סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

ושמואל אמר: חמרא אכתפא דמאריה שוואר [יין על כתפו של אדוניו קופץ, ממהר להחמיץ], שלאחר שטלטלו הקונה הריהו ממהר להחמיץ בגלל הטלטול, ואין המוכר נושא באחריות גם בימים הראשונים שלאחר המכירה.

ומסופר: עבד [עשה] רב יוסף עובדא כוותיה [פסק הלכה למעשה כשיטתו] של רב בשיכרא [בשיכר], וכוותיה [וכשיטתו] של שמואל בחמרא [ביין]. ומסכמים: והלכתא כוותיה [והלכה כשיטתו] של שמואל.

א ועוד בענין דומה תנו רבנן [שנו חכמים]: אחד שכר תמרים, ואחד שכר שעורים, ואחד שמרי יין שהוסיף עליהם מים עד שנעשו המים כיין — כולם מברכין עליהם "שהכל נהיה בדברו", ולא "בורא פרי העץ" (בשכר תמרים), או "בורא פרי האדמה" (בשכר שעורים), או "בורא פרי הגפן" בשמרים. אחרים אומרים: שמרים שיש בהם טעם ייןמברך עליהן "בורא פרי הגפן", עד כאן דברי הברייתא. ומסופר: רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: אין הלכה כאחרים.

אמר רבא: דכולי עלמא [לדעת הכל] בברייתא, אם רמא תלתא [הטיל, שפך שלוש] מידות של מים על השמרים, ואתא [ובא] ארבעה שנתמצתה מתוך השמרים עוד מידה אחת כזו — חמרא [יין] הוא, לפי שהנוסף מן השמרים הוא יין נקי, ומזוג במים שהכניסו בו. ומעירים: רבא לטעמיה [לטעמו, לשיטתו], שאמר רבא: כל חמרא [יין] שלא דרי על חד תלת מיא [נושא על חלק אחד של יין שלוש מידות מים]לאו חמרא הוא [אינו יין].

ומוסיף רבא: אם רמא תלתא ואתא תלתא [הטיל שלוש מידות מים ובא, יצאו שלוש], לדעת כולם — ולא כלום הוא שבוודאי אין זה יין, אלא המים שנכנסו הם אותם שיצאו. כי פליגי [כאשר נחלקו] בברייתא, הרי זה במקרה דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא [שהטיל שלוש מידות מים ובא, יצאו, שלוש וחצי מידות], דרבנן סברי [שחכמים סבורים]: תלתא עייל תלתא נפיק [שלוש נכנסו שלוש יצאו], פש ליה פלגא [נוספה לו מחצית] שנתמצתה מן השמרים, ופלגא בשיתא פלגי מיא [ומחצית בשישה חצאים של מים] ולא כלום הוא, שמזיגה של אחד בשישה אינה נחשבת ליין, ולכן מברך "שהכל".

ואחרים סברי [סבורים]: תלתא עול [שלוש מידות של מים נכנסו], תרין ופלגא נפיק [שתים וחצי יצאו], וחצי מידה נספגה בשמרים, פש ליה כוזא [נשתיירה, נוספה לו לפיכך מידה אחת] שלימה של יין, שהרי כפי שמדובר כאן, יש בידו שלוש וחצי מידות של משקה, וכוזא בתרי ופלגא [ומידה אחת יין בשתים וחצי] של מים חמרא מעליא [יין מעולה] הוא.

ושואלים: וכאשר הוציא מן השמרים ביותר מכדי מדתו של המים שנתן, אפילו פחות משיעור זה, מי פליגי [האם נחלקו] בכך? והא תנן [והרי שנינו במשנה]:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר