סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

נפק אחוי ליה תרנגולת – תרנגול הבית

 

"בדברי תורה מאי היא? כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר הרה ויולדת יחדיו. ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר: אין כל חדש תחת השמש! אמר לו: בא ואראך דוגמתן בעולם הזה, נפק אחוי ליה תרנגולת" (שבת, ל ע"ב).

פירוש: ואילו, בדברי תורה מאי [מה] היא שאמרו שמותר לענות כסיל כאיולתו? כי הא דיתיב [כמו מעשה זה שהיה יושב] רבן גמליאל וקא דריש [והיה דורש]: עתידה אשה לעולם הבא שתלד בכל יום, שנאמר "הרה ויולדת יחדיו" (ירמיהו לא, ז), ופירש שביום ההריון תהיה הלידה. ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר: אין הדבר יכול להיות, שכן כבר נאמר "אין כל חדש תחת השמש "! אמר לו רבן גמליאל: בא ואראך דוגמתן של דברים אלה בעולם הזה. נפק אחוי ליה [יצא והראה לו] תרנגולת שזה דרכה שהיא מטילה בכל יום (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: תרנגול הבית    שם באנגלית:  Chicken  שם מדעי: Gallus gallus domesticus

שם נרדף במקורות: שכוי, גבר, זגתא


נושאים מרכזיים: א. התרנגולת כסמל לולדנות
                         (ראו עוד במאמר "מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגולים" (גיטין, נה ע"ב)). 
                         ב. קצב הטלת הביצים בתרנגולת הבית

 

תרנגול הבית - לרשימת נושאים נוספים וקישוריות לחץ כאן.

 

דברי רבן גמליאל עולים באופן כמעט מדוייק עם הידוע לנו על קצב הטלת הביצים בלולים התעשייתיים המודרנים (תמונה 1). בלולים אלו מטילות התרנגולות למעלה מ – 300 ביצים בשנה. שאלה שיש לשאול היא האם קצב הטלה זה מאפיין גם את הקצב שהיה מקובל בתקופת המשנה והגמרא?

השוואה ישירה בין כושר הטלת הביצים של התרנגולות המודרניות לאלו של העת העתיקה קשה משום שהרומאים ביצעו סלקציה לטובת יכולת דגירה (broodiness) שהפסיקה את מחזור הטלת הביצים. אריסטו כתב שכמה מהתרנגולות המשובחות הטילו 60 ביצים לפני שהתחילו בדגירה ואילו פליניוס טען שהתרנגולות מטילות מדי יום. לדעת Wood-Gush מספר זה מוגזם אבל מצביע שבתקופתם היו תרנגולות שהטילו ביצים במספר שניתן להשוותו לקצב ההטלה של תרנגולות מודרניות. גם אם נקבל את דעתו של אריסטו שמספר הביצים שתרנגולת מטילה בשנה הוא 60 ההשוואה שערך רבן גמליאל תקפה שהרי ייתכן שבעונות הדגירה חלה הפסקה בהטלה אך מחוץ לעונות אלו אכן התרנגולת עשוייה להטיל מדי יום.

כך או כך התרנגולות סימלו ולדנות יוצאת דופן בהשוואה לבעלי החיים אחרים במשק האדם ואולי גם זה הרקע למדרש נוסף המובא במסכת בבא קמא (צב ע"א): "בעד כל רחם. אמרי דבי רבי ינאי: אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה ביצתה". רק הפסקת ההטלה של התרנגולות המטילות כל יום או כמעט כל יום ממחישה באופן מיידי את העונש של עצירת הרבייה.

כתב הרב שמואל בן יהודה כהן בספרו "דברי שמואל":

"ומלבד הביאור הפשוט דנקט דתרנגולת לרבותא דאף על פי שהיא יולדת בתדירות וקלות. יש לבאר עוד על פי דברי הגמרא במסכת ביצה (ב ע"ב) דכל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה עיין שם, ואם כן קמ"ל דאפילו הכי לא יצאה לעולם. אמנם איכא למימר דזה שייך גם בשאר הבע"ח שנגמרים קודם יציאתם, ויש לבאר הפוך דאפילו ביצה שאינה מוכנת [ולדה] בשעת הטלתה – עד שיצא האפרוח, והוי כלא שווה, אפילו הכי לא יצאה לעולם – שלא יהנה אפילו בשווי של אכילת הביצה וכיוצא בזה מעונש צער הצדיק, [מה שאין כן שאר בעלי החיים ישר שנולדים קמים על רגליהם. והמיעוט שיש לו ביצים אינו מצוי כבתרנגולת]".

מקור נוסף שבו מסמלת הפסקת הטלת ביצים על ידי תרנגולות שיבוש בתהליך הרבייה מובא במסכת סנהדרין (סד ע"א) במדרש המתאר את ניסיונם של אנשי כנסת הגדולה לבטל את כוחות היצר הרע: "... אמרי: הואיל ועת רצון הוא ניבעי רחמי איצרא דעבירה, בעו רחמי, אימסר בידייהו. חבשוהו תלתא יומי, איבעו ביעתא בת יומא לחולה ולא אשכחו"(1). מפרש רש"י: "דעבירה - של עריות. חבשוה תלתא יומין וכו' - ומתוך כך פסק חמום הזכרים מלהוליד והנקבות מלילד. איבעו ביעתא בת יומא - נתבקשה ביצה שנולדה בו ביום. ולא אשתכח - שאפילו אותן שהיו גמורות קודם לכן פסקו מלצאת".
  

ההסטוריה של קצב הטלת הביצים בתרנגולות
 

מוצאה של התרנגולת המבוייתת הוא במין הבר בנקיבה (תמונה 2). תרנגולות ממין הבר מטילות באביב בשקערורית בקרקע 5-7 ביצים. לעיתים מטילות התרנגולות בקיץ מחזור ביצים נוסף. במהלך אלפי שנות ביות תרנגול הבית הוא עבר שינויים משמעותיים על ידי ברירה טבעית ומלאכותית (תמונה 3). האמהות המשוערות של העוף המבוית, תרנגולות הבר, מטילות בשנה 10 עד 15 ביצים. כאמור, לפני כ-2,000 שנה, במאה הראשונה לספירה, כתב חוקר הטבע הרומי פליניוס הזקן, כי התרנגולות (המבויתות) הפוריות ביותר מטילות 60 ביצים בשנה. לפני 100 שנים, לאחר אלפי שנים של ביות ו"טיפוח", הטילו תרנגולות כ-120 ביצים בשנה, במשך האביב והקיץ. בסתיו והחורף נפסקה ההטלה נפסקה, בתקופה זאת מערכת המין של התרנגולות ומעטה הנוצות התחדשו בדומה למצב הקיים בטבע.

בלולים התעשייתיים כיום מאולצות תרנגולות להטיל מעל 300 ביצים בשנה – בממוצע כמעט ביצה ליממה. בממוצע הכמות המינימלית היא 3 ביצים (כל יומיים בחורף) בשבוע. מקסימום - 7 ביצים (כל יום בקיץ). קצב הטלה זה הושג בעיקר באמצעות טיפוח גנטי, אך גם בסיוע טיפולים מסויימים כתאורה מלאכותית, השרת נוצות כפויה בעזרת הרעבה. תהליך זה נועד לקצר את תקופת הפסקת ההטלה וחידוש הנוצות בסתיו והחורף.

 

תמונה 1.  סוללת הטלה של תרנגולת          צילם: איתמר ק.

 

      

 תמונה 2. תרנגול בנקיבה         צילם: Philip Pikart

 

 תמונה 3. תרנגול הבית 

 


(1) פירוש: אמרי [אמרו] אז: הואיל ועת רצון הוא ניבעי רחמי איצרא [נבקש רחמים שניפטר גם מיצר] העבירה, יצר המין, בעו רחמי, אימסר בידייהו [בקשו רחמים ונמסר בידם]. חבשוהו תלתא יומי [כלאו אותו, את היצר הרע הזה, שלושה ימים], איבעו ביעתא [הוצרכו לביצה טריה] בת יומא [יום] לחולה, ולא אשכחו [מצאו], שבטל יצר המין מן העולם ולא נוצרו עוד ביצים.
 

תודה לרב שלמה שוק שהזכיר לי את מקור זה.

 

מקור עיקרי: 

Wood-Gush, D. G. M., 1959. 'A History of the Domestic Chicken from Antiquity to the 19th Century'. PoultryScience, 38 (2) pp: 321-326
 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר