סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

אם עון פיגולהרי כבר נאמר: "לא יחשב" (ויקרא ז, יח), משמע שאין לו תקנה! אם עון נותרהרי כבר נאמר: "לא ירצה" (ויקרא ז, יח)!

הא אינו נושא הציץ אלא עון טומאה, ומסתבר כי על עוון זה מכפר הציץ על היחיד, שכבר הותרה טומאה מכללה בצבור.

ונברר: מאי [מה] טומאה? באיזו טומאה מדובר שהציץ מרצה? אילימא [אם תאמר] מטומאת שרץ, היכא אישתרי [היכן הותרה] בציבור? אלא ודאי מדובר בטומאת מת, ולאו [והאם לא] כגון שנטמאו בעלים במת? אלמא [מכאן] שאם נטמאו בעלים במתמשלחין קרבנותיהן שהרי הציץ מרצה עליהם.

ונברר: ובמאי [ובמה] באיזה קרבן מדובר? אי [אם] בנזיר, הלוא "וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרו" (במדבר ו, ח) אמר רחמנא [אמרה התורה], שבכל מקרה שהוא טמא, גם באונס, אינו יכול להביא קרבן נזירות עד שיטהר מטומאתו! אלא בהכרח הכוונה היא לעושה פסח, ומכאן שטמא מת יכול לשלח את קרבן הפסח שלו, וכדברי זקני דרום, ושלא כדברי רמי בר חמא! (ולאו כגון שנטמאו בעלים במת).

ודוחים: לעולם אפשר לפרש שהציץ מרצה במקרה שנטמאו הבעלים בשרץ ולא במת. ואין לסתור זאת ממה שנאמר בתור ראיה לכך, שטומאה הותרה בציבור, והרי דין זה אינו אלא בטומאת מת, משום שאין הכוונה אלא לשם טומאה בעולם ענין טומאה בכללו, שמצאנו שהותר בציבור.

ואיכא דדייק ומייתי הכי [ויש שמדייק מלשון הכתוב בענין ציץ ומביא כך] ראיה לצד ההפוך: "ונשא אהרן את עוון הקדשים" (שמות כח, לח), עון הקדשיםאין [כן] מכפר, עון מקדישין (כלומר, טומאתם של המקריבים) — לא, ונברר מאי [באיזו] טומאה מדובר? אילימא [אם תאמר] טומאת שרץ, מי אישתריא [האם הותרה] בציבור? אלא לאו [האם לא] מדובר בטומאת מת, ועון קדשים אין [כן] מרצה הציץ, עון מקדישים לא, ושלא כדברי זקני דרום, הסבורים שטמא מת משלח קרבנותיו!

ומשיבים: לעולם יכול אחד לפרש שטומאה שהציץ מרצה עליה (ולא על המקריב) היא טומאת שרץ, ואולם אין זה משום שהיא עצמה הותרה בציבור, אלא משום שמצאנו שהותר שם טומאה בעולם בטמא מת.

א שנינו במשנה כי העובד יושב פוסל את העבודה. ושואלים: מנלן [מנין לנו]? אמר רבא אמר רב נחמן, משום שאמר קרא [הכתוב] לגבי הכהנים: "כי בו בחר ה' אלקיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם ה'" (דברים יח, ה), לעמידה בחרתיו ולא לישיבה, שרק בדרך זו נבחר הכהן לשרת.

תנו רבנן [שנו חכמים]: נאמר "לעמד לשרת" הרי זו מצוה לעשות את עבודת הקודש בעמידה, כשהוא אומר: "ככל אחיו הלויים העמדים שם לפני ה' " (דברים יח, ז) — שנה עליו הכתוב במצות העבודה, כדי לומר שהוא לעכב, שאם לא עמד הרי הוא פוסל.

אמר ליה [לו] רבא לרב נחמן: מכדי [הרי] יושב כזר דמי [נחשב] ומחיל [ומחלל] את העבודה, אימא [אמור]: מה זר שעבד — עונשו במיתה בידי שמים, אף יושב יהיה עונשו במיתה, אלמה תניא [מדוע שנויה ברייתא]: אבל ערל, אונן, יושב שעבדו במקדש אינן במיתה אלא באזהרה (באיסור לא תעשה)?

ומשיבים: משום דהוי [שהיו] גם כהן מחוסר בגדים וגם כהן שלא רחוץ ידים ורגלים שני כתובין הבאין כאחד, שבשניהם נאמר שהכהן שעשה זאת — חייב מיתה,

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר