סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםלו ע"אט טבת תשע"א10:07חלוקה לפיסקאות וצבעים בתוכנת "גמראור" / ‏יוסף שמשיקובץ מצורף להודעה
פתח קובץ מצורף לקבלת העמוד בצבעים

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"

עיבוד דף הגמרא בעזרת תוכנת "גמראור"

התוכנה "מפרקת" את עמוד הגמרא לקטעים ולשורות משמעותיות.
היגד – שחור
קושיה – אדום
תרוץ – ירוק
שאלה – ורוד
תשובה – כחול
לתשומת לב! החלוקה והצביעה בוצעו באופן אוטומטי, ללא עריכה ידנית. ולכן בכמה מקומות תיתכנה שגיאות בצבעים, בעיקר במקומות שהתרוץ כולל בתוכו שאלה/קושיה.


זבחים דף לו עמוד א

מתני'.

שחטו על מנת להניח את דמו או אימוריו למחר,
או להוציאן לחוץ - רבי יהודה פוסל,
וחכמים מכשירין.

על מנת ליתנן על גבי הכבש שלא כנגד היסוד,
וליתן את הניתנים למעלן למטה ואת הניתנים למטה למעלן,
ואת הניתנים

----------------------------------
מסכת זבחים דף לו עמוד א
----------------------------------

בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים,
שיאכלוהו טמאים שיקריבוהו טמאים,
שיאכלוהו ערלים ושיקריבוהו ערלים,
לשבר עצמות הפסח,
לאכול הימנו נא,
ולערב דמו בדם הפסולים - כשר,
שאין מחשבה פוסלת אלא בחוץ לזמנו וחוץ למקומו,
והפסח והחטאת שלא לשמן.


גמ'.


מאי טעמא דרבי יהודה?

אמר רבי אלעזר: תרי קראי כתיבי בנותר,
כתוב אחד אומר: (שמות יב) לא תותירו ממנו עד בקר,
וכתוב אחד אומר: +ויקרא ז+ לא יניח ממנו עד בקר,
אם אינו ענין להניח,
תנהו לענין מחשבת הינוח.


ורבי יהודה האי קרא להכי הוא דאתא?

האי מיבעי ליה לכדתניא: (ויקרא ז) ובשר זבח תודת שלמיו - למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה,
חליפין וולדות תמורות מנין?

ת"ל: ובשר
חטאת ואשם מנין?

ת"ל: זבח


ומנין לרבות שלמי נזיר ושלמי פסח?

תלמוד לומר: שלמיו

לחמי תודה וחלות ורקיקים שבנזיר מנין?

ת"ל: קרבנו

כולן קורא אני בהן לא יניח!

אם כן,
לימא קרא לא תותירו
מאי לא יניח?

אם אינו ענין להינוח
תנהו ענין למחשבת הינוח.


התינח להניח,
להוציא מאי איכא למימר?

ועוד,
טעמא דר' יהודה סברא הוא
דתניא:

אמר להם רבי יהודה: אי אתם מודים שאם הניחו למחר שהוא פסול?

אף חישב להניחו למחר - פסול

אלא טעמא דרבי יהודה סברא הוא.


וניפלוג נמי רבי יהודה בכולהו!

בהי ניפלוג?

בשובר עצמות הפסח ולאכול ממנו נא

זיבחא גופיה מי מיפסיל?

על מנת שיאכלוהו טמאים ושיקריבוהו טמאים,
זיבחא גופיה מי מיפסיל?

שיאכלוהו ערלים ושיקריבוהו ערלים
זיבחא גופיה מי מיפסיל?

לישנא אחרינא: כל כמיניה

לערב דמן בדם הפסולין
רבי יהודה לטעמיה,
דאמר: אין דם מבטל דם .


ליתן את הניתנין למעלה למטה
למטה למעלה,
רבי יהודה לטעמיה
דאמר: שלא למקומו נמי מקומו קרינא ביה.


וליפלוג בניתנין בפנים שנתנן בחוץ
והניתנין בחוץ שנתנן בפנים!

קסבר רבי יהודה: בעינן מקום שיהא משולש
בדם בבשר ובאימורין.


ומי אית ליה לרבי יהודה האי סברא?

והתניא,
רבי יהודה אומר: (דברים יז) דבר רע
ריבה כאן חטאת ששחטה בדרום וחטאת שנכנס דמה לפנים - פסולה!

ולית לרבי יהודה שלישי?

והתנן

אמר רבי יהודה: הכניס בשוגג - כשר

הא במזיד - פסול,

וקי"ל בשכיפר

השתא ומה התם עיילי עייל
אי כיפר אין
אי לא כיפר לt

הכא דחשיב חשובי לא כל שכן!

תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר