סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

התם [שם במכירת בית הכור] אמנם "הן חסר הן יתיר" אמר ליה [לו] לקונה, מיהו [מכל מקום] דווקא עד רביע לא חשיב [חשוב], ולכן נכלל באותה הסתייגות, אבל יתר מרביע חשיב [חשוב], ש

כיון דחזי ליה לאיצטרופי [שראוי לו להצטרף] בתשעת קבין, שקצת יותר מרובע הקב לסאה מצטרף בבית כור (שלושים סאים) עד לבית תשעה קבים, וקרקע בת תשעת קבים הויא לה ארעא חשיבתא באפי נפשא והדרא [הריהי קרקע חשובה בפני עצמה ולכן היא חוזרת]. אבל אין ללמוד מכאן ליתר מרובע טינופת בסאה, שאין היא חשובה לעצמה.

ומציעים עוד ראיה לדברי רב הונא, תא שמע [בוא ושמע] ממה ששנינו בברייתא: האונאה, שהונה מוכר את הקונה (או להיפך), והיה התשלום לא כפי ערך הדבר הנמכר, אם היה ההבדל בין הסכום שניתן לשוויו האמיתי פחות משתות (שישית) — נקנה המקח, ונמחלת האונאה, יותר משתותבטל המקח לגמרי. אם היה ההבדל שתות בדיוק — קנה ומחזיר זה שהונה את האונאה.

ויש לשאול: אמאי [מדוע] מחזיר בדיוק בשישית את כל סכום האונאה? ליהדר [שיחזיר] רק עד פחות משתות, שהרי בפחות משישית נמחלת האונאה! שמע מינה [למד מכאן]: כל היכי דבעי לאהדורי [מקום שצריך להחזיר]כולה מהדר [את הכל הוא מחזיר] ואיננו משייר, ובדומה לדברי רב הונא!

ודוחים: הכי השתא [כך אתה משווה]?! התם מעיקרא [שם, באונאה, מתחילה] שוה בשוה אמר ליה [לו], הכוונה היתה שיימכר המיקח בדיוק בשוויו, מיהו [ואולם] אונאה בשיעור פחות משתותלא ידיעה [ידועה], אינה ניכרת במנה, ומחיל איניש [ומוחל אדם] על הבדל זה. שתותידיעה, ולא מחיל איניש [ידועה, ניכרת, ואין אדם מוחל]. יתר משתותמקח טעות הוא ובטל מקח. אבל בפסולת שבפירות, הכל יודעים שיש מעט פסולת בפירות, ומראש מקבל על עצמו הקונה פסולת זו.

ומציעים עוד ראיה, תא שמע [בוא ושמע] ממה ששנינו בברייתא: המקבל שדה מחברו ליטע אותה תמורת שכר מסויים — הרי זה המזמין את העבודה מקבל עליו עשר בוריות (אילנות שאינם עושים פרי) לכל מאה, שלא הכל מצמיח פרי. היו הבוריות יותר מכאן מעשר למאה — מגלגלין עליו את הכל ונוטע מחדש את כל האילנות שלא הצליחו. משמע שאם מחזיר —

מחזיר הכל, וכדברי רב הונא! אמר רב הונא בריה [בנו] של רב יהושע: במקרה זה אין ראיה, שכן כל יתר מכאן מעשר למאה, הרי זה כבא ליטע מתחלה דמי [נחשב], שהרי זה כאילו נותר שדה שלם שלא נטעו עדיין, וכיון שבא לנטוע מתחילה, ודאי שצריך לנטוע את השדה כראוי ולא להשאיר אילנות לא ראויים. אבל בפחות מעשרה — אין זה נחשב כנטיעה של שדה שלם, ואפשר לומר שמוחל. ואולם במכירה, כאשר יש יותר מרובע טינופת לסאה, אינו חשוב לעצמו כל כך.

א שנינו במשנה שהקונה מרתף של יין מקבל עליו עשר חביות קוססות (חמוצות מעט) למאה. ומתקשים: היכי דמי [כיצד בדיוק היה המכר]? אי [אם] שאמר ליה [לו] "מרתף של יין" סתםקשיא [קשה], אי [אם] שאמר ליה [לו] "מרתף זה של יין"קשיא [קשה].

ומפרטים: אי [אם] שאמר ליה [לו] "מרתף זה"קשיא [קשה], דתניא כן שנינו בברייתא]: "מרתף של יין אני מוכר לך" — הרי זה נותן לו יין שכולו יפה. אמר לו "מרתף זה של יין אני מוכר לך"נותן לו יין הנמכר בחנות, כלומר, שהוא חמוץ קצת (קוסס), ואפילו כולו היה כזה. ואם אמר לו "מרתף זה אני מוכר לך" ולא פירש שהוא יין — אפילו היה כולו חומץ הגיעו (כך מקבל אותו) הקונה, ואינו יכול לחזור בו. ואם כן דין משנתנו אינו מתאים לאף אחד מהמקרים הללו!

ומסבירים: לעולם מדובר במשנתנו שאמר ליה [לו] המוכר לקונה "מרתף של יין" סתם, ותני ברישא [ושנה בראשה ] של הברייתא ששנינו בה שנותן לו יין שכולו יפה, והוסף: ומקבל עליו עשר קוססות למאה.

ושואלים: ובסתם מי [האם] מקבל עליו הקונה קוססות? והא תאני [והרי שנה] ר' חייא: המוכר חבית יין לחברונותן לו יין שכולו יפה! ומשיבים: שאני [שונה] חבית, דכולא חד חמרא [שכל היין שבתוכה יין אחד] הוא ולכן אינו יכול לתת לו יין שיהא מקצתו חמוץ מעט.

על העמדה זו של משנתנו מקשים: והא תני [והרי שנה] רב זביד ברייתא דבי [של בית המדרש] של ר' אושעיא: אם אמר "מרתף של יין אני מוכר לך"נותן לו יין שכולו יפה, "מרתף זה של יין אני מוכר לך"נותן לו יין שכולו יפה, אבל מקבל עליו עשר קוססות למאה,

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר