סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

פסול המצטרף להיתר / רפי זברגר

סוכה יט ע''א-ע''ב

 

הקדמה

הגמרא מצטטת ברייתא ומנסה להבין אותה ואת משמעותה:
פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה.
סכך כשר (פסל – פסולת מן הגורן ומן היקב) שיצא מהסוכה נידון גם משום סוכה. מיד שואלת הגמרא לכוונת הברייתא: מאי פסל היוצא מן הסוכה?
הגמרא משיבה ארבעה הסברים ופירושים שונים לברייתא, נלמד בהקדמה את ההסבר הראשון והקושיות עליו.
אמר עולא: קנים היוצאים לאחורי סוכה.
כוונה לקנים של סכך הסוכה שהם ארוכים יותר ונמשכים גם לצד האחורי של הסוכה, אשר גם תחתם ניתן לשבת כדין סוכה כשרה. מיד שואלת הגמרא שלש שאלות ועונה תשובה זהה לכולם.
והא בעינן שלש דפנות! - בדאיכא.
שאלה ראשונה: כיצד ניתן להכשיר מקום זה, והרי יש לו רק דופן אחת (הדופן האחורית של הסוכה המשמשת גם כדופן לחלק האחורי של הסוכה? ועונה הגמרא כי גם הדפנות בשני צידי הסוכה נבנו ארוכות יותר, כך שהם גם מהוות דופן לחלק האחורי של הסוכה.
והא בעינן הכ שר סוכה! - בדאיכא.
שאלה שניה: והרי צריך מקום של שבעה טפחים על שבעה טפחים, שיעור מינימלי של הסוכה, ושוב עונה הגמרא כי אמנם חלק אחורי זה של הסוכה גדול יותר מהשיעור המינימלי.
והא בעינן צלתה מרובה מחמתה! – בדאיכא
וגם על השאלה השלישית הדורשת שהסכך יהיה ברמה של "צילתה מרובה מחמתה בחמתה'' עונה הגמרא כי אמנם גם בשטח זה צל עודף על החלק ללא צל.
לאחר אוקימתות אלו, מתבקשת מיד השאלה הבאה של הגמרא:
אי הכי מאי למימרא?
אם מדובר באחורי הסוכה שיש לה שלש דפנות, עם הכשר סוכה וגם צילתה של הסכך מרובה מחמתה, מה החידוש בדין של הברייתא, הרי זו בעצם סוכה נוספת מחוברת לסוכה קיימת אחרת?
מהו דתימא: הואיל ולגוואי עבידי, ולבראי לא עבידי - אימא לא, קא משמע לן.
היינו יכולים לחשוב אומרת הגמרא, כי הכותל המשותף לשתי הסוכות נעשה עבור הסוכה המקורית ולא עבור סוכה נוספת, ולכן תהיה פסולה לשמש דופן גם לסוכה האחורית, מחדשת הברייתא שאין מניעה, ודופן זו יכולה לשמש גם סוכה אחרת, למרות שלא הוקמה עבורה.
 

הנושא

נלמד את הפירוש הרביעי והאחרון:
רבי אושעיא אמר: לא נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלשה בסוכה קטנה. ומאי יוצא - יוצא מתורת סוכה.
רבי אושעיא מסביר אחרת את הברייתא. לדעתו הברייתא עוסקת בסוכה קטנה בגודל של שבעה טפחים על שבעה טפחים, שיש לה סכך פסול ברוחב פחות משלשה טפחים, והחלק הזה של הסכך הפסול נקרא ''יוצא'', כיוון שהוא אינו כשר לסכך (יוצא מדין סכך), והוא אינו פוסל את הסוכה.
מתקיף לה רב הושעיא: לא יהא אלא אויר, ואויר פחות משלשה טפחים בסוכה קטנה מי פסיל?
מקשה רב הושעיא (מתקיף את רבי אושעיא, שמות דומים), מה החידוש בדבריו, והרי אנו יודעים כי אוויר שהוא חמור יותר מסכך פסול (הוכחה לכך שהוא נפסל כבר בשלושה טפחים, לעומת סכך פסול הפוסל רק בארבעה טפחים) אינו פוסל בשיעור הקטן משלושה טפחים (גם בסוכה קטנה), ולכן ברור שגם סכך פסול לא יפסול בשיעור הקטן משלושה טפחים.
אמר ליה רבי אבא: זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף - ואין ישנים תחתיו.
מתרץ רבי אבא, כי החידוש בדברי רבי אושעיא שהסכך הפסול מצטרף ונחשב לחלק ממידות הסוכה (למרות שלא יהיו שבעה טפחים של סכך כשר) והופך להיות ממש חלק מן הסכך כך שמותר לישון תחת סכך פסול זה. לעומת זאת, אוויר פחות משלשה טפחים, למרות שהוא מצטרף ויכול להוות חלק משבעה טפחים של סוכה קטנה, אין לישון תחת האוויר, אלא תחת הסכך הכשר.
ומי איכא מידי דאצטרופי מצטרף והוא עצמו אינו כשר?
מנסה הגמרא להבין את התשובה ושואלת, האם ייתכן שאוויר פחות משלשה יצטרף ויהווה חלק ממידות הסוכה, ולמרות זאת יהיה אסור לישון תחתיו?
אמר רבי יצחק בן אלישב: אין, טיט הנרוק יוכיח, שמצטרף לארבעים סאה, והטובל בו לא עלתה לו טבילה.
רבי יצחק בן אלישב עונה על השאלה ואומר כי אין הכי נמי. מצאנו מציאות כזאת בדיני מקווה, שדבר מצטרף להיתר, למרות שהוא לבדו אינו כשר. טיט יכול להצטרף לשיעור של ארבעים סאה הנדרשים במקווה, אך אין לטבול במקווה אשר עשויה כולה מטיט.
 

מהו המסר

מצאנו הלכות נוספות בהם ניתן לצרף להיתר, דבר שהוא פסול לכשעצמו. למשל: בשעת הדחק יש פוסקים המתירים לצרף קטן למניין, אך ברור שאין לעשות מניין שכל כולו מורכבים מקטנים.
ניתן לייחס עיקרון זה גם על "נושאים חברתיים". למשל, אם יש חבורה של אנשים/ילדים ''טובים'' אשר מטרתם לעשות טוב, ולבצע מעשים ערכיים וחשובים. פעמים, נצרף לחבורה זו גם אדם שבבסיסו הוא "פחות טוב". אדם יותר אנוכי, ואינו חושב על הכלל. נעשה זאת אך ורק אם הוא אינו דומיננטי, ואין חשש שיסיט את החבורה כולה לכיוונו.
ברור שלא היינו מצטרפים לחבורה שכל כולה אנשים מסוגו, אך למרות זאת, פעמים יש מקום לצרף אותו ''לחבורה טובה''. נעשה זאת אולי מתוך מגמה לכוון אותו לכיוונים חיוביים וטובים.


לע''נ אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף , אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר