סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

ומכל מקום, לדעת כולם, שניהם אסורים להעמיד ריחים ותנור בחצר המשותפת ולגדל בה תרנגולים.

היה רק אחד מהם מודר הנאה מחבירו — לא יכנס לחצר, שהרי החצר היא גם של חבירו. ר' אליעזר בן יעקב אומר: יכול הוא לומר לו: לתוך שלי אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך. ומכל מקום כופין את הנודר למכור את חלקו, כדי שלא יביא את חבירו לידי איסור.

היה אחד מן השוק מודר באחד מהם הנאה — לא יכנס לחצר, שהרי החצר שייכת גם לזה שהוא אסור בהנאתו. ר' אליעזר בן יעקב אומר: יכול לומר לו: לתוך חלקו של חבירך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך החלק שלך, שלא הכל שלך הוא.

המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ או בית הבד מושכרין בעיר שהכל יכולים להשתמש בהם, אם יש לו למדיר, בהן תפיסת יד, שיש לבעלים הראשונים עוד איזו זכות במקום, שלא השכיר את המקום לגמרי אלא השאיר לעצמו אלו זכויות — אסור למודר ההנאה להשתמש, אם אין לו בהן תפיסת יד — מותר.

האומר לחבירו: "קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני לוקח (קונה) ", אם מת או שמכרו את הבית לאחר — מותר, שהרי שוב אין זה שדהו או ביתו. אבל אם אמר "קונם בית זה שאני נכנס", או שאמר "קונם שדה זו שאני לוקח", גם אם מת בעל הבית או שמכרו לאחר — אסור.

א גמרא איבעיא להו [נשאלה להם ללומדים]: במשנה שנינו כי במקרה שנדרו השותפין זה מזה פליגי [חלוקים] חכמים ור' אליעזר בן יעקב, ואם כן יש לשאול: אם לא נדרו הנאה זה מזה, אלא הדירו זה את זה מאי [מה] יהא הדין? מי אמרינן [האם אומרים אנו]: כי דווקא בנדרו הוא דפליגי הם חלוקים], אבל בהדירו זה את זה מודו ליה רבנן [מודים לו חכמים] לר' אליעזר בן יעקב, ומדוע? — דכי הרי כמו] אנוסין דמו [נחשבים]. שהרי החבר הוא שאסר עליו, והוא עצמו אינו אחראי לאיסור, ולכן יכול כל אחד לומר שמחלקו שלו הוא נהנה. או דילמא [שמא] אפילו במקרה שהדירו זה את זה הנאה פליגי רבנן [חלוקים חכמים]?

ומציעים: תא שמע [בוא ושמע] ראיה מהמשך דברי המשנה, ששנינו: היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו, ובכל זאת פליגי רבנן [חלוקים חכמים] ואוסרים אותו! ודוחים: אל תדייק כך במשמעות לשון "מודר" אלא תני [שנה]: נדור מחבירו הנאה, שהוא עצמו נדר, וגרם איסור לעצמו.

ומעירים: הכי נמי מסתברא [כך גם כן מסתבר] להבין, דקתני סיפא כן שנה בסופה] של אותה הלכה: וכופין את הנודר למכור את חלקו. אי אמרת בשלמא [נניח אם אתה אומר] שמדובר במקרה שנדר הוא עצמו הנאה מחבירו, היינו דקתני [זהו ששנינו] כופין, שכיון שהוא יצר את הבעיה, כופים אותו לפתור אותה. אלא אי אמרת [אם אתה אומר] שמדובר במקרה דאדריה חבירו הדיר אותו] הנאה, אמאי [מדוע] כופין אותו? הא מינס אניס [הרי אנוס הוא] ומדוע נכריח אותו למכור את חלקו?

אמר רבה אמר זעירי:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר