סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אִשָּׁה אוֹמֶרֶת מֵת וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא מֵת הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא
גְּמָ' טַעְמָא דְּאָמְרָה לֹא מֵת הָא אִישְׁתִּיקָא תִּנָּשֵׂא הָא אֵין צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ
לֹא מֵת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָא מָיֵית וְהָא דְּקָאָמְרָה לֹא מֵת לְקַלְקוֹלַהּ לְצָרָה הִיא דְּקָמִיכַּוְּונָא וְתָמוֹת נַפְשָׁהּ עִם פְּלִשְׁתִּים קָאָמְרָה קָמַשְׁמַע לַן
אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת כּוּ' וְלִיפְלוֹג רַבִּי מֵאִיר בְּרֵישָׁא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר מוֹדֶה דְּכֹל לֹא מֵת בְּעֵדוּת אִשָּׁה לָאו הַכְחָשָׁה הִיא
תְּנַן עֵד אוֹמֵר מֵת וְעֵד אוֹמֵר לֹא מֵת אִשָּׁה אוֹמֶרֶת מֵת וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא מֵת הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן קַשְׁיָא קַשְׁיָא
מַתְנִי' הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן תֹּאכַל בִּתְרוּמָה דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאָתוֹ מִידֵי עֲבֵירָה עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה
אָמְרָה מֵת (לִי) בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת חָמִי תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ וַחֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן תֹּאכַל בִּתְרוּמָה דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאָ[תָ]הּ מִידֵי עֲבֵירָה עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה
גְּמָ' וּצְרִיכָא דְּאִי אִיתְּמַר הָךְ קַמַּיְיתָא בְּהָא קָאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן מִשּׁוּם דְּצַעְרָא דְּגוּפַהּ אֲבָל חֲמוֹת דְּצַעְרָא מִילֵּי דְּעָלְמָא אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא בְּהָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן צְרִיכָא
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי טַרְפוֹן אָמַר אַבָּיֵי אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי נֶאֱמֶנֶת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ בְּנִי אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת
וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת לִדְבָרֶיהָ הוּא דְּחוֹשְׁשִׁין הָא לְדִבְרֵי צָרָה אֵין חוֹשְׁשִׁין שְׁמַע מִינַּהּ

רש"י

אשה אמרה מת ואשה אמרה לא מת הרי זו לא תנשא. הואיל ובאת שניה קודם שיתירוה על פי ראשונה ואפי' שניה זו צרתה אוסרתה ובגמ' מוקמינא לה להאי סתמא כר' מאיר דאמר צרתה נמי מכחשא לה: גמ' לא מת איצטריכא ליה. דאע''ג דאי שתקא פשיטא לן דלא תנשא בעדות חברתה איצטריך לאשמועינן היכא דמכחשה לה נמי לא תנשא דמהו דתימא כיון דאתיא ומערערא גליא דעתא דלצעורי לצרה קאתיא ולעגנה שלא תנשא ותמות נפשה עם פלשתים קעבדא הלכך אפי' היא תשתרי קמשמע לן: במחלוקת שנויה. במחלוקת אחרונה אף ראשונה שנויה דלא תימא סתמא דברי הכל היא אלא ר' יהודה ור''ש היא דאמרי צרה לא מכחשה: לא מת לאו הכחשה היא. דרבנן הימנוה לקמא: ואשה אומרת לא מת. אפי' צרתה במשמע: מתני' היתה. צרתה בת ישראל לכהן: תאכל בתרומה. בחזקת שבעלה קיים ואינה חוששת לעדות צרתה הואיל ואינה נאמנת להשיאה אינה נאמנת לפוסלה: וחמותה אסורה. שאין כלה מעידה לחמותה ואע''ג דאמרה ברישא מת בעלי דפקע לה צד כלות והויא נכרית אפילו הכי לא מהימנא כדאמר לעיל (דף קיז:) הא לאו בעלה מיית ולא חמוה מיית כו': היתה. חמותה בת ישראל לכהן כו': גמ' צערא דגופה. תשמיש מונעת לה מבעלה הא ודאי משקרא כדי לקלקלה שתנשא ואפי' שהיא נשאת תמות נפשה עם פלשתים: מודי ליה לר''ע. דלא מחזקינן לה בשקרנית כולי האי ונהי דלהשיאה לא מהימנא אבל לחומרא לענין תרומה תיחוש: ניתן לי בן. אשה שהלכה עם בעלה למדינת הים וכשיצתה מכאן לא היה לה בן ועומדת בחזקת ייבום ובאת ואמרה ניתן לי בן במדינת הים ומת בני ואח''כ מת בעלי דלא מפקא נפשה מחזקה קמייתא שעדיין היא צריכה לייבם נאמנת ומותרת להתייבם: אינה נאמנת. להנשא לשוק בלא חליצה דכי הימנוה רבנן לאשה אבעלה הימנוה דדייקא ומנסבא אבל לאפוקי נפשה מיבם לא הימנוה דזימנין דסניא ליה: וחיישינן לדבריה. דאפקה נפשה מחזקה ואם בא יבם לייבמה לא שבקינן לה וחולצת: לדבריה. מיעוטא משמע:

תוספות

הכא פשיטא וי''ל דניחא ליה לאקשויי מסיפא כיון דמשכח לה אי נמי דרישא דהתם כיון דעד אחד נאמן מן התורה הוי כתרי ותרי ואי מכחשי אהדדי לא היתה שותה אבל הכא תקנתא דרבנן היא: ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו. דודאי אחת מהן שקרנית ואולי שתיהם אומרות שקר כי לא ידעו אמתת הדברים ואיכא מאן דאמר בגמ' דר''מ פליג ברישא ואיכא נמי הכחשה ולא תנשא והא דלא נקט פלוגתייהו ברישא משום דהוה אמינא דבסיפא מודה: . [הואיל] וזו וזו מודות שאין קיים. אבל המכחשת ואומרת קיים אותה לא תנשא דרישא מיתוקמא כוותייהו: טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא כו'. וא''ת מאי דייק והא לא מת איצטריך ליה לאשמועינן שאע''פ שמכחשה צרתה תנשא וליכא למימר דהא פשיטא כיון שאין צרה מעידה לחברתה דהא איצטריך טובא דפליג ר''מ עלה ולר' יוחנן נמי אשמעי' דר''מ מודה בהא ואר''י דדייק מדקאמר זאת שאומרת לא מת לא תנשא דלא הוי ליה למיתני אלא אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת תנשא ואנא ידענא דאאומרת מת קאי דההיא דלא מת שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא: סד''א הא מימת מיית. יש לנו לומר שמת יותר ממה שהיתה שותקת דאי שתקה ודאי בעיא לקלקולה אבל כשאומרת לא מת מחמת שנאה אומרת כן שהיא רוצה שתתעגן דאי לא ידעה דמית היתה שותקת לקלקלה וא''ת מכל מקום היכי סלקא דעתא למישרייה כיון דשויתה לנפשה חתיכה דאיסורא וי''ל דאפי' מודה ונתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת ולא דמיא (כתובות כב.) לאשה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני דנאמנת כשנתנה אמתלא לדבריה: דכל לא מת בעדות אשה לאו הכחשה היא. נראה לרבינו יואל דה''ק דכל לא מת אפי' בבת אחת ובצרות דוקא לא הויא הכחשה דהימנוה רבנן וצרתה שאומרת שוב לא מת אין להאמינה אבל בעד ועד בבת אחת אמר במתני' בסיפא לא תנשא ואמרינן לעיל עד אומר מת והתירוה לינשא הא לא התירוה לינשא אלא באו שניהם בבת אחת לא תנשא ועל כן יש לפרש דבצרות דוקא איירי וטעמא דלא מת דלא הוי הכחשה שמכחשתה צרתה ואין לנו להאמינה ולכך תנשא האחרת אבל זו אומרת מת וזו אומרת נהרג הויא ודאי הכחשה כיון דשתיהן באות להתיר עצמן ואינן מכוונות דבריהן דאמרי בדדמי ואין יודעות אמתות הדברים והשתא דייק שפיר מסיפא דקתני אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא ואפי' צרות משמע כדפי' בקונטרס דאי לאו הכי מה משמיענו היינו עד ועד דעלמא וקאמר בשלמא לר''א סתמא כר''מ ופליגא ארישא דאמר תנשא אפי' בבת אחת אלא לרבי יוחנן קשה כו' אבל אם היינו מפרשים דר' יוחנן איירי דכל לא מת היינו בזה אחר זה א''כ מאי מקשה מסיפא לר' יוחנן וגם לכולי עלמא יש להעמידה לר''א דאיירי בבת אחת אלא ש''מ דכולה שמעתא איירי בבת אחת ודוקא בצרה דכל לא מת בעדות אשה לאו דוקא אלא בצרה כדפי': אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת. אי אמרי' דאשה אחת מכחשת את העד היכא שבאין יחד ואם אמת הוא כן הוה ליה למיתני הכי דהוי ליה רבותא טפי ובירושלמי מצא ר' יהודה דאין הכי נמי ומייתי ברייתא הכי: אלא לר' יוחנן קשיא. דאשה אומרת אפי' בצרתה משמע וא''ת מנלן דלמא בנשים בעלמא איירי דהכי תנן בפ' מי שקינא (סוטה דף לא:) עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת אשה אומרת נטמאת כו' והתם לא קאי אצרות ואפ''ה קתני אשה וי''ל דהתם ליכא למיטעי דבצרות איירי: בת ישראל לכהן תאכל בתרומה. מספקא לר''י אי דוקא בתרומה דרבנן אי נמי בתרומה דאורייתא דאוקמה אחזקה דדייקא ומינסבא ועל צרתה אין להאמינה ואוקמה אחזקת אשת איש מידי דהוה אשני שבילין. מיהו איכא הכא חדא דעביד איסורא ממ''נ ובכי האי גוונא לא ילפינן מסוטה כדמשמע בריש מסכת נדה (דף ב: ושם) ובמס' חולין (דף ט: ושם): אף אנן נמי תנינא. הא דלא מייתי רישא דהאשה שהלכה היא ובעלה שמא משום דסיפא מיירי בהתר יבמה לשוק כמילתיה דרבי טרפון דייק מיניה: לדבריה הוא דחוששין. תימה לר''י דהיכי מייתי סייעתא לר''ט מהך דקתני לדבריה חוששין ולא לדברי צרתה דלמא הכא ר''ע מודה כיון שאם לא ניחוש לדברי צרה ליכא עבירה כלל אבל בדרבי עקיבא אילו לא ניחוש לדברי צרה ואכלה בתרומה איכא עבירה בודאי ואמר ר''י דלא דייק אלא מייתור וחוששין לדבריה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר