סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

יכול אפילו בעזרה לא יהא אדם עומד בשעת הקטרת הקטורת תלמוד לומר: "באהל מועד" (ויקרא טז, יז), לומר: בתוך הבית עצמו אסור, אבל אין איסור שהייה בעזרה. אין לי אלא שיש דין זה באהל מועד שבמדבר, בשילה ובית עולמים (בבית המקדש, שקדושתו לעולם) מנין? תלמוד לומר: "בקדש" (ויקרא טז, יז), משמע: בכל מקום הקודש, בכל מקום שיהא.

אין לי אלא בשעת הקטרה שאסור להיות בהיכל, בשעת מתן דמים מנין? תלמוד לומר: "בבאו לכפר" (ויקרא טז, יז) ואין כפרה אלא במתן דם. אין לי אלא שאסור להיות שם בשעת כניסתו של הכהן אל הקודש, בשעת יציאתו מנין? תלמוד לומר: "עד צאתו" (ויקרא טז, יז).

נאמר בפסוק: "וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל" (ויקרא טז, יז), ללמד: כפרתו קודמת לכפרת ביתו, כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, כפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל.

א ומעתה מפרשים ברייתא זו. אמר מר [החכם]: "אין לי אלא בשעת הקטרה". ושואלים: מאי משמע [מה, כיצד משמע] דברים אלה בכתוב? שהרי אין כתוב זה מדבר אלא מענין הזאת הדם ולא מענין הקטרת הקטורת! אמר רבא, וכן אמר ר' יצחק בר אבדימי, וכן אמר ר' אלעזר: אמר קרא [הכתוב]: "וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל" (ויקרא טז, יז) איזהו כפרה ששוה לו ולביתו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל, שאין בה חילוק ממדרגה למדרגה כבשאר הקרבנות — הוי אומר זה הקטרת הקטורת.

ותוהים: והאם קטורת מכפרת? שאכן נזכרה לשון כפרה בכתוב המדבר מענין הקרבנות, אולם האם קטורת שלא נזכר בה לשון זה, אף היא מכפרת? ומשיבים: אין [כן], דהא תני [שהרי שנה] ר' חנניא: למדנו לקטורת שמכפרת ממה שנאמר: "ויתן את הקטרת ויכפר על העם" (במדבר יז, יב) ותנא דבי [ושנה החכם מבית מדרשו] של ר' ישמעאל: על מה קטורת מכפרת — על לשון הרע, ומדוע? — יבא דבר שבחשאי הקטרת הקטורת הנעשית כבהסתר בתוך ההיכל, ויכפר על מעשה חשאי של לשון הרע שמספרים בדרך כלל בחדרי חדרים.

בתנן התם [שנינו שם]: פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה. אמר ר' אלעזר: לא שנו הלכה זו אלא בשעת הקטרה של קטורת בהיכל, אבל בשעת הקטרה שמקטיר הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים (בקודש הקדשים), באותה שעה הכהנים מהיכל פרשי [פורשים] ויוצאים, אולם מבין האולם ולמזבח לא פרשי [אינם פורשים].

מתיב [מקשה] על כך רב אדא בר אהבה, ואמרי לה כדי [ויש אומרים סתם] כלומר שונים קושיה זו בלא שם אומרה: שנינו: ר' יוסי אומר: כשם שפורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה — כך פורשין בשעת מתן דם פר כהן משיח המכפר על שהורה לעצמו בשוגג הלכה שיסודה בטעות ואף נהג כן למעשה ופר העלם דבר של ציבור על הוראה מוטעית שהורו ראשי העדה לציבור בשוגג ונהג הציבור כפי הוראתם ושעירי עבודה זרה, שעבדו הציבור עבודה זרה בהוראת בית דין.

אם כן, הא [הרי] מעתה מה מעלה יש אם כן בין ההיכל לבין האולם ולמזבח? אלא, שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה, כלומר: אלא בשעת מתן דמים בפנים, ומבין האולם ולמזבח אין פורשין אלא בשעת הקטרה בלבד, אבל לא בשעת מתן דמים.

ונדייק מכאן: בשעת הקטרה מיהא פרשי [על כל פנים פורשים הם], מאי לאו [האם לא] מדובר אפילו בשעת הקטרה שלפני ולפנים (בקודש הקדשים)?

ודוחים: לא, בשעת הקטרה של היכל פורשים. ומקשים: אי הכי [אם כך] הא [זה הביטוי] "מה מעלה" ותו [ויותר] לא אינו במקומו, שהרי אם מדובר בהקטרה שלפני ולפנים הא איכא [הרי יש] גם כן את הא [זו] המעלה של פרישה: שאילו מן ההיכל פרשי [פורשים] הם בין בשעת הקטרה דידיה [שלו], שהוא מקטיר בהיכל, בין בשעת הקטרה שלפני ולפנים, ואילו מבין האולם ולמזבח לא פרשי [פורשים] הם אלא בשעת הקטרה שבהיכל!

ומשיבים: אכן זאת הא קתני [הרי כבר שנה] וכך יש להבין: אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה בהיכל ובין שלא בשעת הקטרה בהיכל אלא לפני ולפנים, ואילו מבין האולם ולמזבח אין פורשין

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר