סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראקסח ע"אכ שבט תש"ע14:27"האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא..." / ‏דוד כוכב
"צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק...
אמר אביי: האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא, נידבר עם הארץ בהדיה, דלמא מחלפו לה מיניה".

כתב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה כא, ג
"מותר להסתכל בפני הפנויה ולבדקה בין בתולה בין בעולה, כדי שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה צד איסור ולא עוד אלא שראוי לעשות כן".
ובפירושו למשנה כתב (סנהדרין ז משנה ד)
"הרי זה חובה והתורה זירזה על כך, ואנשי הצניעות מן התורניים עושים כן".
ובתרגום הישן:
"זה ראוי לעשות והתורה מצוה על זה, ואנשי מעשה מבעלי תורה מכוונים לעשותו".

הקשה הראב"ד:
"חכמים אמרו האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה דילמא מחלפא ליה מיניה אלמא אין דרך ת"ח בכך".
כלומר, אם אכן הביט בה אותו ת"ח לפני שהחליט לקדשה, הכיצד אינו מכירה?

תירץ המגיד משנה:
"ואין זו השגה לפי שצורבא מרבנן אפילו נסתכל בה ובדקה בפעם אחת לא יכירה אם יחליפוה לפי שאינו רגיל להסתכל בצורת הנשים. אבל עם הארץ יכירה בפעם אחת ואילו היה אסור בהסתכלות כדי לבדקה לא היו אומרים לעם הארץ עמוד וחטוא בשביל שיזכה חבירך והמימרא דרב דאמר אסור לקדש אשה עד שיראנה תוכיח".
כלומר שגם אם הביט בה פעם אחת, הוא לא יוסיף להביט בה שוב שלא לצורך להנאתו, כיון שכבר החליט אם ישאנה אם לאו.
וכדברי הרמב"ם בפירושו שם:
"שהחסידים מתעבים את זה ואף על פי שהוא מותר".
ואין די בהבטה מועטת זו לזכור היטב את מראיה.

והקשו הכיצד לא ראה אברהם את שרה, כאמרם במסכת בבא בתרא דף טז.
"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה".
ויש מי שתירץ, שטעם האיסור מפורש במסכת קידושין דף מא.
"אמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו".
וכיון שאברהם לא הביט באשתו גם לאחר נישואיו, נפל החשש שמא יראה בה דבר מגונה. והלכה לגביו כדעת הראב"ד.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר