סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

לִקְנוֹת אוֹתָהּ וְאֶת חֲבֶרְתָּהּ אוֹתָהּ קָנָה חֲבֶרְתָּהּ לֹא קָנָה לִקְנוֹת אֶת חֲבֶרְתָּהּ אַף אוֹתָהּ לֹא קָנָה
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא הֶחְזִיק בְּאַחַת מֵהֶן לִקְנוֹת אוֹתָהּ וְאֶת הַמֶּצֶר וְאֶת חֲבֶרְתָּהּ מַהוּ מִי אָמְרִינַן מֶצֶר דְּאַרְעָא חַד הוּא וְקָנֵי אוֹ דִּלְמָא הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי תֵּיקוּ
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר הֶחְזִיק בַּמֶּצֶר לִקְנוֹת שְׁתֵּיהֶן מַהוּ מִי אָמְרִינַן הַאי מֶצֶר אַפְסֵרָא דְאַרְעָא הוּא וְקָנֵי אוֹ דִּלְמָא הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי תֵּיקוּ
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ שְׁנֵי בָתִּים זֶה לִפְנִים מִזֶּה הֶחְזִיק בַּחִיצוֹן לִקְנוֹתוֹ קְנָאוֹ לִקְנוֹת אוֹתוֹ וְאֶת הַפְּנִימִי חִיצוֹן קָנָה פְּנִימִי לֹא קָנָה לִקְנוֹת אֶת הַפְּנִימִי אַף חִיצוֹן נָמֵי לֹא קָנָה
הֶחְזִיק בַּפְּנִימִי לִקְנוֹתוֹ קְנָאוֹ לִקְנוֹת אוֹתוֹ וְאֶת הַחִיצוֹן קָנָה שְׁנֵיהֶן לִקְנוֹת אֶת הַחִיצוֹן אַף פְּנִימִי לֹא קָנָה
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ הַבּוֹנֶה פַּלְטֵרִין גְּדוֹלִים בְּנִכְסֵי הַגֵּר וּבָא אַחֵר וְהֶעֱמִיד לָהֶן דְּלָתוֹת קָנָה מַאי טַעְמָא קַמָּא לִבְנֵי בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲפֵיךְ
אָמַר רַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הַמּוֹצֵא פַּלְטֵרִין בְּנִכְסֵי הַגֵּר וְסָד בָּהֶן סִיּוּד אֶחָד אוֹ כִּיּוּר אֶחָד קְנָאָן וְכַמָּה אָמַר רַב יוֹסֵף אַמָּה אָמַר רַב חִסְדָּא וּכְנֶגֶד הַפֶּתַח
אָמַר רַב עַמְרָם הַאי מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת וְאַנְהֲרִינְהוּ עַיְנִין מִמַּתְנִיתָא הַמַּצִּיעַ מַצָּעוֹת בְּנִכְסֵי הַגֵּר קָנָה וְאַנְהֲרִינְהוּ עַיְנִין מִמַּתְנִיתָא מַאי הִיא דְּתַנְיָא כֵּיצַד בַּחֲזָקָה נָעַל לוֹ מִנְעָלוֹ אוֹ הִתִּיר לוֹ מִנְעָלוֹ אוֹ שֶׁהוֹלִיךְ כֵּלָיו אַחֲרָיו לְבֵית הַמֶּרְחָץ וְהִפְשִׁיטוֹ וְהִרְחִיצוֹ סָכוֹ גֵּרְדוֹ וְהִלְבִּישׁוֹ וְהִנְעִילוֹ וְהִגְבִּיהוֹ קְנָאוֹ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם
מַאי קָאָמַר הָכִי קָאָמַר הִגְבִּיהוֹ לְרַבּוֹ קְנָאוֹ הִגְבִּיהַּ רַבּוֹ לוֹ לֹא קְנָאוֹ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם
אָמַר רַב יִרְמְיָה בִּירָאָה אָמַר רַב יְהוּדָה הַאי מַאן

רשב"ם

לקנות אותה ואת חברתה. כשמחזיק באחת נתכוין לקנות בחזקה זו את שתיהן: אותה קנה. לבדה אבל חברתה לא קנה דמצר מפסיק כדאמר ר' יוסי בר חנינא לקמן בשמעתי' [נה. ע''ש] המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר ודוקא נכסי הגר דממילא קני הלכך אין בו כח לקנות אלא אותה שדה שהחזיק בה אבל במכר מודי ר' יוחנן שאם החזיק באח' מהן קנה כולן כדאמרינן בפ' ראשון דב''ק (דף יב.) ולקמן בהמוכר את הבית (דף סז.) אמר שמואל מכר לו י' שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן ותניא בהדיא כוותיה דשמואל בפ''ק דקדושין (דף כז:) ומפרש טעמא דסדנא דארעא חד הוא וכדמפרש התם בברייתא בד''א שקנה כולן שנתן לו לוקח למוכר דמי כולן דכולהו אשתעבוד ליה ללוקח בשביל מעותיו אהני חזקת אחת מהן לקנות כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו והלכך גבי נכסי הגר נמי דליכא מתן מעות לא קני אלא ההיא שדה דאחזיק בה: אף אותה לא קנה. דלא נתכוין להחזיק בה ואין חזקה אלא מדעתו דאין אדם קונה שלא מדעתו: בעי ר' זירא החזיק באחת מהן לקנות אותה והמצר כו'. מי לימא האי דלר' יוחנן לא קנה חברתה בחזקתה דאידך היינו משום שלא נתכוין להחזיק במצר וכיון שהוא מפסיק לא תועיל חזקה לשדה אחר שאינו מחובר לה אבל הכא דמתכוין לקנות גם את המצר עם חברתה מאי מי אמרי' האי מצר דהאי ארעא שהחזיק בה הוא וקנה גם המצר ודהאי ארעא של מצר שני גם הוא ויקנה גם אותה: או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. המצר מופלג מן השדה גבוה או נמוך וכל אחד מקום חשוב בפני עצמו הוא מצר לבד ושדה לבד ולא מבעיא דחברתה לא קנה אלא אפילו המצר לא קנה והאי דא''ר יוחנן חברתה לא קנה הוא הדין דאפילו מצר לא יכול לקנות בחזקת השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין בני אדם בקניית המצר כי אם בקנין השדה: והחזיק במצר. דרפק ביה פורתא: לקנות שתיהן. השדות דמכאן ומכאן: מהו. דאם תמצי לומר החזיק בשדה לא קנה המצר התם היינו טעמא שאין המצר צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אבל המצר משועבד הוא לשדה לשמרו כמו שהאפסר משמר את הבהמה ואמרינן בקדושין (שם) תדע אילו מכר לו עשר בהמות באפסר אחד מי לא קנה הבהמות בשביל שמחזיק באפסר והאי מצר נמי אפסרא דארעא הוא וכמי שמחזיק בשדות דמי: או דלמא האי לחודיה קאי. המצר לגמרי ולא דמי לאפסר של בהמות כדאמרי' נמי בקדושין מי דמי התם אגודו בידו הכא לא אגודו בידו: זה לפנים מזה. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החיצון לצאת לרה''ר דרך עליו: פנימי לא קנה. דאין פנימי משועבד לחיצון כלל דליהני חזקה שלו: ה''ג לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן: לקנות את החיצון. לבדו לכך החזיק בפנימי אף פנימי לא קנה: קמא לבני בעלמא הוא דאפיך. הפך לבנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא עיילי ברווחא והשתא נמי עיילי לה ברווחא דתחלת בנין אינו עיקר אלא גמרו וכדתנן (לעיל דף מב.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אבל בנה כל שהוא לא קתני: המוצא פלטרין. בנויין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש בבית שתהיה חזקה: גדולים לא גרסינן: סיוד. טיח בסיד: כיור. ציורין מחוקין על הקיר: וכמה. הוי ייפוי להחזיק: וכנגד הפתח. דרך כניסת פתח הבית בכותל שכנגדו דשם נראה יותר לנוי אבל במקום אחר טפי מאמה בעי: הא מילתא. דלקמן אמר לן רב ששת מדעתו: ואנהרינהו לעיינין ממתניתא. והאיר עינינו להביא לנו ראיה לדבריו ממתניתא דלקמן: הציע מצעות. ושכב שם על הקרקע בנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרץ שלא תיקן שום תיקון בקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע ששמשתו הקרקע הוי חזקה ונראה בעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה בחזקה בקדושין מהאי קרא ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה והיינו בכלל ישיבה כששוכב על הקרקע: כיצד בחזקה. אעבד כנעני דתנן בקדושין שנקנה בחזקה קאי: נעל לו. עבד לרבו ששימש העבד לרבו הויא חזקה וכן כולן אף הציע מצעות ששמשתו הקרקע קנה: והנעילו. היינו נעל לו מנעלו דרישא ואגב שיטפא דהלבישו אמר נמי הנעילו: גרדו. כמו ויקח לו חרש להתגרד בו (איוב ב): והגביהו קנאו. לקמיה מפרש מי הגביה למי: אמר ר''ש כו'. לקמיה מפרש: מאי קאמר. הגביהו דקאמר ת''ק מי הגביה למי ומאי קמהדר ליה ר''ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת''ק: הגביה העבד לרבו. כגון שהיה צריך להגבהה זו כגון להעלותו למטתו קנאו לעבד בהגבהה זו שהרי שימש לרבו שנסמוך עליו והיינו דומיא דהציע בנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען בשכיבתו על הקרקע קנאה: הגביה רבו לו לא קנאו. דלא שייכא הגבהה כי אם במטלטלי שאין דרך להגביה בני אדם: לא תהא חזקה. דהנעיל והלביש והרחיץ והפשיט גדולה מהגבהת רב לעבד וקנה רב לעבד שהרי הגבהה חמורה היא דקונה אפילו ברשות מוכר מה שאין כן במשיכה ומסירה וגם קונה ברשות הרבים ובסימטא:

תוספות

אותה קנה וחברתה לא קנה. והא דאמרי' בפ''ק דקדושין (דף כז.) גבי עשר שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן התם בנותן לו דמי כולן והכא בנכסי הגר או במתנה ואע''ג דאין מחוסרין דמים מכל מקום לא הוי כמכר שנתן לו דמי כולן: ליבני בעלמא הוא דאפיך. ואע''ג דרפק בה פורתא כשבנה יסוד לא מהני מידי אלא בקרקע העומד לחרישה ולא דמי למוצא פלטרין בנויין וסד בהן סיוד אחד דקני דהתם משביח הוא בנכסי הגר דהיינו פלטרין אבל הכא מה הן נכסי הגר הוא קרקע והיא לא נשתבחה שאין ראוי לדור שם כל זמן שאין דלתות וא''ת והא יש בה גג וראוי ליכנס בה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים וי''ל דמ''מ לא חזיא לדירת קבע כל זמן שאין בה דלתות דאדרבה קילקלה דמעיקרא חזיא לזריעה והשתא לא חזיא לזריעה: המציע מצעות בנכסי הגר קנה. ודוקא הציע אבל הלך בבית או שכב לא קנה ואפי' מצא מטות מוצעות ושכב עליהם משמע דלא קנה דהגבהה חשובה בעינן: הרחיצו וסכו. בפרק כירה (שבת דף מא.) דאמר רחץ ולא סך מעיקרא ולא גרסינן מעיקרא דהכא משמע דסיכה היא בתר רחיצה דליכא למימר שתי סיכות היו עושין דא''כ אמאי לא חשיב ליה הכא ההיא דקודם רחיצה ומקרא דורחצת וסכת אין ראיה דההיא סיכה איכא למימר במיני בשמים דההיא סיכה ודאי שהיא להתבשם ולריח טוב היא אחר רחיצה שלא יעבירו המים את הבשמים:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר