סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מספר צפיות: 46

דף קנה עמוד א
* הגמרא מכריעה להלכה שאסור להשתמש בצדדי הבהמה אך מותר להשתמש בצדדי צדדים.
* לדעת רב הונא: מותר לטרוח להשביח אוכל בהמה, אך דבר שאינו ראוי לאכילה אסור לתקנו בשבת לאכילה.
* לדעת רב יהודה: מותר לתקן דבר שיהיה ראוי למאכל בהמה, אבל דבר שהוא ראוי למאכל בהמה אסור לטרוח בו כדי להשביחו.

דף קנה עמוד ב
* הגמרא מבררת את המושגים "אובסין" "מאמירין" "מלעיטין" המוזכרים במשנה.
* מותר לתת בשבת מזונות לפני כלב, אך לא לפני חזיר.
* יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטין, לפיכך שוהה אכילתו במעיו ג' ימים.
* דרך ארץ היא לזרוק עצם קטנה לכלב.
* אין עני מכלב, ואין עשיר מחזיר.
* נחלקו התנאים אם מותר לגבול את הקלי (=קמח שנעשה מתבואה שייבשוה בתנור) בשבת.

מספר צפיות: 69

דף קנו עמוד א
* רבי ירמיה בר אבא סובר שמותר לגבל מורסן בשבת אך בשינוי.
* בפנקסו של רבי יהושע בן לוי כתוב לאלו תכונות לאדם גורם היום בשבוע בו הוא נולד. (כל יום בשבוע גורם לתכונה אחרת לנולדים באותו יום).
* לדעת רבי חנינא: לא המזל של היום גורם את תכונות הנולד בו, אלא מזל השעה בה נולד אדם הוא הגורם לכך, והוא מפרט את התכונות הנגרמות מכל שעה ושעה בה נולד אדם.
* רבה נולד במזל מאדים.
* האמוראים נחלקו אם יש מזל לישראל (=אם תפילה וצדקה משנה את המזל לטובה או לא).

דף קנו עמוד ב
* הגמרא מביאה שלושה סיפורים (על שמואל, רבי עקיבא ורב נחמן בר יצחק) מהם ניתן ללמוד שאין מזל לישראל.
* הגמרא מביאה אמוראים (עולא, רב, לוי) שפסקו שהלכה כרבי יהודה במוקצה, ואמוראים (שמואל, זעירי, רבי יוחנן) שפסקו שהלכה כרבי שמעון.

מספר צפיות: 66

דף קנז עמוד א
* רבי שמעון מודה במוקצה מחמת חסרון כיס.
* רב אחא ורבינא נחלקו האם הלכה כרבי שמעון במוקצה מחמת מיאוס.
* התנאים נחלקו אם הפרת נדרים שמפר בעל לאשתו מוגבלת בו ביום (ולכן מותר לבעל להפר נדר לאשתו גם שלא לצורך השבת), או מוגבלת במעת לעת (ולכן מותר לבעל להפר נדר לאשתו בשבת רק לצורך השבת).
* מותר להישאל לנדר לצורך השבת גם אם היה לו זמן להישאל לנדר לפני השבת.

דף קנז עמוד ב
* מדידה המותרת בשבת היא רק מדידה לצורך מצוה.

הדרן עלך מסכת שבת!

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר