סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

לֵית בָּהּ מִשּׁוּם לִישָּׁנָא בִּישָׁא מַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁנַיִם לֵית לֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא וּמַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה אִית לֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא
לָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי מַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁנַיִם קָסָבַר מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו לָא הָוְיָא מֶחָאָה וּמַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה קָסָבַר מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הָוְיָא מֶחָאָה
אִי בָּעֵית אֵימָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הָוְיָא מֶחָאָה וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי מַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁנַיִם סָבַר סָהֲדוּתָא בָּעֵינַן וּמַאן דְּאָמַר בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה קָסָבַר גַּלּוֹיֵי מִילְּתָא בָּעֵינַן
גִּידֵּל בַּר מִנְיוֹמֵי הֲוָה לֵיהּ מַחוּיָאתָה לְמַחוֹיֵי אַשְׁכְּחִינְהוּ לְרַב הוּנָא וּלְחִיָּיא בַּר רַב וּלְרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי דַּהֲווֹ יָתְבִי וּמַחָה קַמַּיְיהוּ לְשָׁנָה הֲדַר אֲתָא לְמַחוֹיֵי אֲמַרוּ לֵיהּ לָא צְרִיכַתְּ הָכִי אָמַר רַב כֵּיוָן שֶׁמִּיחָה שָׁנָה רִאשׁוֹנָה שׁוּב אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַחוֹת וְאִיכָּא דְאָמְרִי אֲמַר לֵיהּ חִיָּיא בַּר רַב כֵּיוָן שֶׁמִּיחָה שָׁנָה רִאשׁוֹנָה שׁוּב אֵין צָרִיךְ לְמַחוֹת
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא וְצָרִיךְ לְמַחוֹת בְּסוֹף כׇּל שָׁלֹשׁ וְשָׁלֹשׁ תָּהֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן וְכִי גַּזְלָן יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה גַּזְלָן סָלְקָא דַּעְתָּךְ אֶלָּא כְּגַזְלָן יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה
אָמַר רָבָא הִלְכְתָא צָרִיךְ לְמַחוֹת בְּסוֹף כׇּל שָׁלֹשׁ וְשָׁלֹשׁ תָּנֵי בַּר קַפָּרָא עִרְעֵר חָזַר וְעִרְעֵר חָזַר וְעִרְעֵר אִם מֵחֲמַת טַעֲנָה רִאשׁוֹנָה עִרְעֵר אֵין לוֹ חֲזָקָה וְאִם לָאו יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן מֶחָאָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם

רשב"ם

ולענין לשון הרע לית בה משום לישנא בישא היכא דמתאמרא קמי תרי: ומ''ד בפני ג' אית ליה דרבה בר רב הונא. דבג' הוי גלויי מילתא ולא בתרי הלכך בפני ב' לא הויא מחאה דלא עבידא לאיגלויי כן נראה שיטה זו בעיני ועיקר. (הגה''ה. תמיה לי אמאי לא אמר נמי לימא בדאביי קמיפלגי ושמא משום דלא מצי גמרא לאוקמי כדברי הכל כדמוקי דרבה בר רב הונא כדמסיק למילתיה לא דכ''ע אית להו דרבה בר רב הונא כו'. ע''כ) ולקמן נמי מוכח דמאן דבעי גלויי מילתא במחאה בעי שלשה והכי הויא מסקנא דשמעתא וכל רבותינו מפרשים דגבי מחאה נמי לשון הרע איכא דקאמר פלניא גזלנא הוא והלכך לרבה בר רב הונא אי מתאמרא קמי תרי לא הוי מחאה משום דאית בה משום לישנא בישא ולא יאמרו לו למחזיק ולאו מילתא היא דלא דמי ללשון הרע כלל דעיקר מחאה היינו משום דבעינן שיבא הדבר לאזניו של מחזיק ומצוה היא לומר לו כדי שיזהר בשטרו ולכך תקנו למערער שימחה בפני עדים כדי שיוציאו את הקול תדע דהיכא דאמר להו לא תפיק לכו שותא לא הויא מחאה: לא דכ''ע אית להו דרבה בר רב הונא. דכל גלויי מילתא לא הוי בפחות מג' ואי הוה בעינא גלויי מילתא במחאה היה צריך למחות בפני שלשה אבל בהכי פליגי דמ''ד בפני שנים קסבר שלא בפניו לא הויא מחאה דכיון דאין מחאה אלא בפניו די לו בשני עדים שיעידו שמיחה בו וכיון דמיחה בפניו אין לך גלויי מילתא גדול מזה שהרי ודאי ידע המחזיק שמיחה בו זה ויזהר בשטרו ומ''ד בפני ג' קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה והלכך היכא דמיחה שלא בפניו צריך ג' משום גלויי מילתא דכיון דידעי ג' כאילו כל העולם יודעין: איבעית אימא דכ''ע מחאה שלא בפניו הויא מחאה. כדאוקי מתני' וכדפסק הלכתא וכ''ע כרבה בר רב הונא סבירא להו דאין גלויי מילתא במחאה שלא בפניו אלא בג': והכא בהא קמיפלגי מ''ד בפני שנים קסבר סהדותא בעינן. ודי לנו בשני עדים שיעידו שמיחה זה בתוך ג' ואם יבא הדבר לאזניו יבא דמאחר שיוכל לבא לאזניו של מחזיק בשום ענין בעולם הויא מחאה דלא חייש אלא שלא יתרה בהם לכסות הדבר דכיון דלישנא בישא ליכא במחאה שמא אלו עצמן ילכו ויגידו למחזיק או יאמרו לאחרים שיאמרו לו: גלויי מילתא בעינן. שידע כל העולם וכיון דנודע לג' כאילו נודע כבר למחזיק דמי דמסתמא ידע במחאה זו אבל בשנים מסתמא לא ידע: מחויאתה למחויי. שהיה אחד מחזיק בנכסיו והיה רוצה למחות ומיחה קמייהו בפני שלשתן וה''ה לפני שנים כדאמר רבא לקמן מחאה בפני ב' ואין צריך לומר כתובו אלא הכי הוה עובדא וכן פסק ר''ח דמחאה בפני שנים: לשנה אחרת אתא. פעם שניה ומיחה קמייהו ס''ל דכל שנה ושנה צריך למחות ואם מיחה פעם ראשונה ושניה ולא מיחה בשנה שלישית איגלאי מילתא דשלא כדין מיחה ראשונה ושניה ולסוף שנה שלישית זו הויא חזקה ולא צריך להזהר בשטרו: לא צריכת. למחות כל שנה ושנה אבל פעם אחת מיהא צריך למחות בכל ג' וג' כדלקמן שלא יהו ג' שנים רצופים בלא מחאה ומיהו אינהו לא איירי בהכי מידי אלא למעוטי ג' מחאות בתוך ג' שנים באו דדי בשנה ראשונה ושוב אין צריך למחות בכל הג' שנים: ה''ג אמר ר''ל משום בר קפרא וצריך למחות בסוף כל ג' וג'. דאע''ג דמשמיחה שנה ראשונה שוב אין צריך למחות ה''מ בהנהו ג' אבל בסוף ג' צריך למחות עדיין דלא נהוי תלת שנין בלא מחאה דתלת שנין מיזדהר איניש בשטריה אחר המחאה טפי לא מיזדהר והכי הלכתא ואע''ג דתהי בה רבי יוחנן תמיה היה אבל ירא היה לחלוק על בר קפרא וגם ר''ח פסק כן וי''מ טעמא דצריך למחות בסוף ג' כדי שלא יטעון לאחר המחאה מכרת לי ולא נהירא דכיון דעל כרחו מודי דמעיקרא לאו בתורת מכירה נחת בה אינו נאמן לומר אחרי כן החזקתי בה בתורת מכירה: תהי. מחשב ומקשה בה: וכי גזלן יש לו חזקה. כלומר אמאי צריך למחות בסוף כל ג' והלא משמיחה המערער שנה ראשונה והוציא קול על זה שהוא גזלן היה לו להזהר בשטרו כל הימים עד שירד עם זה לדין או עד שיראה את שטרו אחר המחאה לב''ד ומדלא נזהר בשטרו יפסיד דאיכא למימר גזלן הוא והיינו דקפריך גזלן ס''ד הא קטעין שטר היה לי קודם המחאה ואבד ומספיקא הוא דאנן מפסידין אותו את הקרקע לפי שלא נזהר בשטרו אלא אימא כגזלן וכדפרישית: ערער וחזר וערער. בסוף כל ג' וג' בר קפרא לטעמיה דאמר צריך למחות בסוף כל ג' וג' הילכך מנהג הוא לערער הרבה פעמים: ערער. מיחה בפני עדים: אם מחמת טענה ראשונה ערער. דבכולהו מחאות טעין קאכיל לארעאי בגזלנותא הרי זו מחאה והלכך אין לו חזקה למחזיק אבל אם במחאה ראשונה הזכיר שבגזלנות ירד אל שדה זו ובמחאה שניה הזכיר כי משכנתא בידו ואני מוסר לכם עדות זו כדי שלא יחזיק בה ויאמר מכורה היא בידי כיון ששינה בטענתו אינה מחאה ונתקיימה החזקה ביד המחזיק וה''ה למוחה ג' מחאות בתוך שלש שנים משני טענות המכחישות זו את זו דאין כאן מחאה כלל לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף ג' דכיון דמיחה מחאה אחרת בשנה שניה שמכחשת מחאה של שנה ראשונה מודה הוא דההיא מחאה שלא כדין הוה והודאת בעל דין כמאה עדים דמי ובטלה לה לההיא מחאה קמייתא וכ''ש זו שניה דהוחזק כפרן וכמי שלא מיחה בתוך ג' כלל דמי: ה''ג בפי' ר''ח מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו. אלא כותבים לו העדים שטר מחאה למערער להיות בידו לעדות שמיחה בתוך ג' ואע''פ שלא צוה אותם דזכין לו לאדם שלא בפניו ושלא ברשותו דמסתמא ניחא ליה:

תוספות

לית בה משום לישנא בישא. דקלא אית לה וסופו שידע אע''ג דמלוה ע''פ אפי' בכמה עדים אינו גובה מן הלקוחות וטעמא משום דלית ליה קלא כדאמר לקמן (דף מב.) דהתם הוי טעמא משום דמאן דיזיף בצינעא יזיף ועוד דהתם אין יודעין מי יקח שיגידו לו פלוני חייב אבל מאן דידע מחאה יאמר למחזיק: לית בה משום לישנא בישא. פירוש לאותו שאומר לפני ג' דבפרק יש בערכין (ערכין דף טו:) מייתי עלה הא דא''ר יוסי מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי פי' שלא היה חושש אם ישמעו בעלים: מ''ד בפני ב' קסבר מחאה שלא בפניו לא הוי מחאה. תימה להאי לישנא דרבא קאמר לקמן מחאה בפני ב' ולעיל פסק רבא מחאה שלא בפניו הויא מחאה: סהדותא בעינן. ואי לאו משום סהדותא הוה סגי בחד דחברך חברא אית ליה ואע''פ שלשון הרע אין נשמע היינו לפי שמעלימין אותו מבני אדם ומ''ד בפני ג' בעי גלויי מילתא כמו בלה''ר: כיון שמיחה שנה ראשונה שוב אין צריך למחות. פ''ה עד סוף ג' שנים וא''ת מתני' היא דקתני עד כדי שיחזיק שנה ויודיעוהו שנה ויבא לשנה אחרת וימחה אלמא דאין צריך למחות רק פעם אחת תוך ג' שנים וי''ל דאי ממתניתין ה''א דאין צריך כי אם מחאה אחת בסוף ג' אבל אם מיחה בתחלת ג' ושוב לא מיחה בכל אותן ג' ס''ד דמודה שהיא שלו ואין לפרש דאין צריך למחות עד עולם דא''כ פליגי אדר''ל והוה ליה למימר ר''ל אמר: וצריך למחות בסוף כל ג'. אין לפרש דטעמא שלא יאמר לקחתי אחר המחאה כדפ''ה כיון דעל כרחו מודה דמעיקרא קודם מחאה לא בתורת מכירה נחת בה אין נאמן לומר אחרי כן קניתי ועוד דא''כ שפיר קרי ליה גזלן אלא טעמא כדפ''ה משום דתלת שנין מזדהר איניש בשטריה אחר המחאה ותו לא ולהאי טעמא הא דאמר לעיל (דף לא.) אבל אכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו פליגא אהך דהכא דקאמר דצריך למחות כל ג' ונראה דכההיא הלכתא דסתמא דגמרא קאמר לה ולא כמו שפסק ר''ח דהלכה כבר קפרא: מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו. ואם תאמר ומה מועיל הכתיבה והא לא חשיב שטר אם לא נעשה מדעת מי שהוא חובתו כגון שטר מכר
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר