סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

עבד כנעני / יבמות מח ע"ב

הרב ירון בן צבי

דף יום-יומי, תורת הר עציון

 

בסוגייתנו נחלקים התנאים בשאלה האם מותר ליהודי להחזיק עבדים כנענים שלא נימולו – כלומר, לא עברו הליך גיור של עבד כנעני שנעשה על ידי מילה וטבילה. לדעת רבי ישמעאל מותר להחזיק בעבדים אלו למרות שלא נימולו, ואילו לדעת רבי עקיבא אסור לקיים עבדים אלו.

בפירוש בעלי התוספות מובאות שתי דעות בהסבר הסיבה שאסור להחזיק עבד שלא נימול. לדעת רבי יהודה בן נתן מדובר בסיבה טכנית – באופן זה לא עשוי העבד לנסך את היין של האדון. ר"י, לעומת זאת, מבין שהחזקת עבד בלא מילה הינה ביטול מצווה, אשר חיובה נלמד מחיוב אברהם למול את עבדיו; אחת הראיות שלו כנגד דעת רבי יהודה בן נתן היא שמהמשך האמור בסוגייתנו, שאם הותנה מראש שלא ימול מותר לקיימו, לא יהיה מובן מדוע לא נחשוש לניסוך היין:

אמר ר' יהושע בן לוי: הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול, מגלגל עמו עד יב' חודש. לא מל, חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא – כמאן, דלא כר' עקיבא, דאי ר' עקיבא האמר אין מקיימין! אמר להו רב פפא, אפילו תימא ר' עקיבא – הני מילי היכא דלא פסקא למילתיה, אבל היכא דפסקא למילתיה – פסקא.

רש"י מציע שני פירושים:

א. רק כשהעבד מעולם לא הסכים להתגייר, אזי לא מחזיקים אותו. אבל אם הסכים בזמן שנלקח לעבד ולאחר מכן חזר בו, ניתן להמתין שנים עשר חודש ולראות האם במשך הזמן ירצה להתגייר.

ב. אם כבר מתחילה, כשנקנה העבד, אמר שאינו רוצה להתגייר אז מותר להחזיקו 'כשכיר בעלמא' במשך שנים עשר חודש.

פירושו הראשון של רש"י, כמו גם פירושו של רבי יהודה בן נתן, הוא בעיקרו פירוש טכני אשר נועד למנוע כשלים הלכתיים המצויים במצב ביניים זה, בו העבד עקרונית רצה להתגייר אלא שלאחר מכן חזר בו. על כן, מצד אחד יש להיזהר אך מאידך מכיוון שלא מדובר בהרבה זמן והוא ניתן להתפשר על משך שכזה.

פירושו השני של רש"י, כמו גם פירושו של ר"י, מבטא בעמדה עקרונית – עבד של יהודי צריך להיות נימול; כאשר העבד לא מוגדר שעומד בבעלות יהודי, כמו בדוגמה בסוגייתנו שכותב רש"י 'שכיר בעלמא', מותר להחזיק בו.

יתכן לראות את משך הזמן של שנים עשר חודש כזמן שלוקח לאדם להתנתק מהעבר שלו, כך ניתן לראות גם בנוגע לאשת יפת תואר שבתחילה נותנים לה שלושים יום ולאחר מכן שנים עשר חודש*[1]. על כן, ניתן לומר שלאחר שנים עשר חודש אם עדיין העבד לא מעוניין להתגייר, כבר לא מדובר בקושי להתנתק מהקשרו הקודם אלא בכך שהוא איננו רוצה להיכנס לזהות חדשה, ולכן אסור להחזיק בו, משום שכבר פגעה ממנו הזמניות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר