סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

אם היה ישראל דר בחצר אחרתמותר, והוא (דווקא בזמן) שמפתח של אותו בית וחותם של היין בידו של ישראל.

המטהר יינו של גוי והיין נמצא ברשותו של הגוי, וישראל דר באותה חצרמותר, והוא שמפתח וחותם בידו של הישראל. ומעירים, אמר ליה [לו] ר' יוחנן לתנא (שונה המשניות), תני [שנה כך]: אף על פי שאין מפתח וחותם בידומותר.

וממשיכה הברייתא: אם היה הישראל דר בחצר אחרתאסור, אף על פי שמפתח וחותם בידו, אלו דברי ר' מאיר.

וחכמים אוסרין, עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין בזמנים קבועים.

ושואלים: חכמים אהייא [על איזה מקרה בברייתא מתייחסים דבריהם]? אילימא אסיפא [אם תאמר על הסוף]תנא קמא נמי מיסר קא אסר [התנא הראשון, ר' מאיר, גם כן אוסר]! ואלא תאמר כי הכוונה היא ארישא דסיפא [על ראשה של הפיסקה האחרונה], במטהר יינו של הגוי והישראל דר באותה חצר — והא קאמר ליה [והרי אמר לו] ר' יוחנן לתנא, תני [שנה] בהלכה זו: אף על פי שאין מפתח וחותם בידו — מותר, ובוודאי אין ר' יוחנן חולק על דעת חכמים!

ואלא יש לומר שחכמים מתייחסים אסיפא דרישא [לסופה של הפיסקה הראשונה], ביינו של ישראל המונח בבית בחצירו של גוי, דקאמר תנא קמא [שאומר התנא הראשון]: אם ישראל בחצר אחרתמותר, והוא שמפתח וחותם בידו. וחכמים אומרים: לעולם אסור, עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין.

ולגופם של דברי חכמים תוהים: וכי ממונה בא לקיצין בזמנים קבועים גריעותא [גריעות] הוא, שהרי יודע הגוי מתי בא השומר, ובין הזמנים הללו יכול לעשות מה שירצה! אלא יש לתקן: עד שיבא ממונה שאינו בא לקיצין, אלא בכל עת שעולה בדעתו.

א על מה ששנינו במשנה כי המטהר יינו של גוי ונתנו ברשותו של הגוי — היין אסור עד שיהא שם שומר, ר' שמעון בן אלעזר אומר: רשות גוים אחת היא. איבעיא להו [נשאלה להם ללומדים]: ר' שמעון בן אלעזר להקל בא או להחמיר בא? רב יהודה אמר בשם זעירי: להקל בא, רב נחמן אמר בשם זעירי: להחמיר.

ומסבירים את השיטות: רב יהודה אמר זעירי להקל, והכי קאמר תנא קמא [וכך אמר התנא הראשון]: כשם שברשותו של הגוי בעל היין אסור, כך אם היה היין ברשות גוי אחר נמי [גם כן] אסור, שמא נתן לבעל היין לגעת בו, וטעם הדבר כי חיישינן לגומלין [חוששים אנו שהם גומלים זה לזה], שיגמול לו בעל היין בפעם אחרת כעין זה, ולכן אין ההוא מספר על כך.

ואילו ר' שמעון בן אלעזר אומר: במה דברים אמורים שאסור — כשהיה היין ברשותו של הגוי בעל היין, אבל ברשות גוי אחרמותר, שחושש הוא לגשת ליין ברשותו של אחר, שמא ייוודע הדבר, ולא חיישינן [ואין אנו חוששים] לגומלין.

ואילו רב נחמן אמר בשם זעירי שכוונתו להחמיר, והכי קאמר תנא קמא [וכך אמר התנא הראשון]: במה דברים אמורים שאסור? כשהיה היין ברשותו של הגוי בעל היין, אבל ברשות גוי אחרמותר, ולא חיישינן [ואין אנו חוששים] לגומלין. ואילו ר' שמעון בן אלעזר אומר: כל רשות גוים אחת היא, שאנו חוששים שהם גומלים זה לזה, ואינם מספרים.

ומעירים: תניא כוותיה [שנויה ברייתא כשיטתו] של רב נחמן אמר בשם זעירי שר' שמעון בן אלעזר בא להחמיר, ששנינו שאמר ר' שמעון בן אלעזר: כל רשות גוים אחת היא מפני הרמאין, ומשמע שהוא המחמיר בזה.

מסופר, דבי פרזק רופילא [אנשי בית פרזק השר] אותיבו חמרא גבי אריסייהו [הניחו יין שטיהרו ישראל אצל אריסיהם הגוים], סבור רבנן קמיה דרבא למימר [סברו חכמים שהיו לפני רבא לומר]: כי חיישינן [כאשר חוששים אנו] לגומליןהני מילי היכא דקא מותיב האי גבי האי [דברים אלה אמורים כאשר זה מניח אצל זה], אבל הכא [כאן] כיון דאריסיה לאו דרכיה לאותוביה בי פרזק רופילא [שהאריס אין דרכו להניח דברים בבית פרזק השר], לגומלין לא חיישינן [אין אנו חוששים].

אמר להו [להם] רבא: אדרבה, אפילו למאן דאמר דעת מי שאומר] לא חיישינן [שאין אנו חוששים] לגומלין, הני מילי [דברים אלה אמורים] היכא דלא מירתת מיניה [במקום שאינו מפחד ממנו הגוי האחר], אבל הכא [כאן], באריסים אלה של פרזק, כיון דמירתת מיניה הוא מפחד ממנו]מחפי עליה זכותא [הרי הוא מחפה עליו לזכות] ובוודאי לא יספר מעשיו.

מסופר, ההוא כרכא דהוה יתיב ביה חמרא [כרך אחד שהיה מונח בו יין] של ישראל, אשתכח [נמצא] גוי דהוה קאי ביני דני [שהיה עומד בין החביות של היין], אמר רבא: אם כשיגלו אותו נוגע ביין הריהו נתפס עליו כגנבחמרא שרי [היין מותר], שמפני שהוא מפחד שיתפסוהו אינו מתפנה לנסך, ואי [ואם] לא — היין אסור

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר