סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםלז ע"אט טבת תשע"א21:36חלוקה לפיסקאות וצבעים בתוכנת "גמראור" / ‏יוסף שמשיקובץ מצורף להודעה
ראה בקובץ המצורף את "השלם"


הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

חלוקה לפיסקאות וצבעים – תוכנת "גמראור"

מסכת זבחים דף לז עמוד א


לתשומת לב! החלוקה והצביעה בוצעו באופן אוטומטי, ללא עריכה ידנית. ולכן בכמה מקומות תיתכנה שגיאות בצבעים, בעיקר במקומות שהתרוץ כולל בתוכו שאלה/קושיה.


זבחים דף לז עמוד א

בעמוד זה נוספו הדגשות: "ביטויי הקישור" [ואין להגדירם "מילות מפתח" שעליהן ארחיב בפעמים הבאות]. גם כאן יש משמעות לצבעי הרקע כמו למילם עצמם.
איפה התועלת ללומד הדף היומי?
כעיקרון צבע הרקע חייב להיות כמו צבע הגופן עצמו. כי ברור שמילת שאלה "מנין" תהיה צבועה ברקע ורוד/אדום וגם היא עצמה [הגופן] יהיה צבוע באותו צבע מכיון שיש להניח שהמשפט כולו הוא "שאלה".

אבל לפעמים קורה שאין התאמה בצבעים ואין זו שגיאה אלא "הבנה משמעותית"
למשל ... התוכנה ביצעה את כל המצורף באופן אוטומטי. גם לומד הדף היומי יכול באופן כזה לקבל "תמונה" על מהלך הגמרא...

המשך יבוא...גמ'.

תנו רבנן: מנין לניתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר?

תלמוד לומר: (מקור לדין) (דברים יב) ודם זבחיך ישפך.


והאי להכי הוא דאתא?

האי מיבעי ליה לכדתניא:

----------------------
זבחים דף לז עמוד א
----------------------


מנין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד?

ת"ל: ודם זבחיך ישפך!

נפקא ליה מדרבי,
דתניא,
רבי אומר: (מקור) (ויקרא ה) והנשאר בדם ימצה - (דרשת הפסוק) שאין ת"ל (מקור לדין) בדם, (דרשת הפסוק)
ומה ת"ל בדם?

(נימוק) לפי שלא למדנו אלא לניתנין מתן ד' שטעונין מתן דמים ליסוד,
שאר דמים מנין?

ת"ל: (מקור לדין) והנשאר בדם ימצה, (דרשת הפסוק)
שאין ת"ל (מקור לדין) בדם,
ומה ת"ל בדם?

לימד על כל הדמים (דרשת הפסוק) (דין) שטעונין מתן דמים ליסוד.


ואכתי להכי הוא דאתא?

מיבעי ליה לכדתניא: מנין לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא?

ת"ל: ודם זבחיך ישפך!

סבר לה כר' עקיבא,
דאמר: לא זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה,
דתנן: ברך ברכת הפסח פטר את של זבח,
של זבח - לא פטר את הפסח,
דברי ר' ישמעאל;

רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו,
ולא זו פוטרת זו.


אכתי להכי הוא דאתא?

מיבעי ליה לכדתניא: ר' ישמעאל אומר,
מתוך,
שנאמר: (מקור) (במדבר יח) אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז וגו',
למדנו לבכור שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, (מקור) (דרשת הפסוק)
מעשר ופסח מנין?

תלמוד לומר: ודם זבחיך ישפך!

סבר לה כר' יוסי הגלילי,
דתניא,
רבי יוסי הגלילי אומר: דמו לא נאמר אלא דמם,
חלבו לא נאמר אלא חלבם,
לימד על בכור מעשר ופסח (דרשת הפסוק) (דין) שטעון מתן דמים ואימורין לגבי מזבח.


ורבי ישמעאל האי קרא מפיק ליה להכי ומפיק ליה להכי?

תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל .


בשלמא לרבי ישמעאל דמוקים לה כוליה בבכור,
היינו,
דכתיב (מקור) (במדבר יח) ובשרם יהיה לך.


אלא לרבי יוסי דמוקי ליה נמי במעשר ופסח,
מעשר ופסח בעלים אכלי ליה,
מאי ובשרם יהיה לך?


אחד תם ואחד בעל מום,

-----------------------
זבחים דף לז עמוד ב
----------------------

לימד על בכור בעל מום (דרשת הפסוק) (דין) שניתן לכהן,
שלא מצינו לו בכל התורה כולה.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר