סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

ואי לא, ליבלע תחלי חיוורתא – שחליים תרבותיים

 

"מאי יועזר? פותנק. למאי אכלי לה? לארקתא. במאי אכלי לה בשבע תמרי חיוורתא. ממאי הויא? מאומצא ומיא אליבא ריקנא ומבישרא שמנא אליבא ריקנא, ומבישרא דתורא אליבא ריקנא, מאמגוזא אליבא ריקנא, ומגירי דרוביא אליבא ריקנא ומשתי מיא אבתריה. ואי לא, ליבלע תחלי חיוורתא וכו'" (שבת, קט ע"ב). 

פירוש: שנינו במשנה: אֲבָל אוֹכֵל הוּא אֶת הירק יוֹעֶזֶר. ושואלים: מַאי [מה הוא] יוֹעֶזֶר? ואומרים: הוא הירק הקרוי פּוֹתְנַק. לְמַאי אָכְלִי לָהּ [לשם מה אוכלים אותו] לְאַרְקְתָא [להתרפא מתולעי הכבד]. בְּמַאי אָכְלִי לָהּ [במה אוכלים אותו] עם שֶׁבַע תַּמְרִי חִיוָּורְתָא [תמרים לבנות]. מִמַּאי הָוְיָא [ממה היא, מחלה זו נהיית, באה] מִאוּמְצָא וּמַיָּא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא [מאכילת בשר נא ומים על לב קיבה ריקה], וּמִבִּישְׂרָא שַׁמְנָא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא, וּמִבִּישְׂרָא דְּתוֹרָא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא [ומבשר שמן על לב קיבה ריקה], מִאַמְגּוּזָא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא [ומאגוז על לב קיבה ריקה], וּמִגִּירֵי דְּרוּבִּיָּא אַלִּיבָּא רֵיקָנָא וּמִשְׁתִּי מַיָּא אַבַּתְרֵיהּ [ומאכילת ענפי תלתן על לב קיבה ריקה ושתית מים אחריו]. וְאִי [ואם] היו לו תולעי כבד ולֹא היה בידו יועזר, או שהיו בידו ואכלם ולא הועילו לִיבְלַע תַּחְלֵי חִיוָּורְתָא [שיבלע שחליים לבנות] (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ). 


שם עברי: שחליים תרבותיים   שם באנגלית: Garden Cress   שם מדעי: Lepidium sativum

שם נרדף במקורות: תחלי   שמות בשפות אחרות: ערבית - רשאד


נושא מרכזי: מהם "תחלי חיוורתא" ומה חשיבותם הרפואית?


ראו הרחבה בנושא זה במאמר "לא יאכל לא חלב ולא גבינה, ולא ביצים ולא שחליים" (נדרים, נד ע"ב).

 

לנושאים נוספים העוסקים בשחליים תרבותיים - הקש\י כאן.

 

את "תחלי חיוורתא" בהקשר רפואי אנו מוצאים גם בגמרא בגיטין (סט ע"א) בתוך רשימת תרופות לפגעים שונים: "... לאיפתוחי לינפח ליה חבריה תחלי חיורתא בגילא דחיטתא וכו'" (1) (גיטין, סט ע"א). מפרש רש"י: "לפתוחי - האבעבועות של אשטרנגיילו"ן שיבקעו ותצא הליחה". ד"ר מ. קטן(2) תירגם estrangilon = דלקת שקדים. בסוגייתנו השחליים "הלבנים" מומלצים כתרופה ל"תולעי כבד". ייתכן והם עשויים לשמש כחומר מחטא בגלל חריפותם. מהגמרא בעבודה זרה (ל ע"ב) ניתן ללמוד שהם חריפים מאד: "השחלים אין בהם משום גילוי ובני גולה נהגו בהן איסור ולא אמרן אלא דלית בהו חלא אבל אית בהו חלא מיגרי בהו"(3) (עבודה זרה, ל ע"ב). בדרך כלל החשש מגילוי הוא שמא יבוא נחש וישתה ויטיל במשקה ארס אך בשחליים סכנה זו אינה קיימת. מפרש רש"י: "מיגרי בהו – החומץ מתגרה ונלחם בחכן של הנחשים ואין שותין בו ממנו". ייתכן ומאותה סיבה האוכל שחליים ולא נטל את ידיו מפחד שלושים ימים (פסחים, קיא ע"ב).

במקורות רבים ניתן ללמוד ש"תחלי" הם הצמח הנקרא בעברית שחליים תרבותיים. למשל, רש"י (בבא מציעא, קז ע"א) מפרש: "תחלי דבי כיתנא - שחלים שקורין כרישי"ן, הגדילים בין הפשתן". "כרישי"ן" (Cresson alénois) הוא שמו של השחליים בצרפתית. בפירוש המשנה לרמב"ם (מעשרות, פ"ד מ"ה) מובא השם הערבי: "ושחלים, חב אלרשאד" (حب الرشاد). שחליים תרבותיים הוא צמח חד-שנתי שלעליו הירוקים טעם חריף, והם משמשים ירק לסלט, וזרעיו משמשים תבלין.

כפי שנהוג היום גם אבותינו ניצלו את העלים ואת הזרעים של השחליים ולכן לדברי הכול שניהם היו חייבים במעשר: "... וחכמים (החולקים על רבי אליעזר בשבת) אומרים: אינו מתעשר זרע וירק אלא השחלים והגרגיר בלבד" (מעשרות פ"ד מ"ה). על השימוש הכפול אנו לומדים בעקיפין גם מדברי רב יהודה (בבא מציעא, קז ע"א): "אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן: רבין אחי, הני תחלי דבי כתנא אין בהן משום גזל, עומדות על גבולין יש בהן משום גזל. ואם הוקשו לזרע, אפילו דבי כתנא נמי יש בהם משום גזל. מאי טעמא מאי דאפסיד אפסיד"(4) (בבא מציעא, קז ע"א). השימוש בזרעים טחונים כתבלין מובא בתוספתא: "שחליים שטרפן מערב שבת נותן לתוכן חמץ ושמן” (שבת, יד, י"ג). במסכת שבת (קמ ע"א) אנו מוצאים גם המלצה גסטרונומית: "שחליים ששחקן מערב שבת, למחר נותן לתוכן שמן וחומץ, וממשיך לתוכן אמיתא, ולא יטרוף אלא מערב ... מאי אמיתא? נינייא. אמר אביי: שמע מינה האי נינייא מעליא לתחלי"(5) (שבת, קמ ע"א).

כאמור רוב המפרשים מזהים את תחלי כשחליים אך מהו "תחלי חיוורתא"? "המעריך" התקשה גם בזיהוי של התחלי כשחליים משום שבגמרא מוזכרים שחליים שחורים ולבנים. על מנת ליישב את קושי זה הוא הציע ששחליים לבנים הם שחליים יבשים ואילו הלחים נקראים שחורים. את הצעתו הוא מבסס על המדרש (ויקרא רבה, וילנא, תזריע פרשה טו): "ד"א ודרך לחזיז קולות. אמר רבי אבין: משל לגנת ירק שהמעין לתוכה, כל זמן שהמעין לתוכה ירקה משחיר, פסק המעין הלבין ירקה". הצעה נוספת היא שזרעים נקראים שחליים לבנים ושאר הצמח שחליים שחורים. ההצעה ששחליים לבנים הם הזרעים מאפשרת לפרש את דברי הגמרא (גיטין, סט ע"א): "לינפח ליה חבריה תחלי חיורתא". גרגירי שחליים יבשים ניתנים ל"ניפוח" כפי שפירש רש"י: "לינפח ליה - בגרונו. בגילא דחיטתא - שהוא חלול ויכניס זרע השחלים לתוכו בראשו אחד ויכניסנו בתוך פיו של חולה עד הבליעה וינפח חבירו בראש האחר ויצאו השחלים ויפלו ויחנו על החולי". השימוש בזרעים לצרכים רפואיים מובן לאור העובדה שריכוז התרכובות המועילות גבוה בהם בהשוואה לשאר חלקי הצמח. מסיבה זאת נערכים רוב הניסויים הבודקים את יעילות השחליים כתרופה בזרעים.
 

   
תמונה 3. שחליים  עדינים - פרחים ופירות     
צילם: דרור מלמד
 

תמונה 4.  שחליים  עדינים - פירות     
צילם: דרור מלמד

 

תמונה 5. נבטי שחליים תרבותיים          צילם: Rainer Zenz


 


(1) פירוש: אם רצונו לאיפתוחי [לפתוח] את הבועות שתצא הליחה לינפח ליה חבריה תחלי חיורתא בגילא דחיטתא [שיכניס לו חבירו בגרונו שחליים לבנים בקש של חיטה].
(2) ב"אוצר לעזי רש"י"
(3) פירוש: הַשַּׁחֲלַיִם מעין גרגירים ששוחקים אותם ועושים מהם משקה או תבשיל אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּילּוּי, וּבְנֵי גוֹלָה נָהֲגוּ בָּהֶן אִיסּוּר. ומעירים: וְלֹא אֲמַרַן [אמרנו] דבר זה אֶלָּא בזמן דְּלֵית בְּהוּ חַלָּא [שאין בהם חומץ], אֲבָל אִית בְּהוּ חַלָּא [אם יש בהם חומץ] מִיגְרֵי בְּהוּ [מתגרה בהם] ואינם שותים ממנו.
(4) פירוש: אָמַר לֵיהּ [לו] רַב יְהוּדָה לְרָבִין בַּר רַב נַחְמָן: רָבִין אָחִי, הָנֵי תַּחְלֵי [אותם שחלים הגדלים בתוך הפשתה] אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם גֵּזֶל, שמותר לתלוש ולקחת מהן, שבסופו של דבר הריהו כמנכש את השדה, אבל אם עוֹמְדוֹת עַל גְּבוּלִין יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גֵּזֶל, שמן הסתם זרעום הבעלים בשולי השדה, כדי שיהיו להם גם מעט שחלים. וְאִם הוּקְּשׁוּ לְזֶרַע, שכבר גדלו השחלים עד שהתקשו ויש בהם זרע אֲפִילּוּ היו דְּבֵי כִּתָּנָא נַמִי [בתוך הפשתן גם כן] יֵשׁ בָּהֶם מִשּׁוּם גֵּזֶל. מַאי טַעְמָא [מה טעם] הדבר? מַאי דְּאַפְסִיד [מה שהפסידו, גרמו הפסד] כבר אַפְסִיד [הפסידו] והזיקו לגידול הפשתן, ואם ליקטם עכשיו אינו מועיל לשדה ורק לוקח דבר מבעליו.
(5) פירוש: חַרְדָּל שֶׁלָּשׁוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר הריהו מְמַחוֹ בֵּין בַּיָּד בֵּין בַּכְּלִי וְנוֹתֵן לְתוֹכוֹ דְּבַשׁ. וכשהוא ממחה לֹא יִטְרוֹף בחוזק וכדרך אומנות, אֶלָּא מְעָרֵב אותו בנחת. שַׁחֲלַיִים (מין ירק) שֶׁשְּׁחָקָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר נוֹתֵן לְתוֹכָן שֶׁמֶן וָחוֹמֶץ, וּמַמְשִׁיךְ (מכניס) לְתוֹכָן אַמִיתָא. וְלֹא יִטְרוֹף אֶלָּא מְעָרֵב ... ושואלים: מַאי [מהי] אַמִיתָא? ומשיבים: היא נִינְיָיא (נענע, מנתה). אָמַר אַבַּיֵי: שְׁמַע מִינָּהּ [למד מכאן] כי הַאי [זו] הנִינְיָיא הריהי מַעַלְּיָא לְתַחֲלֵי [מעולה, יפה, לשחליים.
 

 

  

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר