סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 
מספר צפיות: 64

דף כט עמוד א
* במשנה (בדף כו) פורטו חמישה דברים שאירעו את אבותינו בתשעה באב - והגמרא מביאה את המקורות לכך.
* "ויבכו העם בלילה ההוא (כשהמרגלים חזרו)" - ט' באב היה, אמר להם הקב''ה: אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות (חורבן בית המקדש).
* בז' באב נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו (ולכן לדעת רבי יוחנן היה עדיף לקבוע את הצום על החורבן בי' באב, אך חכמים סוברים שמועד התחלת הפורענות הוא עדיף וקובע).
* מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב (ולכן גם חורבן בית המקדש השני היה בט' באב).
* כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה.

דף כט עמוד ב
* מומלץ לא להתדיין עם גוי בחודש אב (כי המזל רע בחודש זה), אלא דוקא בחודש אדר (שבו יש מזל טוב לישראל).
* בשבוע שחל בו ט' באב אסור לכבס, אך נחלקו רב נחמן ורב ששת אם מותר לכבס ולהניח כדי ללבוש אחרי ט' באב.
* נחלקו רב ושמואל אם אסור לכבס בימים שלאחר ט' באב (באותו שבוע של ט' באב).
* ערב ט' באב / ט' באב שחל להיות בשבת - אוכל ושותה בשבת כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו.
* איסור תספורת וכיבוס ומנהגי אבלות - לדעת רבי מאיר: מראש חודש אב ועד ט' באב, לדעת רבי יהודה: כל חודש אב, לדעת רבן שמעון בן גמליאל: בשבוע של ט' באב.

מספר צפיות: 57

דף ל עמוד א
* רבא פסק להלכה, שאיסור תספורת וכיבוס ומנהגי אבלות נוהג רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ורק בימים שלפני תשעה באב ולא בימים שלאחר תשעה באב.
* האיסור לאכול שני תבשילין בשר ויין בערב תשעה באב הוא רק בסעודה מפסקת ורק אם היא לאחר חצות היום.
* בתשעה באב אסור ללמוד תורה (כי "פקודי ה' ישרים משמחי לב"), אך מותר לקרוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו. (ונחלקו התנאים אם מותר לו לקרוא במקום שאינו רגיל לקרוא ולשנות במקום שאינו רגיל לשנות).

דף ל עמוד ב
* כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם.
* כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה.
* השמחה שיש ביום כיפור היא בגלל שיש בו סליחה ומחילה ובגלל שהוא יום שניתנו בו לוחות האחרונים.
* אירועים משמחים שהתרחשו בט"ו באב: (1) יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. (2) יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל. (3) יום שכלו בו מתי מדבר. (4) יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. (המשך בדף הבא)

מספר צפיות: 74

דף לא עמוד א
* אירועים משמחים נוספים שהתרחשו בט"ו באב: (5) יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. (6) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.
* בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים בט"ו באב וביום כיפור - ומי שאין לו אשה נפנה לשם. (ובברייתא מבואר מה היו אומרות הבנות היפיפיות המיוחסות והמכוערות).
* עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו.

הדרן עלך מסכת תענית

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר