סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

מעילהיז ע"בד תשרי תש"פ11:46ביאור למעשה ברשב"י / ‏אור חדש
מהספר פתח עינים למעילה:

שאל ר' מתיא בן חרש את רבי שמעון בן יוחי בעיר רומי מנין לדם שרצים וכו' יש לדקדק דמאחר דר' מתיא כבר ידע ענין זה שעבר בין רשב"י ור"א בר יוסי וכמ"ש להם לתלמידיו למוד ערוך בפיו של ר"א ברבי יוסי שפעם אחד וכו' א"כ אמאי שאל לרשב"י מנין לדם שרצים וכו' הא כבר קדמה לו ידיעה ומה נפקא מינה ותו רשב"י איך לא אמר בשם ר"א ברבי יוסי ואמרו סתם. ותו הדבר קשה מ"ש לו תלמידיו חכים ליה בר יוחאי דהא זה היה כשהיה גדול רשב"י דר' מתיא בן חרש אחר מעשה אמרה כלומר אחר מעשה שהלך רשב"י עם ר"א ברבי יוסי כדמוכח מסוגיין ואמרו ליזיל רשב"י שמלומד בנסים ופירש"י שנעשו לו נסים במערה פ' ב"מ ומוכח דכבר רשב"י היה גדול יתר מאד באותו פרק וא"כ מה זה שאמרו חכים ליה בר יוחאי אשר היו תמהי"ם על דבר קטן שאמר והלא רשב"י תלמידו של ר' עקיבא ונראה שכבר נסמך ואיברא שהוא דבר קשה ובפרט לפי מה שפירש"י ע"ש ותו מאי קאמר לימוד ערוך הוא בפיו של ר"א ברבי יוסי ומה הלשון הול"ל שהם דברי ר' אליעזר בר' יוסי ותו לא:
ואפשר דמאי דשאל ר' מתיא ן' חרש לרשב"י היינו לדעת אם מסכים הולך לדברי ר' אליעזר בר' יוסי או איהו סבר או קבל מרבותיו למוד אחר. ועוד נסתפק אם מה שהקפיד רשב"י על ר' אליעזר בר"י היה שמדעתו השיב לשואל מנין שדם שרצים וכו' וזה לכם וכו' וכמו שנראה מפירש"י שפירש ד"ה עקם פיו וכו' שלא ירגיש רבי שמעון שיהא כמורה הלכה בפניו ואעפ"כ הרגיש וכו' שחכם אתה שידעת להשיב אבל הואיל והורית לפני וכו' ע"ש. או דילמא לימוד זה היה מקובל להם וגם רשב"י ידעו מקבלה אך הקפיד עליו שלא היה לו להשיב תכף לפני ר"ש. ומשו"ה שאל לרשב"י מנין לדם שרצי' והשיב לו דאמר קרא וזה וכו' ובזה נפשטו הספיקות דמזה נפשט שהוא מסכים בלימוד זה ודאי. וממה שאמרו סתם ולא בשם ר' אליעזר שמעינן דזה לימוד קדום וכבר ידעו רשב"י וההקפדה היתה על שקפץ בתחילה להשיב. אך תלמידי ר' מתיא סברו שזה מדעת רשב"י וז"ש חכים ליה בר יוחאי יותר ממה שידענו מחכמתו נתחכם יותר שתכף השיב דבר שלא ידעתו אתה רבינו דקיימת במילתא והוצרכת לשאול מרשב"י והיינו שמוחזק לך דגדלה חכמתו יותר ממך וזהו חכים ליה בר יוחאי מוחזק בעיניך כי גדול ממך הוא. והשיב אין זה מחכמתו וכבר ידעתי לימוד זה שהוא מקובל אצלם והיינו דקאמ' לימוד ערוך בפי ר"א בר' יוסי כלומר שהיה מקובל אצלם וזהו דקדוק לימוד ערוך בפיו של ר"א בר' יוסי שאינו מדעתו וסיפר להם המעשה שיבינו כי מה ששאל מרשב"י היינו להוכיח זה אם מקובל אצלם וגם לרשב"י קדמה לו ידיעה ככל אשר דיברנו.

רק אציין שנראה שהשאלה שנשאלה נשאלה סמוך לפני ששאל ר' מתיא את רשב"י שלא מצינו עוד שביקרו ברומי
וכן מובא בשינוים ותוספות במדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר