סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

ומקשים: והא [והרי] שיפויין של אשירה שהזכרנו קודם, שעיקר עבודה זרה קיימת, וקתני [ושנה]: אם עשה את השיפוי לצרכההיא אסורה ושיפוייה מותרין!

על כן רב הונא בריה [בנו] של רב יהושע אמר באופן אחר: טעם הדבר שהנבייה של אשירה אסורה — לפי שאין עבודה זרה בטלה דרך גדילתה, ודרכה הוא להשיר עלים. עד כאן הקושיות על שיטת ריש לקיש.

ומן הצד השני, איתיביה [הקשה לו] ר' שמעון בן לקיש לר' יוחנן ממה ששנינו: קן של ציפורים שהיה מצוי בראש האילן של הקדשלא נהנין מהקן הזה, ומן הצד האחר לא מועלין שאם נהנה ממנו אינו מביא קרבן מעילה. אם היה הקן בראשה של אשרהיתיז את הקן בקנה, ולא יטפס על העץ כדי להורידו, שהרי אסור לו ליהנות מעבודה זרה.

ומעירים: קא סלקא דעתך [עולה בדעתך] כהנחה ראשונה, שהקן שמדובר עליו הוא כגון שהציפור שברה ממנו מן העץ עצים וקינתה (ועשתה את קינה) בהן, וקתני [ושנה]: יתיז בקנה כלומר שמותר להשתמש בקן, ומכאן שעבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת בהנאה!

ודוחים: הכא במאי עסקינן [כאן במה אנו עוסקים]? כגון דאייתי [שהביאה] הצפור עצים מעלמא [מהעולם] ולא מהאשירה עצמה, וקינתה (ועשתה את קינה) בהן.

ומוסיפים: דיקא נמי [מדוייק גם כן] הדבר, דקתני [ששנה] בתחילת המשנה לגבי הקדש: לא נהנין ולא מועלין; אי אמרת בשלמא דאייתי עצים מעלמא [נניח אם אתה אומר שמדובר במשנה זו שהביאה עצים מהחוץ], היינו דקתני [זהו ששנה] לגבי הקדש: לא נהנין ולא מועלין, לא נהנין לכתחילה מקן זה — מדרבנן [מדברי סופרים], שאסרו דבר זה כדי שלא יבואו להשתמש בעץ של ההקדש עצמו, ואולם לא מועלין מדאורייתא [מן התורה] בקן, דהא לא קדישי [שהרי לא קדושים] עצים אלו,

אלא אי אמרת [אם אתה אומר] שמדובר במשנה ששברה עצים ממנו מן העץ של ההקדש עצמו וקינתה בהן, אמאי [מדוע] לא מועלין בהם מדין תורה? הא קדישי [הרי קדושים הם]!

ודוחים: מידי איריא [כלום שייך הדבר]? אין מכאן ראיה, הכא [כאן] לא בגוף העץ שהוקדש מדובר, אלא בגידולין הבאין לאחר מכאן עסקינן [עוסקים אנו], וקא סבר [וסבור חכם זה] כי אין מעילה בגידולין של הקדש.

ור' אבהו אמר בשם ר' יוחנן דרך אחרת להסביר את המשנה לשיטתו: מאי [מה] פירוש "יתיז" ששנינו? יתיז באפרוחין כלומר, את האפרוחים יכול להפיל כדי לאוכלם, אבל לא ישתמש בקן עצמו, ואם כן אין מכאן קושיה.

אמר ליה [לו] ר' יעקב לר' ירמיה בר תחליפא, אסברה [ואסביר אותה את המשנה] לך: במקרה שהיו אפרוחין בתוך הקן — כאן וכאן, בין בהקדש בין בעבודה זרה, מותרין הם, בביציםכאן וכאן אסורין. אמר רב אשי: ואפרוחין שצריכין לאמן כביצים דמו [נחשבים], ואסורים בהנאה.

א משנה המוצא כלים ועליהם צורת חמה, או צורת לבנה, או צורת דרקון — הרי אלו אסורים בהנאה ויוליכם לים המלח (כלומר, יאבדם), שחזקתם שהם משמשים לעבודה זרה. רבן שמעון בן גמליאל אומר: צורות אלה שהן על הכלים המכובדיןאסורין, שיתכן שהם נעבדים, שעל הכלים המבוזיןמותרין.

ב גמרא על עצם האיזכור של צורות חמה, לבנה ודרקון, שואלים: למימרא, דלהני הוא דפלחי להו, למידי אחרינא לא [האם לומר שלאלה הוא שעובדים להם, ולדבר אחר לא]? ורמינהי [ומקשים, מראים סתירה] ממה ששנינו במשנה אחרת: השוחט לשום (לשם) פולחן לכל דבר שהוא: לשם ימים, לשום נהרות, לשום מדבר, לשום חמה, לשום לבנה, לשום כוכבים ומזלות, או לשום מיכאל המלאך השר הגדול, לשום שילשול (מין תולעת) קטןהרי כל אחד מאלו הם זבחי מתים כלומר, זבחי עבודה זרה. משמע שעבודה זרה יכולה להיות בצורות רבות ושונות!

אמר אביי: מיפלח [לעבוד] לכל מה דמשכחי פלחי הם מוצאים הם עובדים], אבל מיצר ומפלחי [לצור צורות ולעבוד], הני תלתא דחשיבי ציירי להו ופלחי להו [דווקא שלושה אלה שהם חשובים, צרים אותם ועובדים אותם], למידי אחרינא [לדבר אחר]לנוי בעלמא עבדי להו [בלבד עושים אותם] ולא לשם עבודה זרה.

מסופר, מנקיט [אוחז, אוסף היה בידו] רב ששת חומרי מתנייתא ותני [את הפרטים של המשניות בענין זה, ושונה אותן יחד] בדרך זו: כל המזלות (גרמי השמים) צורותיהם מותריןחוץ ממזל חמה ולבנה, וכל הפרצופין מותריןחוץ מפרצוף אדם, וכל הצורות של דברים אחרים מותרותחוץ מצורת דרקון.

ודנים בדבריו, אמר מר [החכם]: כל המזלות מותרין חוץ ממזל חמה ולבנה. ויש לשאול: הכא במאי עסקינן [כאן במה אנו עוסקים]? אילימא [אם תאמר] בעושה אותם, אם מותר או אסור לעשותם; הרי אי [אם] בעושה מדובר, כל המזלות מי שרי [האם מותר]? והכתיב [והרי נאמר]: "לא תעשון אתי" (שמות כ, כ), ודרשו חכמים: לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום, שהם נמצאים אתי, משמע שאסור לעשות צורות של כל מיני מזלות!

אלא פשיטא [פשוט] שמדובר במוצא כלים שיש עליהם צורות של מזלות, וכדתנן [וכמו ששנינו במשנה]: המוצא כלים ועליהם צורת חמה, או צורת לבנה, צורת דרקוןיוליכם לים המלח.

ואולם אי [אם] מדובר כאן במוצא, אימא מציעתא [אמור את ההלכה האמצעית]: כל הפרצופות מותריןחוץ מפרצוף אדם; אי [אם] מדובר במוצא, פרצוף אדם מי [האם] אסור? והתנן [והרי שנינו במשנה]: המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקוןיוליכם לים המלח. ונדייק מכאן: צורת דרקוןאין [כן] אסורה, פרצוף אדםלא!

אלא פשיטא [פשוט] שמדובר בהלכה זו לגבי מי שעושה את הצורות הללו, וכדברי רב הונא בריה [בנו] של רב יהושע להלן (עבודה זרה מג,ב).

אלא שיש לשאול: אי [אם] בעושה מדובר, אימא סיפא [אמור את ההלכה שבסוף]: כל הצורות מותרותחוץ מצורת דרקון; ואי [ואם] מדובר רק בעושה, צורת דרקון מי אסיר [האם אסור] לעשות? והכתיב [והרי נאמר]: "לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב" (שמות כ, כ), ודרשו חכמים: לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום,

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר