סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ
אֶלָּא כִּי קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר נֶזֶק שָׁלֵם כְּגוֹן דְּאִיַּיעַד וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת
אֶלָּא הָא דְּבָעֵי רָבָא יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת אוֹ אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת אִי לְרַבָּנַן אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת אִי לְרַבִּי אֶלְעָזָר יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת
אָמַר לָךְ רָבָא כִּי מִיבַּעְיָא לִי לְדִידִי אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּסוֹמְכוֹס אֲבָל הָכָא בֵּין לְרַבָּנַן בֵּין לְרַבִּי אֶלְעָזָר כְּסוֹמְכוֹס סְבִירָא לְהוּ דְּאָמַר צְרוֹרוֹת נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם
וְטַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן חֲצִי נֶזֶק דְּשַׁנִּי וְלָא אִיַּיעַד וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי טַרְפוֹן וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן נֶזֶק שָׁלֵם מִגּוּפוֹ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ
אִין מֵהֵיכָא מַיְיתֵי לַהּ מִקֶּרֶן מֵרְשׁוּת הָרַבִּים
דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן
וְהָא רַבִּי טַרְפוֹן לֵית לֵיהּ דַּיּוֹ
כִּי לֵית לֵיהּ דַּיּוֹ הֵיכָא דְּמִפְּרִיךְ קַל וָחוֹמֶר הֵיכָא דְּלָא מִפְּרִיךְ קַל וָחוֹמֶר אִית לֵיהּ דַּיּוֹ
גּוּפָא בָּעֵי רָבָא יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת אוֹ אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת לְקֶרֶן מְדַמֵּינַן לֵיהּ אוֹ דִלְמָא תּוֹלָדָה דְרֶגֶל הוּא
תָּא שְׁמַע הִידּוּס אֵינוֹ מוּעָד וְיֵשׁ אוֹמְרִים הֲרֵי זֶה מוּעָד הִידּוּס סָלְקָא דַּעְתָּךְ אֶלָּא הִידּוּס וְהִתִּיז
מַאי לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה לָא בְּחַד זִימְנָא וּבִפְלוּגְתָּא דְּסוֹמְכוֹס וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי
תָּא שְׁמַע בְּהֵמָה שֶׁהֵטִילָה גְּלָלִים לְעִיסָּה רַב יְהוּדָה אוֹמֵר מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר חֲצִי נֶזֶק מַאי לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה
לָא בְּחַד זִימְנָא וּבִפְלוּגְתָּא דְּסוֹמְכוֹס וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי וְהָא מְשׁוּנֶּה הוּא דִּדְחִיק לֵיהּ עָלְמָא
וְלֵימָא רַב יְהוּדָה הֲלָכָה כְּסוֹמְכוֹס וְלֵימָא רַבִּי אֶלְעָזָר הֲלָכָה כְּרַבָּנַן גְּלָלִים אִצְטְרִיכָא לֵיהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּבָתַר גּוּפֵיהּ גְּרִירִין כְּגוּפֵיהּ דָּמֵי קָא מַשְׁמַע לַן
תָּא שְׁמַע דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל תַּרְנְגוֹל שֶׁהוֹשִׁיט רֹאשׁוֹ לַאֲוִיר כְּלִי זְכוּכִית וְתָקַע בּוֹ וּשְׁבָרוֹ מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם וְאָמַר רַב יוֹסֵף אָמְרִי בֵּי רַב סוּס שֶׁצָּנַף וַחֲמוֹר שֶׁנָּעַר וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק
מַאי לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי

רש"י

מי שמעת ליה. הא לא הוי לה תמות מעולם ואי בצרורות כי אורחיה מוקמת לה ולמפשט דצרורות מגופו משלם דר' אלעזר תיקשי: אלא. אי בעית לאוקמא בצרורות כי אורחייהו ולמפשט בעיא דרבא דמגופו משלם לא תוקמא בצרורות דחד זימנא וכי אורחיה דאם כן דר' אלעזר לא משכחת לה אלא בדשני בצרורות ואייעד שלשה זימני בהכי דהדר הוה ליה כאורחיה ואמרי רבנן חצי נזק כשאר צרורות דמועדין מתחילתן ואפ''ה חצי נזק ותו לא האי נמי דשני ואייעד לא חמור ממועד מתחילתו ואין העדאה לצרורות ששינה בהן ומדקתני מגופו אלמא צרורות כי אורחיה נמי מגופו ורבי אלעזר סבר דצרורות כי אורחייהו כרבנן דפליגי אסומכוס ושני ואייעד נפקא מתולדה דרגל ונעשה תולדה דקרן ויש להן העדאה לשלם נ''ש החצי מגופו דצד תמות במקומה עומדת וחצי מן העלייה. לישנא אחרינא אלא בדאייעד בצרורות כי אורחייהו תלתא זימני ובהא פליגי רבי אלעזר סבר יש העדאה לצרורות כשאר חצי נזקין שבאין על ידי העדאה לכלל נ''ש האי נמי שתחילתו ח''נ כי אייעד תלתא זימני משלם נזק שלם ומגופו אצד תמות כך שמעתי ועיקר אבל קשה לי כיון דמעיקרא הוי אורחיה ואפי' הכי ח''נ משלם מה לי חד זימנא מה לי מאה זימני: אלא הא דבעי רבא יש העדאה לצרורות. כי אורחייהו אם עשאן שלש פעמים מי אמרינן כיון דבזימנא קמייתא משלם חצי נזק כי קרן לקרן מדמינן ליה (ולגיר' קמיית' אלא הא דבעי רבא יש העדאה לצרורות אם שינה בהן ועשה ע''י שינוי ג' פעמים מי אמרינן כיון דשינוי הוא נפקא מדין צרורות דרגל וחל עלייהו דין קרן וכי אייעד משלם נזק שלם וכי גמיר הלכתא אצרורות כי אורחייהו שהן תולדה דרגל גמיר) א''ד כיון דתולדה דרגל היא דהא אורחיה הוא אין להם העדאה דהא מזימנא קמייתא אייעד ליה ואפי' הכי אינו משלם אלא חצי נזק: אמר לך רבא כי קמבעיא לי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס. וכדפרשינן והכא ס''ל דבין רבנן ובין רב אלעזר כסומכוס ובזימנא קמייתא קמיפלגי דקאמר רבי אלעזר נ''ש ורבנן אמרי חצי נזק ובדשני בצרורות כגון שזרק הכלב הגחלת בידו על הגדיש דכיון דלאו הני צרורות כי אורחייהו הוו תולדה דקרן הלכך לרבנן ח''נ ומגופו ור''א כרבי טרפון דמשונה בחצר הניזק משלם נ''ש וניחא ליה לרבא לאוקמינהו לרבנן ורבי אלעזר כסומכוס דאילו לרבנן לא פסיקא ליה לאוקמי להא בצרורות ע''י שינוי דכיון דבכי אורחיה סבירא להו לרבנן דפליגי עליה דסומכוס דח''נ הוא דמשלם ותו לא דלמא בצרורות ע''י שינוי סבירא להו דיש שינוי לרביע נזק וכדבעי רב אשי לקמן יש שינוי לרביע נזק כו': מהיכא קמייתי ליה. רבי טרפון למשונה בחצר הניזק: מקרן ברה''ר. כדמפרש במתניתין הלכך דיו לבא מן הדין להיות כנדון ומה להלן מגופו אף כאן מגופו: והא רבי טרפון לית ליה דיו. דאי אית ליה דיו לא ישלם אלא חצי נזק כקרן ברה''ר: כי לית ליה דיו היכא דמפריך ק''ו כו'. כגון אי הוה אמרינן דיו דלא משלם אלא פלגא מאי אהני לן ק''ו הא מקרא נמי שמעינן דברשות הניזק לא גרע דהא בקרא דנגיחת תם לא כתיב רה''ר אבל היכא דלא מפריך ק''ו אית ליה דיו כי הכא דאתי ק''ו לנזק שלם ואהני ליה דיו למגופו: לקרן מדמינן ליה. הואיל (ומשונה הוא) חצי נזק הוא דמשלם כי קרן: או דלמא. מעיקרא כי עבדא כי אורחיה תולדה דרגל היא דהא אורחה הוא והזיקא מצוי ואפ''ה ח''נ הוא דמשלמת הלכך זו היא העדאתה ואין לה העדאה אחרת: גללים. היינו צרורות: והא משונה הוא. דאין דרכה להטיל גללים לעיסה ותולדה דקרן היא: דדחיק לה עלמא. שעומדת במקום צר ואין לה מקום לזוז משם ובשלא להנאתה עסקינן כגון במשלשלת דאי להנאתה תולדה דשן היא ונראה בעיני דכל גללים להנאתה הוא ואפ''ה לאו תולדה דשן נינהו דשן הזיקא דגופה הוא והני צרורות נינהו והא דאמרינן בפ''ק (דף ג.) טנפה פירות להנאתה הוי תולדה דשן היינו כגון שנתגלגלה עליהן כדרך סוסים וחמורים שקורים בולטר וכן עיקר. ואי קשיא דר''א אדר' אלעזר דלעיל אמר נזק שלם בצרורות גבי כלב שנטל חררה והכא תני ח''נ בעל כורחיה ההיא דלעיל מוקמי' כדאוקימנא ברישא כדשני בגחלת ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן ובמקום גחלת ולא בשאר הגדיש והא דשני רבא בין ר''א בין רבנן כסומכוס סבירי להו דחויי הוא דקא מדחי מפי מורי. ובעיני נראה בהך מילתא בהמה שהטילה גללים אמוראי נינהו ורב יהודה גרסינן ור''א היינו ר''א בן פדת ולא תקשי דר''א אדרבי אלעזר ונראין הדברים דהא פרכינן ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ור''א הלכה כרבנן ואי תנאי נינהו היכי פרכינן הכי הא אין דרך תנאים לחלוק בלשון זה ועוד דלעיל גבי הידוס מועד אמאי לא פרכינן הכי: ובתר גופה גרירין. דבגופה טענה להו כגופה דמיין קמ''ל: ותקע בו ושברו. שנבקע הכלי מחמת הקול: סוס שצנף ושיבר כלים. בקולו וכל הני צרורות נינהו דכחו הוא:

תוספות

אלא הא דבעי רבא יש העדאה כו'. ואע''ג דרבא לא הוה ידע הברייתא מדבעי מגופו משלם מ''מ דייק גמרא דנפשוט מינה תרוייהו ודחי לא נפשוט מינה לא הא ולא הא: בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס ס''ל. והיינו דיחוי דלמעלה ותסברא [אלא שלא האריך למעלה כל כך] וא''ת ולמה דחק לומר כסומכוס ס''ל וי''ל משום דאי כרבנן א''כ תפשוט דאין שינוי לצרורות לרביע נזק ועוד דאי בצרורו' כי אורחייהו יסבור רבי אלעזר ח''נ כרבנן בצרורות ע''י שינוי לא יתחייב נזק שלם אע''ג דסבר כרבי טרפון דליכא ק''ו דכיון דבצרורות שן ורגל בחצר הניזק אין משלם אלא ח''נ גם צרורות דקרן לא ישלם כ''א ח''נ ולא רצה להעמיד כרבנן ובמקום גחלת וכגון דאנחה אנוחי על הגדיש בשינוי דניחא ליה למימר דמשלם ח''נ על כל הגדיש כרבי יוחנן: היכא דלא מפריך ק''ו אית ליה דיו. וא''ת ונימא איפכא ק''ו לשלם מן העלייה ודיו לח''נ וי''ל דהכי שפיר טפי דכי אמר דיו לענין מגופו לא משנינן מח''נ כלל מכמו שהיה אלא שאנו מוסיפין עליו עוד ח''נ אחר אבל אי אמרת דיו לח''נ עקרת ליה לגמרי מח''נ קמא דמפקא ליה מתשלומי גופו ומוקמינן אתשלומי עלייה ובכל צד שאנו יכולין לעקור קל וחומר ולקיים דיו יש לנו לקיים:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר