סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

נִתְכַּוֵּין לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר פָּטוּר לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר רָבָא אָמַר פָּטוּר אַבָּיֵי אָמַר חַיָּיב רָבָא אָמַר פָּטוּר דְּהָא לָא מִיכַּוֵּון לַחֲתִיכָה דְאִיסּוּרָא אַבָּיֵי אֲמַר חַיָּיב דְּהָא קָמִיכַּוֵּין לַחֲתִיכָה בְּעָלְמָא אָמַר רָבָא מְנָא אָמֵינָא לַהּ דְּתַנְיָא חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת וְחוֹמֶר שְׁאָר מִצְוֹת מִשַּׁבָּת חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת וְחוֹמֶר שְׁאָר מִצְוֹת מִשַּׁבָּת שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין חַיָּיב מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת
אָמַר מָר חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת הֵיכִי דָמֵי אִילֵּימָא דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת אֲכַל חֵלֶב וְדָם הָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב וְהָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב אֶלָּא שְׁאָר מִצְוֹת דְּלָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא הֵיכִי דָּמֵי דַּאֲכַל חֵלֶב וְחֵלֶב דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שַׁבָּת דַּעֲבַד קְצִירָה וּקְצִירָה הָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב וְהָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב לְעוֹלָם דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה וּמַאי מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת אַעֲבוֹדָה זָרָה וְכִדְרַבִּי אַמֵּי דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי זִיבַּח וְקִיטֵּר וְנִיסֵּךְ בְּהַעֲלָמָה אַחַת אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֵימָא סֵיפָא חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין חַיָּיב מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת הַאי שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין דַּעֲבוֹדָה זָרָה הֵיכִי דָּמֵי אִילֵּימָא כְּסָבוּר בֵּית הַכְּנֶסֶת הוּא וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם וְאֶלָּא דְּחָזֵי אִנְדְּרָטָא וְסָגֵיד לֵהּ הֵיכִי דָּמֵי אִי דְּקַבְּלֵהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ מֵזִיד הוּא וְאִי דְּלָא קַבְּלֵהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ לָאו כְּלוּם הוּא אֶלָּא מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה הָנִיחָא לְאַבָּיֵי דְּאָמַר חַיָּיב אֶלָּא לְרָבָא דְּאָמַר פָּטוּר מַאי אִיכָּא לְמֵימַר אֶלָּא בְּאוֹמֵר מוּתָּר מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת דְּפָטוּר לִגְמָרֵי עַד כָּאן לָא בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן אֶלָּא אִי לְחַיּוֹבֵי חֲדָא אִי לְחַיּוֹבֵי תַּרְתֵּי אֲבָל מִפְטְרֵיהּ לִגְמָרֵי לָא

רש"י

נתכוין להגביה את התלוש. כגון דנפל סכין בערוגת הירק ונתכוין להגביהו: וחתך את המחובר פטור. דכתיב אשר חטא בה ודרשינן בכריתות פרט למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה ושוגג היכי דמי כגון שנתכוין לכך אבל שגג דסבר שאין היום שבת או סבר שמלאכה זו מותרת וזה מתעסק בהגבהה היה ולא בחתיכה: דהא לא איכוין אחתיכה דאיסורא. בשגגת שבת או בשגגת מלאכות אלא מתעסק בחתיכת היתר הוה שיודע שהוא שבת ויודע שחתיכת מחובר אסור: משא''כ בשאר מצות. כולה מפרש לה ואזיל: שגג בלא מתכוין. לקמן מפרש לה: חלב ודם. דומיא דטחינה וקצירה שהן שני גופין: אלא גבי שאר מצות היכי דמי. דפטור: כגון חלב וחלב. בהעלם אחד: דרבי אמי. במסכת סנהדרין בפרק ד' מיתות יליף למילתיה מקרא דאין חילוק חטאות לעכו''ם: והשתחוה לה. והיינו שגג שהיא ע''ז בלא מתכוין שלא נתכוון להשתחוות לע''ז: הרי לבו לשמים. ומה חיוב יש כאן אפי' ידע שהוא בית ע''ז והשתחוה בו לשמים אין חיוב כאן: אנדרטא. צורת המלך שעושין לכבוד המלך והשתחוה לה ולא לשם אלהות: מאהבה ומיראה. מאהבת אדם או מיראת אדם השתחוה לע''ז וקרי ליה שוגג בלא מתכוין כלומר שגג בהכי דסבור כיון דאין מתכוין לבו לאלהות מותר: אלא באומר מותר. כגון גר שנתגייר בין הנכרים כסבור שאין ע''ז בתורה וקרי ליה שגג בלא מתכוין: דפטור לגמרי. בתמיה: עד כאן לא קבעי מיניה רבא מרב נחמן. העלם זה וזה בידו מהו לעיל בפירקין (דף ע:) דהיינו אומר מותר דאמר אין שבת בתורה היינו העלם זה וזה:

תוספות

נתכוין להגביה את התלוש. פירש בקונטרס כגון סכין מוטל בערוגת ירק ונתכוין להגביה וחתך את המחובר א''כ הא דפליגי בנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר היינו לחתוך תלוש וחתך מחובר אחר אבל לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר משמע דחייב לכ''ע וקשה לר''ת דבסוף פ' ספק אכל (כ. יתות ימ:) אמר שמואל המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה בשבת פטור דמלאכת מחשבת אסרה תורה ומוכח התם דאפילו בנתכוין ללקוט תאנה זו וליקט תאנה אחרת פטר שמואל ולקמן בפרק הזורק (דף צז:) פטר רבא נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה כי לא אמר כל מקום שתרצה תנוח וכל שכן בנתכוין לזרוק בצד זה וזרק בצד אחר דלא נעשה כלל רצונו או נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר דפטור ונראה לר''ת דהכא מיירי בנתכוין לחתוך תלוש ונמצא שהוא מחובר וחותך מה שהיה מתכוין אלא שלא היה יודע שהיה מחובר ופליגי אביי ורבא בקרא דאשר חטא בה דמוקי ליה רבי אליעזר בפרק ספק אכל (שם יט:) פרט למתעסק והכי איתא התם בהדיא דקאמר עלה לרבא משכחת לה שנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר לאביי שנתכוין להגביה את התלוש כו' ושמואל דפטר מטעם מלאכת מחשבת היינו בנתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר דלא נעשה מחשבתו והשתא אתי שפיר דקאמר לקמן דמפרש שגג בלא מתכוין דשאר מצות היכי דמי כגון דסבור שומן הוא ואכלו דהיינו ממש דומיא דשבת לפר''ת: הניחא לאביי דאמר חייב. פי' הניחא לאביי בהא דמשכחת גבי ע''ז שגג בלא מתכוין אבל מ''מ גם לאביי לא מיתוקמא ברייתא שפיר בהכי דהא אם חלל שבת מאהבה ומיראה נמי חייב ולהכי איצטריך בסמוך לאוקמא אליבא דאביי שגג בלא מתכוין ה''ד דסבור רוק הוא ובלעו: עד כאן לא בעא מיניה רבא מרב נחמן כו'. וא''ת אמאי לא מייתי מתני' דהשוכח עיקר שבת דאינו חייב אלא אחת ולא הוי פטור לגמרי וי''ל דניחא ליה לאתויי מרבא דמספקא ליה בהעלם זה וזה דדילמא אפי' תרתי מיחייב דכי אוקי הכא באומר מותר היינו בנתעלמה ממנו לפי שעה דהיינו דומיא דהעלם זה וזה בידו כדפי' לעיל דאם לא נודע לו מעולם איסור ע''ז אינו ישראל כלל כיון שמודה בע''ז דדוחק להעמיד בתינוק שנשבה לבין העכו''ם: רבא אמר פטור. ואם תאמר והא אמר בפרק בן סורר ומורה (סנהדרין דף עד.) דע''ז וגילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור אם כן אפילו לא מקבל ליה חייב ואין לומר דרבא לטעמיה דאמר במס' ע''ז בפרק ר' ישמעאל (דף נד.) דאפילו בע''ז בצינעא וחי בהם ולא שימות בהם והא דקאמר רבא בפ''ב דכתובות (דף יט.) גבי עדים שאמרו להם חתמו שקר כו' שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא ע''ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ה''פ אפילו מאן דמחמיר לא מחמיר אלא בע''ז ג''ע ושפיכות דמים דאם כן דטעמא דרבא דפטר הוי משום הכי מאי מייתי אביי בפ' ד' מיתות (סנהדרין סא:) מכמה ברייתות לימא דאתיא כמ''ד בפרק בן סורר (כם עד.) יהרג ואל יעבור דפלוגתא דתנאי היא וי''ל דסבר רבא דאפי' למ''ד דחייב למסור את עצמו אם לא מסר עצמו לא מיחייב מיתה בבית דין וקשה לרשב''א דאמר רבא במסכת ע''ז הכל היו בכלל לא תעבדם כשפרט לך הכתוב וחי בהם יצא אונס משמע דלא מפיק אלא אונס מיתה אבל שאר אונסין הוו בכלל לא תעבדם וחייב) והכא פטור אפי' מאהבה דליכא אונס מיתה וי''מ דההיא דאמר יהרג ואל יעבור היינו בסתם אע''ג דלא מקבל עליה לאלוה אבל הכא במפרש דקעביד מאהבה ומיראה אי נמי אפילו בסתם ובע''ז שהכל אין עובדין אותה אלא מאהבה ומיראה דומיא דהמן דמייתי עלה התם להם אי אתה משתחוה אבל אתה משתחוה לאדם כמותך יכול אפי' נעבד כהמן ת''ל לא תעבדם [וקאמר רבא כהמן ולא כהמן דאילו התם מיראה והכא לאו מיראה] ומההיא גופא נמי יש לדקדק דחייב אע''ג דלא קבל עליה באלוה דמשמע דאסר נעבד כהמן דומיא דאדם שכמותך דשרי והיינו בלא קיבלו עליו באלוה ועוד דאמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף ס:) הפוער עצמו לפעור זו היא עבודתו אע''ג דקא מכוין לבזוייא הזורק אבן למרקוליס זו היא עבודתו אע''ג דקא מכוין למירגמיה אלמא דחייב אע''פ שאין מקבל עליו באלוה ומיהו יש לפרש אע''ג דקא מכוין לבזוייא מכוין לעובדה דרך בזיון וברגימה זו והא דלא דחי ראיות דאביי בעובד מאהבה ומיראה סתם משום דסתם עובד כמדעתו דמי וא''ת ולמאי דפטר רבא אמאי לא השתחוה מרדכי להמן וי''ל כדאמרינן במדרש ששתי צורות היו על לבו ועוד משום קידוש השם כדאשכחן בירושלמי במסכת שביעית בפ''ד כגון פפוס ולולינוס אחיו שנתנו להם מים בזכוכית צבועה ולא קבלו מהם: באומר מותר. והא דמעטינן בפ''ב דמכות (דף ז: ושם) בשגגה פרט לאומר מותר שאני גבי גלות דטובא בשגגה כתיבי התם ולהכי נמי אמר בסוף פ''ב דב''ק (דף כו: ושם) היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה מעולם לענין גלות פטור מבשגגה לענין שבת פטור משום דבעינן מלאכת מחשבת והשתא תיפוק ליה דגבי שבת נמי כתיב בשגגה אלא ודאי דוקא גבי גלות ממעטינן משום דכתיבי בשגגה טובא:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר