סקר
לקראת סיום מס' שבת

 
מספר צפיות: 16
דף ח עמוד א
* בגמרא מובא חישוב מתימטי ארוך כדי לבאר את דברי ר' יוחנן שאמר שסוכה העשויה ככבשן (=סוכה עגולה) כשרה רק אם יש בהקיפה כדי לישב בה כ''ד בני אדם.

דף ח עמוד ב
* סוכת שנבנתה ע"י גוים / נשים / בהמה / כותים - כשרה ובתנאי שנעשתה לצל סוכה (ולא לצניעות בעלמא).
* סוכה שנבנתה עבור רועים / קייצים / בורגנין / שומרי פירות - כשרה ובתנאי שנעשתה לצל סוכה (ולא לצניעות בעלמא).
מספר צפיות: 4
דף ט עמוד א
*סוכה ישנה (סוכה שעשאה קודם לחג 30 יום) - לדעת ב"ה כשרה, ולדעת ב"ש פסולה.
* תליית חוטי הציצית בבגד (ולדעת שמואל אף טווית החוטין) צריכה להיות לשם מצות ציצית.

דף ט עמוד ב
*סוכה תחת האילן / סוכה בתוך הבית - פסולה.
* סוכה על גבי סוכה - פעמים ששתיהן כשירות, פעמים ששתיהן פסולות, פעמים שתחתונה בלבד כשרה, פעמים שעליונה בלבד כשרה.
מספר צפיות: 3
דף י עמוד א
* סוכה תחת סוכה - נחלקו הדעות כמה יהא הפסק בין סכך לסכך ותיפסל התחתונה משום סוכה תחת סוכה. (הדעות הן: טפח, 4 טפחים, 10 טפחים)
* אם פירס על הסוכה סדין מפני החמה או תחתיה כדי להגן מפני נשירת עלים - פסולה, אך אם פירס תחתיה כדי לנאותה - כשרה.

דף י עמוד ב
* סדינין הפרוסין תחת הסכך לנוי בריחוק 4 טפחים מהסכך - נחלקו האמוראים אם הסוכה כשרה.
מספר צפיות: 3
דף יא עמוד א
* 3 תנאים לסכך כשר: לא מחובר לקרקע (אלא תלוש), אינו מקבל טומאה, גידולו מן הארץ.
* רב עמרם חסידא סבר שנשים חייבות בציצית (כי סבר שלילה זמן ציצית הוא ולכן זו מצות עשה שלא הזמן גרמא).

דף יא עמוד ב
* 'זה אלי ואנוהו' - התנאה לפניו במצות: סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה.
* לדעת חכמים מצוה לכתחילה לאגוד את הלולב משום 'זה אלי ואנוהו', אך לדעת ר' יהודה זו חובה מעיקר הדין.
* 'כי בסוכות הושבתי את בני ישראל' - נחלקו התנאים אם היו אלו ענני כבוד או סוכות ממש.
מספר צפיות: 3
דף יב עמוד א
* אסור לסכך בחבילי קש / עצים / זרדין - גם כאשר מניח אותם לשם סכך - משום 'גזירת אוצר' (היינו, שלפעמים אדם במהלך השנה בא מן השדה בערב וחבילתו על כתפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו כדי ליבשה ולא התכוון שזה יהיה לשם סיכוך לסוכה).
* החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה (מדין תורה) - משום 'תעשה ולא מן העשוי' (אך אם נענע הסכך לשם סוכה - כשרה).

דף יב עמוד ב
* המסכך ב'פשוטי כלי עץ' (כגון: 'חיצין זכרים') - הסוכה כשרה, כי 'פשוטי כלי עץ' אינם מקבלים טומאה.
מספר צפיות: 3
דף יג עמוד א
* לדעת אביי אין לסכך בדבר שהעלים שלו עלולים לנשור (כמו 'היגי' - מין סנה) - כיון שזה יגרום לו לעזוב את הסוכה.
* למרות שלמדנו שאין מסככין בחבילי קש וחבילי עצים - הרי שבדבר שנאגד בידי שמים (כמו תחתית הדקל שיוצאים ממנו הרבה ענפים קטנים) מותר לסכך ('אגד בידי שמים לא שמיה אגד').

דף יג עמוד ב
* המסכך במאכל אדם שעשוי להתייבש - יש להחמיר שפוסל את הסוכה אם סיכך בו שיעור של 3 טפחים (כדין אויר), כיון שהוא עשוי ליפול אחרי שיתייבש.
מספר צפיות: 3
דף יד עמוד א
* על משניות מסדר טהרות אין שום גמרא בעולם (ולכן הגמרא משתמשת במונח 'גופא' כשבאה לפרש משנה כזו) (רש"י).
* למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר (לדוגמא - 'ויעתר יצחק לה')? לומר לך מה עתר (קילשון) מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב''ה ממדת אכזריות למדת רחמנות.
* ר' יהודה ור' מאיר נחלקו אם מותר לסכך בנסרים - ורב ושמואל נחלקו האם מחלוקתם היא בנסרים שרחבים 4 טפחים ומעלה, או שמחלוקתם היא בנסרים שרחבם הוא בין 3 ל-4 טפחים.

דף יד עמוד ב
* בנסר שאסור לסכך בו בגלל רוחבו (בהתאם למחלוקות שלעיל) - נחלקו האמוראים האם מותר לסכך בו כאשר הפכו על צידו הצר, והמסקנה היא שאסור (כיון שיש שם פסול עליהן נעשו כשפודין של מתכת הפסולין לסכך בכל מקרה).
מספר צפיות: 3
דף טו עמוד א
* תקרת בית העשויה מנסרים - נחלקו התנאים כיצד ניתן להכשירה לסוכה (ע"י החלפת כל נסר שני בסכך כשר ו/או ע"י שינענע את הנסרים לשם סכך).
*מוטות פסולים וסכך כשר - לדעה הסוברת ש'פרוץ כעומד מותר' הסוכה כשרה אף אם הרווח בין המוטות (=מקום הסכך) שווה בדיוק למוטות, ולדעה הסוברת ש'פרוץ כעומד אסור' יש צורך שיהיה יותר סכך כשר מאשר סכך פסול (=המוטות).

דף טו עמוד ב
* לדעת רבי אמי בר טביומי: סכך העשוי מבלאי כלים - פסול מדרבנן (למרות שבלאי כלים לא מקבלים טומאה - גזרו עליהם חכמים מכיון שהם באו מכלי שמקבל טומאה).
מספר צפיות: 3
דף טז עמוד א
* החוטט בגדיש לעשות לו סוכה - הסוכה פסולה, אך אם היה בהתחלה (לפני שחטט) חלל בגובה טפח וברוחב 7*7 טפחים - כשרה, כי במקרה זה היה מההתחלה סכך כשר והחטיטה מתקנת רק את הדפנות, ועל הדפנות לא נאמר 'תעשה ולא מן העשוי'.
* 'מחיצה תלויה' (שגובהה 10 טפחים, אך הקצה התחתון שלה תלוי באויר ולא מגיע ל-3 טפחים סמוך לקרקע) - נחלקו התנאים אם מחיצה כזו כשרה לסוכה, וכן נחלקו תנאים אחרים אם מחיצה כזו כשרה בהלכות שבת בדיני חצר (והגמרא מסיקה שאין חפיפה בין 2 המחלוקות).

דף טז עמוד ב
* דופן בגובה 4 טפחים ומשהו יכולה לשמש כדופן בסוכה שגבוהה 10 טפחים אם יעמידנה באמצע הגובה במרחק של פחות מ-3 טפחים לכל כיוון (בהסתמך על דין 'לבוד' ב-2 הצדדים).
* דופן ברוחב 4 טפחים ומשהו יכולה לשמש כדופן בסוכה אם יעמידנה בפחות מ-3 טפחים סמוך לדופן השניה.
מספר צפיות: 3
דף יז עמוד א
בנוגע לסכך הסוכה:
* אויר, בין מן הצד ובין באמצע הסכך - כאשר שטח האויר הוא 3 טפחים ומעלה, הסוכה פסולה (כי מעל 3 טפחים לא אומרים 'לבוד').
* סכך פסול מן הצד - אם הסכך הפסול הוא פחות מ-4 אמות, הסוכה כשרה, כי סכך פסול זה נחשב ל'דופן עקומה'.
* סכך פסול באמצע הסכך - נחלקו הדעות אם פוסל את הסוכה כאשר שטחו מ-4 טפחים ומעלה (כי נחשב ל'מקום חשוב') או מ-4 אמות ומעלה ('הלכה למשה מסיני').

דף יז עמוד ב
* בגד שייחדו למשכב הזב - מטמא ליעשות אב הטומאה במשכב הזב או במדרסו, אם שיעורו הוא לפחות 3 טפחים על 3 טפחים.
מספר צפיות: 3
דף יח עמוד א
*האם יש דין 'לבוד' באמצע? בסכך - מחלוקת אמוראים, במבוי - יש (כי דין מבוי הוא מדרבנן), בהלכות טומאה - אין (כך הלכה למשה מסיני).

דף יח עמוד ב
* סיכך על גבי אכסדרה שאין לה עמודים - יש מחלוקת אם אומרים 'פי תקרה יורד וסותם' והסוכה כשרה, או לא.
* בסוכה עם 2 דפנות מקבילות בלבד - לדעת כולם לא אומרים 'פי תקרה יורד וסותם' (כיון שרבים עוברים שם).
* אכסדרה בבקעה - יש מחלוקת אם נחשבת לרשות היחיד (כי אומרים 'פי תקרה יורד וסותם') או לא.
מספר צפיות: 3
דף יט עוד א
* לדעת כולם לא אומרים 'פי תקרה יורד וסותם' כאשר פי התקרה אינו ניכר ('כשהשוה את קירויו').
* סוכה ש-2 דפנות עשויות כהלכתן, והרוח ה-3 (הפתוחה) סמוכה לאכסדרה, ולעומדים מבחוץ זה נראה כהתחלת הדופן ה-3 ('נראה מבחוץ ושוה מבפנים'): כשרה.
* 'פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה' (בגמרא מובאים 4 הסברים לתיאור המקרה).

דף יט עמוד ב
* סוכה כמין צריף או שסמכה לכותל (=שאין לה גג אופקי) - יש מחלוקת תנאים אם סוכה זו כשרה (כי 'שיפועי אהלים כאהלים דמו') או לא. [אך אם הגביהה מן הקרקע טפח או שהפליגה מן הכותל טפח - כשרה לדעת כולם, כי אז ניכר קצת שיש גג]
1 2 3 4 5
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר