סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְכִי תֵּימָא בִּיטּוּל מִקָּח לְרַבָּנַן לֵית לְהוּ וְלָא וְהָתְנַן רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַמּוֹכֵר סֵפֶר תּוֹרָה בְּהֵמָה וּמַרְגָּלִית אֵין לָהֶן אוֹנָאָה אָמְרוּ לוֹ לֹא אָמְרוּ אֶלָּא אֶת אֵלּוּ
מַאי אֵין דָּמִים רְאָיָה נָמֵי דְּקָתָנֵי דְּהָוֵי בִּיטּוּל מִקָּח וְאִיבָּעֵית אֵימָא כִּי אֲמוּר רַבָּנַן אוֹנָאָה וּבִיטּוּל מִקָּח בִּכְדֵי שֶׁהַדַּעַת טוֹעָה אֲבָל בִּכְדֵי שֶׁאֵין הַדַּעַת טוֹעָה לָא אֵימוֹר מַתָּנָה יְהַב לֵיהּ
מַתְנִי' הַמּוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לֹא מָכַר כֵּלָיו נַחוּם הַמָּדִי אוֹמֵר מָכַר כֵּלָיו רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר פְּעָמִים מְכוּרִין פְּעָמִים אֵינָן מְכוּרִין כֵּיצַד הָיָה חֲמוֹר לְפָנָיו וְכֵלָיו עָלָיו וְאָמַר לוֹ מְכוֹר לִי חֲמוֹרְךָ זֶה הֲרֵי כֵּלָיו מְכוּרִין חֲמוֹרְךָ הוּא אֵין כֵּלָיו מְכוּרִין
גְּמָ' אָמַר עוּלָּא מַחֲלוֹקֶת בְּשַׂק וְדִיסַקַּיָּא וְכוּמְנִי דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר סְתָם חֲמוֹר לִרְכּוֹב קָאֵי וְנַחוּם הַמָּדִי סָבַר סְתָם חֲמוֹר לְמַשּׂאוֹי קָאֵי אֲבָל אוּכָּף וּמַרְדַּעַת קִילְקְלִי וַחֲבָק דִּבְרֵי הַכֹּל מְכוּרִין
מֵיתִיבִי חֲמוֹר וְכֵלָיו אֲנִי מוֹכֵר לָךְ הֲרֵי זֶה מָכַר אֶת הָאוּכָּף וְאֶת הַמַּרְדַּעַת וְאֶת הַקִּילְקְלִי וְאֶת הַחֲבָק אֲבָל לֹא מָכַר שַׂק וְדִיסַקַּיָּא וְכוּמְנִי וּבִזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכֹל מַה שֶּׁעָלֶיהָ הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין טַעְמָא דְּאָמַר לֵיהּ חֲמוֹר וְכֵלָיו הוּא דְּקָנֵי אוּכָּף וּמַרְדַּעַת הָא לָא אֲמַר לֵיהּ הָכִי לָא
הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא אֲמַר לֵיהּ חֲמוֹר וְכֵלָיו נָמֵי אוּכָּף וּמַרְדַּעַת מְכוּרִין וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאַף עַל גַּב דַּאֲמַר לֵיהּ חֲמוֹר וְכֵלָיו שַׂק וְדִיסַקַּיָּא וְכוּמְנִי לָא קָנֵי
מַאי וְכוּמְנִי אָמַר רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל מַרְכַּבְתָּא דְנָשֵׁי
אִיבַּעְיָא לְהוּ בְּעוֹדָן עָלָיו מַחֲלוֹקֶת אֲבָל בְּשֶׁאֵינָן עָלָיו מוֹדֵה לְהוּ נַחוּם הַמָּדִי אוֹ דִלְמָא בְּשֶׁאֵינָן עָלָיו מַחֲלוֹקֶת אֲבָל בְּעוֹדָן עָלָיו מוֹדוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְנָחוּם תָּא שְׁמַע וּבִזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הוּא וְכֹל מַה שֶּׁעָלָיו הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּעוֹדָן עָלָיו מַחְלוֹקֶת הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁאֵין עוֹדָן עָלָיו מַחְלוֹקֶת אֲבָל בְּעוֹדָן עָלָיו דִּבְרֵי הַכֹּל מְכוּרִין הָא מַנִּי
לְעוֹלָם בְּשֶׁאֵין עוֹדָן עָלָיו מַחְלוֹקֶת וְרַבָּנַן הִיא וְאֵימָא וּבִזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הוּא וְכֹל מַה שֶּׁרָאוּי לִהְיוֹת עָלָיו
תָּא שְׁמַע רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר פְּעָמִים מְכוּרִין פְּעָמִים שֶׁאֵינָן מְכוּרִין מַאי לָאו אַמַּאי דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא קָאֵי רַבִּי יְהוּדָה לָא רַבִּי יְהוּדָה

רשב"ם

ה''ג וכ''ת ביטול מקח לרבנן לית להו. כלומר דאונאה ודאי אית להו דמן התורה היא דכתיב לא תונו (ויקרא כה) אבל ביטול מקח לית להו אלא סבירא להו יותר משתות כשתות עצמה דמי וקנה ומחזיר אונאה: והתנן. בפרק הזהב: ר' יהודה אומר המוכר ס''ת בהמה ומרגלית אין להם דין אונאה ואמרו לו כו'. ואמרי' בגמרא עד כמה לא הוי אונאה אמר אמימר עד כדי דמיהן דהיינו יתר משתות לא הוי אונאה אליבא דרבי יהודה ואפילו להחזיר אונאה אלא מחילה היא דעביד איניש דזבין להו ביוקר ומדקאמרי ליה לא אמרו דאין להן אונאה אלא אלו המנוין במשנתנו עבדים ושטרות וקרקעות וטעמא יליף התם מקראי אבל לכל מילי אית להו דין אונאה וביטול מקח כך פירשו רבותינו ולא נהירא דהא לא שמעינן להו מהכא דאית להו ביטול מקח ביתר משתות אלא ש''מ דאיכא אונאה וצריך להחזיר הדמים ונראה בעיני לפרש כן ואי אין הדמים ראיה לקנות בקר עם הצמד אמאי מתקיימת מכירת הצמד לגמרי שלא יחזיר לו זה כלום ללוקח מאונאתו שכן משמע לשון המשנה מכר את הצמד לא מכר את הבקר אבל מכירת הצמד מכירה מעלייתא היא ואמאי לא מיבעיא דאונאתו היה לו להחזיר אילו נתאנה שתות אלא אפילו ביטול מקח ליהוי מן הדין דהא נתאנה יותר משתות טובא וכ''ת רבנן לית להו לא החזרת אונאה בשתות ולא ביטול מקח ביתר משתות אלא בכל ענין קנה ולא יחזיר לו כלום שאין לנו לכופו בב''ד לכך אם אינו רוצה לצאת ידי שמים והתנן אמרו לו לא אמרו אלא את אלו אבל שאר דברים יש להן אונאה וצריך להחזיר ואמאי אמרינן במתניתין אין הדמים ראיה דמשמע שהמכירה תתקיים לגמרי ולא יחזיר לו מוכר ללוקח ממעותיו כלום והאי דקאמר גמרא וכ''ת ביטול מקח לית להו לאו דוקא דהוא הדין דמאונאת שתות קפריך אלא משום דקפריך וליהוי ביטול מקח דרבותא קפריך מש''ה קאמר נמי וכ''ת ביטול מקח כו': ומשני מאי אין הדמים היינו ביטול מקח שאין הדמים ראיה לקנות את הבקר להתקיים המכר אלא לא מכר את הבקר ויבטל המקח משום אונאת יתר משתות: בכדי שהדעת טועה. וסבור בלבו שכך שוה כגון שוה ה' בז' או ו' בח' והלכך בטל מקח דמקח טעות הוא אבל בכדי שאין הדעת טועה כמתניתין דצמד ששוה פרוטה אין קונין אותו במנה או מאתים ומסתברא כתירוץ אחרון וקמא שינויא דחיקא הוא: אימור מתנה כו'. יש לנו לומר דמתנה בעלמא הוא דיהיב ליה: מתני' כליו. בגמרא מפרש להו: רבי יהודה אומר כו'. כולה מיפרשא בגמרא: חמורך זו. כמות שהיא עם כלים שעליה: חמורך היא. כלומר אם זו היא חמורך מכור אותה לי דהיינו כמוכר את החמור סתם וסבירא ליה לרבי יהודה דאין כליו מכורין אפילו בעודן עליו: גמ' מחלוקת. דתנא קמא ונחום המדי בכלים העשויין למשוי החמור כגון שק ודיסקיא שעשוין ליטול בתוכו משאוי ולתת על החמור: וכומני. מרכבתא דנשי וכדלקמן וגם הוא ממין משאוי שהאשה יושבת כמשאוי דסתם חמור לרכיבת אנשים קאי: דת''ק סבר. חמור לרכיבת אדם עומד ולא למשאוי הלכך המוכר את החמור סתם לא מכר אותם כלים העשויין למשאוי אלא אותם כלים העשויים לרכיבה כגון אוכף ומרדעת ונחום המדי סבר חמור למשאוי עומד וקנה כולן גם האוכף ומרדעת דלטעון משאוי על גבן עשויין: אוכף ומרדעת. בין לרכיבה בין למשאוי: קילקלי. צינגל''ש לקשור האוכף בחבישת החמור: חבק. פוטרי''ל וצרכי רכיבה הן: הא לא אמר ליה. חמור וכליו אלא סתם מכר לו את החמור לא קנה את האוכף ומרדעת ואם איתא לדעולא הא מני לא רבנן ולא נחום המדי אלא ע''כ באוכף ובמרדעת פליגי והא ברייתא רבנן היא: לא הוא הדין כו'. ורבנן היא ולא נחום המדי דלנחום מיקנא קני נמי שק ודיסקיא וכומני: והא קמ''ל דאע''ג דאמר ליה חמור וכליו. לא אהני האי ייתור לשון לטפויי שק ודיסקיא ולא קני להו כרבנן: בעודן עליו. הא שק ודיסקיא מחלוקת בעודן עליו בשעת מכירה אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחום לרבנן דאין מכורין ואפילו אוכף ומרדעת נמי אין מכורין אם אינן עליו: או דלמא בשאין עודן עליו מחלוקת. ואפ''ה אוכף ומרדעת קנה: ת''ש ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן מכורין. אפילו שק ודיסקיא וכומני ובע''כ בעודן עליו מיירי דהא קתני וכל מה שעליו ואפ''ה קתני רישא דאינן מכורין בכלל החמור עד דא''ל בהדיא וכל מה שעליו כדקתני סיפא: אי אמרת בשלמא בעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא. דאמרי לא מכר את כליו אע''פ שעודן עליו: הא מני. לא נחום ולא רבנן דהא בעודן עליו מיירי ואפ''ה לא מכר מסתמא עד דא''ל בהדיא וכל מה שעליה וכי היכי דפריך מסיפא ה''ל לפרוכי מרישא דקתני בהדיא לא מכר אלא משום דעיקר פירכיה ממה דקתני וכל מה שעליה דמשמע בעודן עליו מש''ה אלימא פרוכי מינה דסיפא: ת''ש רבי יהודה אומר פעמים מכורין כו'. ורבי יהודה בעודן עליו מיירי דהא קתני חמורך זו כליו מכורין דמשום דאמר זו דמשמע כמו שהיא טעונה מש''ה כליו מכורים ואמאי דקאמר ת''ק קאי דשמעינהו דמיפלגי בעודן עליו למר מכר ולמר לא מכר ואתא איהו למימר פעמים מכורין כו' ולהכריע ביניהם אתא:

תוספות

וכי תימא לרבנן ביטול מקח לית להו כו'. הוה מצי למיפרך מרישא דקתני אלו דברים שאין להם אונאה העבדים והקרקעות כו' מכלל דשאר דברים יש להן אונאה אלא משום דהוי מצי לדחויי הא מני ר' יהודה היא: אבל בכדי שאין הדעת טועה [לא אימור] מתנה כו'. אומר ריב''ם דליכא למיפרך מהכא לרב דאמר בפרק . האשה (קדושין דף מו: ושם) גבי מקדש אחותו אדם יודע שאין קדושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשם פקדון דהתם אין המעשה קיים כל עיקר אבל הכא לענין צמד המקח קיים ואין סברא שמעות הצמד לא יחזיר והמותר יחזיר ומיהו האי שינוייא לא שייך באיזהו נשך (ב''מ דף סג:) גבי האי מאן דיזיף פשיטי מחבריה ואשכח יתירתא אם בכדי שאין הדעת טועה לא צריך לאהדורי אימור במתנה יהבה ניהליה וי''ל דהתם ליכא למימר דפקדון הוא שאינו יודע שיחזור וימנה אותם ועוד אפילו יודע מסתמא כיון דלא הודיעו שהן יתירות אין דעתו לתבעו: אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי. לרבנן דלא קנה והיינו דוקא בשק ודיסקיא וכומני אבל באוכף ומרדעת אפילו אין עודן עליו קנה דתכסיסי דחמור הוו וקני להו כל היכא דאיתנהו ובקונט' לא פירש כן: או דלמא בשאין עליו מחלוקת. ה''נ הוה מצי למימר או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת: יש ספרים שכתוב בהן מאי לאו ר' יהודה טעמא דנחום קא מפרש לא ר' יהודה טעמא דנפשיה קאמר. והכי פריך מאי לאו ר' יהודה שמע לנחום דלא מחלק בעודן עליו בין א''ל חמורך זה בין א''ל חמורך הוא אלא לעולם קנה בעודן עליו וא''ל ר' יהודה דיש הפרש א''נ מפרש ממש ולא פליגי:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר