סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אֲבֹתֵיהֶם וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים
יָכוֹל פָּגַם וְלֹא נֶהֱנָה אוֹ נֶהֱנָה וְלֹא פָּגַם
וּבִמְחוּבָּר לַקַּרְקַע וּבְשָׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ
תַּלְמוּד לוֹמַר וְחָטְאָה נֶאֱמַר חֵטְא בִּתְרוּמָה וְנֶאֱמַר חֵטְא בִּמְעִילָה
מָה חֵטְא הָאָמוּר בִּתְרוּמָה פּוֹגֵם וְנֶהֱנֶה וּמִי שֶׁפָּגַם נֶהֱנֶה וּבַדָּבָר שֶׁפּוֹגֵם בּוֹ נֶהֱנֶה וּפְגִימָתוֹ וַהֲנָאָתוֹ כְּאֶחָד וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע וּבְשָׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ
אַף חֵטְא הָאָמוּר בִּמְעִילָה פּוֹגֵם וְנֶהֱנֶה וּמִי שֶׁפָּגַם נֶהֱנֶה וּבַדָּבָר שֶׁפּוֹגֵם בּוֹ נֶהֱנֶה וּפְגִימָתוֹ וַהֲנָאָתוֹ כְּאֶחָד וּבְתָלוּשׁ מִן הַקַּרְקַע וּבְשָׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ
אֵין לִי אֶלָּא אוֹכֵל וְנֶהֱנֶה בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ פְּגָם מִנַּיִן
אֲכִילָתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ הֲנָיָיתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ הֲנָאָתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ אֲכִילָתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ שֶׁמִּצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה אֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה מִנַּיִן
תַּלְמוּד לוֹמַר תִּמְעֹל מַעַל מִכׇּל מָקוֹם
אִי מָה חֵטְא הָאָמוּר בִּתְרוּמָה לֹא צֵירַף שְׁתֵּי אֲכִילוֹת כְּאֶחָד אַף חֵטְא הָאָמוּר בִּמְעִילָה לֹא צֵירַף שְׁתֵּי אֲכִילוֹת כְּאַחַד מִנַּיִן אָכַל הַיּוֹם וְאָכַל לְמָחָר וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה תַּלְמוּד לוֹמַר תִּמְעֹל מַעַל מִכׇּל מָקוֹם
אִי מָה חֵטְא הָאָמוּר בִּתְרוּמָה פְּגִימָתוֹ וַהֲנָאָתוֹ כְּאֶחָד מִנַּיִן לַאֲכִילָתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ וַאֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר תִּמְעֹל מַעַל מִכׇּל מָקוֹם
אִי מָה חֵטְא הָאָמוּר בִּתְרוּמָה

רש"י

יכול פגם ולא נהנה. כלומר יכול יהא מועל היכא דפגם ולא נהנה כגון שקרע בגד של הקדש דומיא דוימעלו דעבודת כוכבים דאיכא שינוי וליכא הנאה: או יהא מועל כשנהנה ולא פגם. כי היכי דאשכחן בסוטה דנהנה ולא פגם שהרי פגומה ועומדת שבעולה היא ומעילה היא: או בדבר שמחובר לקרקע. כגון באילן של הקדש ובשליח שעשה שליחותו של בעה''ב יכול שימעול השליח כמו שאילו עשה מדעת עצמו: ת''ל וחטאה ונאמר חטא בתרומה. ולא תשאו עליו חטא מה חטא האמור בתרומה פוגם ונהנה ומי שפגם נהנה דהוא עצמו שפגם התרומה הוא עצמו נהנה ממנה: ובדבר שפוגם בו נהנה. ולא בדבר אחר: ופגימתו והנאתו כאחד. בשעה אחת כדאמרינן הנאתו וביעורו שוה: ובתלוש מן הקרקע. דתרומה אינה נוהגת אלא בתלוש דכתיב (דברים יח) ראשית דגנך היינו דאידגן: ובשליח שעשה שליחותו. דכי תרם מדעתו של בעה''ב הוא דהויא תרומה: אף חטא האמור במעילה פוגם ונהנה. מעל לאפוקי פגם ולא נהנה כגון שקרע שיראין של הקדש או לבש חלוק שנהנה ולא פגם ואידך דקתני במתני' דנהנה כחצי שיעור דלא מעל: ופגימה והנאה כאחת. למעוטי פוגם האידנא פרוטה ונהנה למחר פרוטה: שליח שעשה שליחותו. של בעה''ב דבעה''ב מעל פרט לשליח שלא עשה שליחותו אלא מדעת עצמו שלא מעל בעה''ב: אין לי אלא אוכל ונהנה. כדאמרן דכיון דיליף מתרומה לא אשכחן אלא אוכל דכתיב (ויקרא כב) ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו': אכילתו ואכילת חבירו. כגון שלקח שוה פרוטה מן ההקדש ואכל הוא חציה והאכיל חציה לחבירו או נהנה הוא כחצי שיעור ונתן לחברו החצי האחר ונהנה הוא והנאתו ואכילת חברו כגון שסך משמן של הקדש בחצי פרוטה ונתן לחברו החצי האחר ואכלו וכן למפרע והכא לא מיירי בשום פוגם אלא באוכל: ואפילו לזמן מרובה. כגון שאכל זה חצי שיעור בשחרית וחבירו לערב מנין שמצטרפין ויהא הנהנה חייב ת''ל תמעול מעל ריבה: אי מה חטא האמור בתרומה לא צירף שתי אכילות כאחת. אלא אכילה [אחת] בעי בכזית כדכתיב ואיש כי יאכל קדש וגו' דבתרומה קא מיירי אף במעילה לא צירף שתי אכילות כאחת ואנן קי''ל דצירף בה שתי אכילות כאחת ומנין אתה אומר שאם אכל היום חצי שיעור ואכל למחר חצי שיעור דהיינו שתי אכילות ואפילו לזמן מרובה שהוא חייב: הא מילתא איכא בין זמן מרובה דהכא לזמן מרובה דלעיל דהאי דהכא משמע בין לאחר שנים או שלשה ימים דקתני ביה אכל היום ואכל למחר וההוא דלעיל לא משמע אלא ביום אחד דלא תנא אכל היום ואכל למחר: ואפילו. לא השלים שיעור אכילתו: מכאן ועד שלש שנים מנין. שהוא חייב:

תוספות

עצמו אימא דאין בזה מעילה קמ''ל מעילה דגבי עבודת כוכבים דהוי שינוי רשות בלא הנאה שמשנה עצמו מרשות הקב''ה ומעבודתו לרשות עבודת כוכבים דאינו נהנה בזה אף אני אביא במעילה כשמשנה מרשות הקדש לרשות הדיוט כגון מוכר ונותן ומשאיל חפצים של הקדש להדיוט שמעל אע''פ שאינו נהנה וא''ת ולייתי מעילה דגבי עבודת כוכבים ולשתוק מסוטה וי''ל דאיצטריך מסוטה לאשמועינן דאפילו בלא שינוי רשות כגון גזבר של הקדש אפ''ה אם נהנה מעל ואפי' בלא פגם כגון קטלא וטבעת דמתני' והא לא מצינו למילף מעבודת כוכבים דעבודת כוכבים איכא שינוי מרשות לרשות שמניח עבודתו של הקב''ה ועובד עבודת כוכבים להכי איצטריך מסוטה וא''ת ומסוטה היכי יליף הנאה בלא שינוי רשות והלא בסוטה איכא שינוי מרשות הבעל לרשות הבועל וי''ל דבסוטה ודאי ליכא שינוי רשות שהרי היא אינה מניחה את בעלה במה שמזנה תחתיו אבל מעבודת כוכבים מייתי שמניח עבודת הקדש והולך ועובד עבודת כוכבים וא''ת כיון דמעילה דסוטה אינה קרויה שינוי רשות א''כ מאי קאמר בברייתא אין מעילה אלא שינוי וכן הוא אומר איש איש כי תשטה אשתו ומעלה וגו' וי''ל דעיקר סמך אמעילה דעבודת כוכבים דמייתי לבסוף ומ''מ אגב אורחיה מייתי מעילה דסוטה לאשמועינן דשייכא מעילה בהקדש בנהנה בלא שינוי ובלא פגימה דומיא דסוטה כדמסיק לקמן א''נ נהי דשינוי רשות ליכא בסוטה כדפרישית שאינה יוצאה מרשות הבעל בכך מ''מ איכא שינוי קצת והכי קאמר בברייתא אין מעילה אלא שינוי פי' דשני פנים האחד שינוי דהנאה כמו נהנה מן ההקדש אפילו בלא שינוי רשות כגון גזבר ובלא פגימה דמ''מ הוי שינוי כיון שהקדש כל הנאותיו אסורות להדיוט וכן מצינו מעילה כיוצא בה גבי סוטה דכתיב כי תסטה אשתו וגו' וכדפרישית ועוד יש שינוי אחר בלא שום הנאה כגון שינוי מרשות לרשות שמוציא מרשות הקדש ומכניס לרשות הדיוט כגון מכירה ונתינה והשאלה ומיד שנשתנה לרשות הדיוט דהיינו שעשה בה ההדיוט מעשה שחשוב זכיה וקנין מהדיוט להדיוט אע''פ שלא נהנה ועל שינוי זה מייתי מוימעלו דעבודת כוכבים דסגי כמו שינוי מרשות לרשות כדפי' בלא הנאה כך דקדק משי''ח: יכול נהנה ולא פגם [או] פוגם ולא נהנה וכו'. פי' נהנה ולא פוגם [ס''ד] ילפי' מעילה מסוטה שאינה פוגמה בבעילה של זנות שהיא עושה את בעלה ודומיא דהכי נימא גבי הקדש וא''ת מאי [יכול] דקאמר וגם מאי מייתי מתרומה לפטור נהנה בלא פגם דילפינן מעילה מסוטה והא מתני' היא דנתנה קטלא טבעת דנהנה בלא פגם חייב וי''ל דמתניתין בדבר שאין בו פגם שדרך תשמישו והנאתו בלא פגם והכא בדבר שיש בו פגם קאי וה''ק יכול נהנה בלא פגם חייב בכל דבר אף בדבר שיש בו פגם ומייתי נמי מתרומה שדרך הנאה ע''י פגימה דהיינו אכילה לפטור (כמה) דהקדש נהנה בלא פגם (והכא אדבר שיש בו פגם קאי וה''ק יכול נהנה בלא פגם חייב בכל דבר אף) בדבר שיש בו פגם (ומייתי בדבר שתשמישו דרך פגם) כגון קרדום וחלוק וא''ת כיון דבדבר שיש בו פגם מיירי א''כ היכי תיסק אדעתא לחיוביה ממעילה דסוטה והלא סוטה לא דמיא אלא לדבר שאין בו פגם כדפרישית וי''ל דמ''מ אי לאו מיעוטא דילפינן מג''ש דתרומה הוה ילפינן מסוטה כל נהנה בלא פגם אפילו בדבר שיש בו פגם אע''ג דלא דמי לסוטה משום דסברא הוא לומר כיון דאהנאה קפיד קרא לחייבינהו א''כ לא שנא אין בו פגם ולא שנא יש בו פגם להכי אצטריך תרומה לחלק וכה''ג צריך לומר גבי פגם ולא נהנה יכול וכו' פגם ולא נהנה פירוש פגם ולא נהנה תיסק אדעתי' למילף מעבודת כוכבים שפוגם ומחלל שהולך מאלהים חיים והולך אחרי ההבל ואינו נהנה כלל בזה שעובד עבודת כוכבים אף אני אביא במעילה לחייב פוגם בלא נהנה כגון מזיק הקדש ומשליכו לאיבוד כגון שנוטל חפצים של הקדש ומשליכו לאור או במים או משברו וע''כ פגם דקאמר היינו כדפי' דליכא לפרושי כגון שמוציא מרשות הקדש ומכניסו לרשות הדיוט ע''י מכירה ומתנה או שאלה וקרי ליה פגימה לפי שהקדש נפסד וחסר בזה ל''ל הכי דא''כ כי מייתי מתרומה לפטור הא ודאי כיון דאיכא שינוי רשות הוצאה מרשות הקדש והכנסה לרשות הדיוט הרי הוא מועל דהיא גופה ילפי' ממעילה דעבודת כוכבים וגם תנן נמי נתנה לחברו הוא מעל אלא ודאי מיירי במזיק בלא שינוי רשות כדפרישית וא''ת והיא גופה. היכי בעי למילף מעבודת כוכבים והלא בפגם עבודת כוכבים איכא נמי שינוי רשות כדפ''ל וי''ל דמכל מקום סלקא דעתך אמינא דעיקר קפידא דקרא לאו משום שינוי רשות אלא אפגמא ופסידא דהקדש קפיד רחמנא ואם כן אפילו בלא שינוי רשות נמי סלקא דעתך אמינא לחיובי להכי אצטריך תרומה לחלק כך דקדק משי''ח: מה תרומה פוגם ונהנה. דהכתיב כי יאכל ואי אפשר לאכילה בלא פגימה שמפסיד התרומה מן הכהן וגם פוגם בלא נהנה פטור בתרומה לאפוקי נהנה בלא פגם בדבר שיש בו פגם ולאפוקי פגם בלא נהנה היכא דליכא שינוי רשות כגון מזיק ואין להקשות לכתוב תרומה ולשתוק מאידך דהש''ס מצריך לקמן בסמוך: אכילתו ואכילת חבירו. מיירי שהאכיל את חבירו שנתן לתוך פיו של חבירו דליכא לפרושי אכילת חבירו ע''י שליחות שצוה חבירו לאכול מן ההקדש הא ליתא אע''ג דיש שליחות לדבר עבירה גבי מעילה כדילפינן חטא חטא מתרומה הני מילי במעילה הבאה ע''י הוצאה אבל במעילה הבאה ע''י אכילה והנאה לא כדאמרינן פרק האיש מקדש (קדושין דף מג.) לא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב גבי האומר לשלוחו צא ואכול את החלב וכדפי' שם בתוספתא כך נראה למשי''ח א''נ שמא י''ל גם ע''י שליחות וכגון שצוה את חבירו ליטול ולאכול ומדאגביה קנייה ומעל קודם האכילה כדפירש שם בתוספתא כך נראה למשי''ח:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר