הי' במתנ' שכי' מר' שאם הלוא' לפלו' הלואו' לפלו' ושמו' א' לא ידענ' מאי אידון שמ' לא גמ' להקנותו אל' בשט' ואין שטר

לאחר מית' ורמי דרב אדרב ורמי דשמו' אדשמו' דשלח רבין משמי' דר' אבהו הוו ידעי ששלח ר' אלעז' לגולה משו' רבינו שכי' מרע שאמ' כתבו ותנו מנה לפלוני

ומת אין כותבין ונותנין

שמ' לא גמר להקנותו בשט' ואין שט' לאח' מית' ושמו' א' הלכ' כותבי' ונותנין קשי' דרב אדרב קשי' דשמו' אדשמואל דרב אדרב לא קשי' הא דקנו מיני' הא דלא קנו

מיני' דשמואל אדשמו' לא קשי' הת' במיפ' את כחו יתי' רב נחמ' בר יצח' אחורי' דרבא ויתיב רבא קמי' דרב נחמ' ויתי' וקא' מי א' שמו' שמא לא גמ' להקנותו אל' בשטר

ואין שט' לאחר מית' והא' רב יהוד' א' שמו' שכי' מר' שכת' כל נכסיו אע"פ שקנו מידו אם עמ' חוזר


עמוד ב


בידוע שלא היה קניין אל' מחמ' מית' אחוי לי' בידי' ואישתיק כי קם

א"ל רב נחמ' בר יצח' מאי אחוי לך א"ל במייפ' את כחו היכי דמי מייפ' את כחו א' רב חסד' וקנינ' מיני' מוסף מתנת' דא פשיט' כת' לזה וכת' לזה היינו דכי את' רב

דימי א' דייתיקי מבטל' דייתיקי וזיכ' לזה (כת') וזיכ' לזה מאי רב א' ראשו' קנ' ושמו' א' שני קנ' רב א' ראשו' קנ' הרי הי' כמתנ' ברי' ושמו' א' שני קנ' הרי הי' כמתנ' שכי' מר'

והא איפליגו בי' חד' זימנ' צריכ' דאי אשמעי' בהך בהך קא' רב משו' דקנו מיני' אבל בהא דלא קנו מיני' אימ' מוד' ליה לשמו' ואי אשמעי' בהא בהא קא' שמו' אבל

בהך אימ' מודי לי' (לשמו') לרב צריכ' בסור' מתנו הכי בפומבדי' מתנו א"ר ירמי' בר אב' שלחו לי' מבי רב לשמו' למדי' רבי' קנו מידו מהו שלח להו אין לאח'

קניין כלו'פאריז 1337


איתמר מתנת שכיב מרע

שכתוב בה קנין בי רב משמי' דרב אמרי ארכבה אתרי ריכשי ושמואל אמ' לא

ידענא מאי אידון בה בי רב משמי' דרב אמרי ארכבה אתרי ריכשי הרי היא

כמתנת בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע הרי היא כמתנת בריא שאם עמד

אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמ' הלואתי לפלו' הלואתו לפלו'

ושמואל אמ' לא ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין

שטר לאחר מיתה ורמי דרב אדרב ודשמואל אדשמואל דשלח רבין משמי' דר'

אבהו הוו יודעין ששלח ר' אלעזר לגולה משום רבינו שכיב מרע שאמ' כתבו ותנו

מנה לפלו' ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין

שטר לאחר מיתה ואמ' רב יהודה אמ' שמואל הלכה כותבין ונותנין דרב אדרב

לא קשיא התם דקנו מיניה הכא לא קנו מיניה דשמואל אדשמואל לא קשיא

במיפה את כחו יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ויתיב רבא קמיה

דרב נחמן וקא בעי מיניה מי אמ' שמואל שמא לא גמר להקנותו אלא בשט' ואין

שטר לאחר מיתה והאמ' רב יהודה אמ' שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו אע"פ

שקנו מידו עמד חוזרעמוד ב


בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה ואחוי ליה בידיה

ואישתיק כי קם אמ' ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מאי אחוי לך אמ' ליה במיפה

את כחו היכי דמי במיפה את כחו אמ' רב חסדא כגון דכתי' ביה וקנינא מיניה

מוסף על מתנתא דא פשיטא כתב לזה וכתב לזה הינו דכי אתא רב דימי אמ'

דיאתיקי מבטלת דיאתיקי כתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה רב אמ' ראשון קנה

ושמואל אמ' שני קנה רב אמ' ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמ' שני

קנה הרי היא כמתנת שכיב מרע והא איפליגו בה חדא זימנא צריכא דאי איתמ'

בההיא בההיא קאמ' רב משום דקנו מיניה אבל בהא דלא קנו מיניה אימ' מוד'

ליה לשמואל ואי איתמר בהא בהא קאמ' שמואל אבל בהך אימא מודה ליה לרב

צריכא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו אמ' רב ירמיה בר אבא שלחו לי'

מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וכתב וזיכה

וקנו מידו מהו שלח להו אין אחר קנין כלוםוטיקן 115


איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין

בי רב משמיה דרב אמרי אד?פ?בה אתרי ריכשי

ושמו' אמ' לא ידענא מה אידון בי רב משמיה דרב

אמרי ארכבוה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא

והרי היא כמתנת שכיב מרע הרי היא במתנת ברי'

שאם עמד [זמנו] חוזר והרי היא במתנת שכיב מרע

שאמ' [אם] הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני רב ושמוא'

אמרי לא ידענא מה אידון בה שמא לא גמר להקנותו

אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ורמי דרב אדרב

ורמי דשמו' אדשמו' דשלח רבין משמיה דר' אבהו

הוו ידעי ששלח ר' אלע' לגולה משום רבינו שכיב

מרע שאמ' כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין

שמא [...] לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר

לאחר מיתה ואמ' רב יהוד' אמ' שמו' הלכת' כותבין

ונותנין קשיא דרב אדרב קשיא דשמוא' אדשמ'

דרב אדרב לא קשיא הא דקנו מיניה הא דלא

קנו מיניה דשמו' אדשמו' לא קשיא הכא במייפה

את כחו יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבא ויתיב

רבא וקאמ' מי אמ' שמו' לא גמר להקנותו אלא בשט'

ואין שטר לאחר מיתה והאמ' רב יהוד' אמ' שמו' שכיב

מרע שכתב כל נכסיו אע"פ שקנו מידו אם עמד חוזרעמוד ב


בידוע שלא היה קניין אלא לאחר מיתה ואחוי ליה

בידיה ואישתיק כי קם א"ל רב נחמן בר יצחק מאי

אחוי לך בידך א"ל במייפה את כחו [היכי דמי מייפה את כחו] אמ' רב חסדא דכת'

ביה וקנינן מיניה מוסיף על מתנתא דא פשיט' כתב

לזה וכתב לזה היינו דבי אתא רב דימי אמ' דייתיקי

מבטלת דייתיקי זיכה לזה וזיכה לזה רב אמ' ראשון קנה

ושמו' אמ' שיני קנה רב אמ' ראשון קנה הרי היא כמתנת

בריא ושמו' אמ' שיני קנה הרי היא כמתנת שכיב

מרע והא איפליגו בה חדא זימנא צריכ' ואי אשמעי'

בהא בהך קאמ' רב משום דקנו מיניה אבל בהא דלא

קנו מיניה אימ' מודה ליה לשמו' ואי אשמעינן בהא

בהא קאמ' שמו' אבל בהא אימ' מודה ליה לרב צריכא

בסורא מתני הכי בפומבדיתא מתני הכי א"ר ירמיה

בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמו' ילמדינו רבינו קנו

מידו מאי שלח להו אין לאחר קניין כלוםדפוס ראשון פזרו 1511


איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין בי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי ריכשי ושמואל אמר לא ידענא מאי אדון בה בי רב משמיה דרב אמי ארכביה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא הרי היא כמתנת שכיב מרע הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר הרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמר לא ידענא מאי אדון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ורמי דרב אדרב ודשמואל אדשמואל דשלח רבין משמיה דר' אבהו הוו ידעי ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואמ' רב יהודה אמ' שמואל הלכתא כותבי' ונותני' קשי' דרב אדר' קשי' דשמו' אדשמו' דרב אדר' לא קשי' הא דקנו מיני' הא דלא קנו מיני' דשמואל אדשמואל לא קשיא במיפה את כוחו יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבא ויתיב רבא קמיה דרב נחמן קא בעי מיניה מי אמר שמואל שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והא אמ' רב יהוד' אמ' שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו עמד חוזר

עמוד ב

בידוע שלא היה קניין אלא מחמת המיתה עמד אין לא עמד לא ואחוי' ליה בידיה ואשתיק כי קם אמר רב נחמן בר יצחק לרבא מאי אחוי לך אמר ליה במיפה את כוחו היכי דמי מיפה את כחו אמ' רב חסדא וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא פשיטא כתב לזה וכתב לזה הינו דכי אתא רב דימי אמר דיאתיקי מבטלת דיתיקי כתב וזכה לזה כתב וזיכ' לזה רב אמ' ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת שכיב מרע והא איפליגו בה חדא זימנ' במתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין צריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רב משום דקנו מיניה אבל בהא דלא קנו מיניה אימא מודה ליה לשמואל ואי איתמר בהא בהא קאמר שמואל אבל בהך אימא מודה ליה לרב צריכא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמ' רב ירמי' בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו שכיב מרע שכת' כל נכסיו לאחרי' וקנו מידו מהו שלח להו אין אחר קניין כלום

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר