סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

תְּנַן הָתָם מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִיבַּעְיָא לְהוּ מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ
תָּא שְׁמַע דְּתָנֵי רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפֵּי אֵין מְפִירִין נְדָרִים אֶלָּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אָמַר רַב אָשֵׁי הָא לָא תְּנַן הָכִי נָדְרָה עִם חֲשֵׁיכָה מֵפֵר לָהּ עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ וְאִי אָמְרַתְּ לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִין שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת לָא מַאי אִירְיָא חָשְׁכָה אֲפִילּוּ בְּתוֹךְ הַיּוֹם אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר דְּשֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ
תַּנָּאֵי הִיא הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ מֵעֵת לְעֵת
לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַיּוֹם אִין טְפֵי לָא אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת מֵפֵר לְמַאן דְּאָמַר מֵעֵת לְעֵת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִין שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת לָא
וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִיבַּעְיָא לְהוּ כְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי אוֹ דִלְמָא כְּשֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי תָּא שְׁמַע דְּאִיזְדְּקִיקוּ לֵיהּ רַבָּנַן לִבְרֵיהּ דְּרַב זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב זְעֵירָא אֲפִילּוּ בִּנְדָרִים שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי מִבְּעוֹד יוֹם
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר נִשְׁאָלִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת בְּיָחִיד מוּמְחֶה אִין בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת לָא מִשּׁוּם דְּמִתְחֲזֵי כְּדִינָא
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי כֵּיוָן דִּסְבִירָא לַן אֲפִילּוּ מְעוּמָּד אֲפִילּוּ בִּקְרוֹבִים וַאֲפִילּוּ בַּלַּיְלָה לָא מִתְחֲזֵי כְּדִינָא
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב הֲלָכָה מְפִירִין נְדָרִים בַּלַּיְלָה וְהָא מַתְנִיתִין הִיא נָדְרָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת אֶלָּא אֵימָא הֲלָכָה נִשְׁאָלִין בַּלַּיְלָה
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב הוּנָא אֲמַר רַב הָכִי אֲמַר לֵיהּ אִישְׁתִּיק אֲמַר לֵיהּ אִישְׁתִּיק קָא אָמְרַתְּ אוֹ שָׁתֵי קָאָמְרַתְּ
אָמַר רַב אִיקָא בַּר אָבִין אִיזְדְּקִיק לֵיהּ רַב לְרַבָּה

רש"י

תנן התם. במסכת שבת בפרק בתרא: מפירין נדרים בשבת. בעל לאשתו ואב לבתו: ונשאלין. לחכם: שהן לצורך השבת. כגון שנדרה מאכילה או מתכשיטין: נדרה עם חשיכה. משמע אפי' נדרים שלא לצורך השבת דמסתברא מילתא הואיל ונדרה בשבת עם חשיכה דלאו לצורך השבת נדרה דאי משום עונג אכילה ושתייה כבר אכלה מבעוד יום ואי משום תכשיטי שבת נדרה ההיא שעתא לאו זמן תכשיט הוא דהא משחשיכה רגילים להפשיט תכשיטי שבת אלא ודאי בנדרה שלא לצורך שבת קמיירי וקתני מפר לה עד שתחשך ואי אמרת שלא לצורך השבת אין מפירין בשבת מאי איריא דקתני דמשהחשיך אין יכול להפר אפי' כי נדרה בתוך השבת נמי אין יכול להפר שזה אינו לצורך השבת אלא דמדקתני דמפר לה עד שתחשך שמע מינה דמפירין אפי' שלא לצורך השבת וקשיא לרב דימי דאמר אין מפירין אלא לצורך השבת: למ''ד כל היום אין טפי לא. הלכך אפי' שלא לצורך השבת מפר שאם אינו מפר עכשיו בשבת שוב אין יכול להפר: למ''ד מעת לעת קסבר שלא לצורך השבת אין מפירין. כשנדרה בשבת מפני שיכול להפר אחר השבת: כשלא היה להן פנאי. לישאל עליהן מבעוד יום הוא דקאמר דנשאלין עליהן בשבת: או דלמא אפשר לישאל עליהן מבעוד יום. נמי נשאלין עליהן בשבת: דאיזדקיקו ליה רבנן. שנטפלו חכמים כולן להתיר לו בשבת ואפילו בנדרים שהיה לו אפשר לישאל עליהן מבעוד יום: ביחיד מומחה. לרבים הוא דנשאלין לו: אבל בג' לא. בין הדיוטות בין מומחין דכל בי תלתא מיתחזי כי דינא וקיימא לן דאין דנין בשבת: אפי' מעומד. כדאמר לעיל דרבה בר רב הונא הוה יתיב וקאים: ואפילו בקרובין ואפילו בלילה לא מתחזי כי דינא: והא מתני' היא. דקתני בהדיא מפירין בלילי שבת ומאי קמ''ל רבי אבא: אלא אימא נשאלין. נדרים לחכם בלילה: אמר רב הכי. דנשאלים נדרים בלילה: אמר ליה אישתיק. רב בשעה ששמע הדבר שתק: אמר ליה אישתיק קאמרת. כלומר מי קאמרת הוה אינש דאמרה קמיה דרב דנשאלין נדרים בשבת ושמע רב ושתק ומדאישתיק רב קאמרת דהכי סבירא ליה או דלמא הכי קאמרת דרב הוה שתי בההיא שעתא דאיתמר קמי' שמעתא ואת נפקת לברא מקמי דליפסוק למישתי ולא ידעת מאי מהדר:

תוספות

אין תוס' לעמוד זה

ר"ן
תנן התם. בפרק מי שהחשיך (שבת קנז.): מפירין נדרים. בעל לאשתו: ונשאלים. נדרים לחכם: מפירין נדרים בשבת לצורך השבת. הא דקתני לצורך השבת אכולה מתניתין קאי דאפי' הפרה דוקא לצורך השבת או דלמא אפי' שלא לצורך השבת דלא קאי אלא אשאלה משום דכיון דצריך חכם או שלשה הדיוטות מיחזי כדינא א''נ שאין שעה עוברת לשאלה: אפי' בתוך היום נמי לא יפר דשלא לצורך הוא. דכיון דעם חשיכה נדרה מאי צורך שבת יש בהפרתה אלא ודאי אפי' שלא לצורך מפר לפי שהזמן עובר וכדקתני שאם חשכה ולא הפר שוב אינו יכול להפר וכדמסקינן בפלוגתא דהנך תנאי תליא: תנאי היא. ולא קשו מתניתין וברייתא דתני רב זוטי אהדדי דפלוגתא דתנאי היא למ''ד כל היום כולו טפי לא מפר אפי' שלא לצורך השבת דכיון שהזמן עובר הקילו להפר שלא לצורך משא''כ בשאלה דאפשר בחול למ''ד מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא כיון דאפשר בחול הלכך לענין הלכה לדידן דקיי''ל דהפרת נדרים כל היום ותו לא מפירין נדרים בשבת אפי' שלא לצורך השבת: אתבעי להון בשלא היה אפשר להן מבעוד יום. כגון שנדרה ערב שבת עם חשכה א''נ דלא אזקיק לה חכם מבעוד יום ואסיקנא דאפי' בנדרים שהיה להן אפשר מבעוד יום נשאלין לצורך השבת: ביחיד מומחה אין בשלשה לא משום דמתחזי כדינא. וקיימא לן דאין דנין בשבת אבל ביחיד מומחה אפי' למאן דסבירא לי' דמאי מומחה סמוך וכמו שנכתוב לפנינו בס''ד לא מנכרא מילתא ולא מחזי כדינא: כיון דסבירא לן אפי' מעומד ואילו לדינא אמר בריש פרק שבועת העדות (שבועות ל:) דישיבה בעיא: ואפי' בקרובין. שפסולין לדין: ואפי' בלילה. שאינה כשרה לדין: לא מחזי כדינא. דאיכא הכירא טובא: והא מתניתין היא. ומאי קא משמע לן רב: אלא אימא הלכה נשאלין נדרים בלילה. ואיצטריך לאשמועינן דאע''ג דבעינן חכם או שלשה הדיוטות דדמי לדינא אפילו הכי נשאלין בלילה: אשקיין קאמרת. רב הונא שאל את רבי אבא מה שאתה שואלני אמר רב הכי משום דס''ל הא שמעתא ולהשקות לי כוס קאמרת או אשתיקן קאמרת שאתה תמה היכי אמר רב הכי ונתכוונת לשתק אותי ולפי פירוש זה לא גרס ת''ש אלא הא דרב איקא מימרא באפי נפשה היא ואית דגרסי אמר רב הכי אמר ליה אישתיק א''ל אשקיין קאמרת או אשתקך קאמרת אמר ליה ת''ש דאמר רב איקא וכו' וה''פ אמר רב הכי רבי אבא שאל לרב הונא אם שמעה מרב בפירוש והשיב לו רב הונא דאיהו אמר קמיה דרב ורב שתק ושאל לו ר' אבא לרב הונא הא דשתק לך רב משום דהודה לדבריך כאדם האומר לחבירו אשקייך או דלמא האי דשתק לך משום שרצה לשתקך ולא חש להשיבך ומייתי ת''ש דרב גופיה עבד עובדא להתיר נדרים בלילה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר